Gwasanaethau Iaith Busnes Yn Gosod Pwyslais ar Hwyl o ran Dysgu Iaith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefnodd llawer o ysgolion a cholegau ledled y wlad weithgareddau a digwyddiadau amrywiol i'w nodi Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd ar 25 Medi. Roedd y rhain yn cynnwys helfeydd trysor, adrodd straeon a gwisgo i fyny ac roedd gan bob un ohonynt thema iaith.

Eleni, cynhaliodd Florence, yr Eidal, gynhadledd fawr o’r enw: “Pam fod ieithoedd yn bwysig: safbwyntiau Ewropeaidd a chenedlaethol ar amlieithrwydd”, lle rhoddodd y Comisiynydd Ewropeaidd dros Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid, Androulla Vassilou araith gyda phwyslais ar annog. a hyrwyddo dysgu iaith. Pwysleisiodd sut “Mae Diwrnod Ieithoedd Ewrop yn gyfle i'r cyhoedd ddarganfod bod ieithoedd yn hwyl mewn gwirionedd - ac nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu. Gall amlieithrwydd agor drysau i gyfleoedd gwaith ac anturiaethau newydd. ”

Un o'r rhesymau pam nad yw pobl mor awyddus i ddysgu iaith newydd oni bai bod yn rhaid iddynt, oherwydd ymrwymiadau gwaith neu deulu, yw'r rhagdybiaeth, a'r camsyniad yn aml, y gall fod yn broses eithaf diflas, diflas, gan orfod meistroli yn ôl pob golwg rheolau gramadeg ac ynganu 'diflas'. Fodd bynnag, mae yna nifer o ffyrdd y gellir troi dysgu iaith yn weithgaredd pleserus a hwyliog.

Mae'n ffaith adnabyddus y bydd gwrando ar iaith dramor yn cyflymu'r broses ddysgu, felly hefyd
gall fod yn syniad da gwrando ar gerddoriaeth yn yr iaith rydych chi'n ei dysgu, gwylio rhaglenni teledu iaith dramor neu wrando ar sianeli radio yn yr iaith a ddewiswyd. Y rhan orau yw y gellir ymgorffori rhai o'r gweithgareddau hyn yn eich trefn ddyddiol, fel gwrando ar gerddoriaeth dramor ar eich iPod wrth i chi deithio yn ôl ac ymlaen i'r gwaith.

Os ydych chi'n ystyried cofrestru ar gwrs iaith dramor, mae'n werth annog ffrind i gychwyn ar yr un cwrs â chi fel y bydd gennych chi rywun i'ch cymell bob amser os bydd eich brwdfrydedd cychwynnol yn dechrau pylu. Gallwch hefyd drefnu ciniawau gyda'ch gilydd lle gallwch chi weini bwyd y wlad rydych chi'n dysgu ei hiaith a cheisio siarad yn yr iaith honno yn ystod y noson.

Pa bynnag ddull a ddewiswch i fywiogi'ch proses ddysgu, y peth pwysig i'w gofio yw bod meistroli iaith newydd yn ased gwerthfawr iawn. Fel y dywed un prifathro ysgol uwchradd: “Mewn byd cynyddol gystadleuol, mae’r ymchwil ddiweddaraf yn dangos bod siarad Saesneg yn unig yn gymaint o anfantais â siarad dim Saesneg - rydym am addysgu disgyblion i fod yn ddinasyddion byd-eang. ac mae hynny'n golygu ymgysylltu o ddifrif â dysgu ieithoedd tramor. ”

Mae'n bryd i ni geisio chwalu'r myth bod dysgu iaith yn weithgaredd diflas, llafurus yn unig. Mae tiwtor neu ddarparwr gwasanaeth iaith da yn cydnabod bod angen i ddysgu iaith fod yn broses bleserus gan fod hyn, yn ei dro, yn gwella'r profiad dysgu yn sylweddol. Yn fwy na hynny, gall fod yn brofiad anhygoel o hwyl a gwerth chweil.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab