Gwasanaethau Iaith Busnes Tafodiaith Norfolk

Tafodiaith Norfolk

Mae'n eithaf cyffredin darllen erthyglau sy'n canolbwyntio ar adfywiad yr iaith Gernyweg neu'r cynnydd yn y siaradwyr Cymraeg. Yn hytrach llai adnabyddus yw bod gan Norfolk ei dafodiaith ei hun hefyd, sydd wedi'i philsenio yn enwog ar y teledu mewn rhaglenni fel Dynion y Brenin i gyd, lle roedd trigolion Norfolk yn swnio'n debycach eu bod wedi dod o Wlad y Gorllewin. Dywedodd arbenigwr ar dafodiaith Norfolk fod y cyflwyniad gorau o acen Norfolk a glywodd yn ddiweddar ymlaen Lark Rise i Candleford ac yr oedd i fod i gael ei osod yn Swydd Rhydychen. Ond a oeddech chi'n gwybod bod gan Norfolk ei iaith ei hun a bod llawer o'r geiriau'n dal i gael eu defnyddio'n gyffredin?

Norfolk vs Cernyw

Mae'n debyg oherwydd y ffaith ei fod ar y ffordd i unman a hyd yn oed nawr nad oes ganddo draffordd, mae Norfolk, fel Cernyw, wedi'i adael yn hytrach i'w ddyfeisiau ei hun. Yn dal i fod yn boblogaidd gyda thwristiaid ond heb y mewnlifiad enfawr y mae Cernyw yn ei brofi bob blwyddyn, mae Norfolk yn dal i fod yn gymharol heb ei ddarganfod ac yn dawel, i ffwrdd o'r prif fannau twristaidd. Mae pobl yn tueddu i aros yn Norfolk ac efallai bod y boblogaeth yn fwy cartrefol nag mewn siroedd eraill, sydd o bosibl yn cyfrif am oroesiad tafodiaith, ynganiad a dywediadau Norfolk; bu llai o ddylanwad allanol. Felly os ewch o gwmpas ychydig yng nghefn gwlad Norfolk, byddwch yn hawdd clywed acen Norfolk eang a hefyd rhywfaint o'r iaith a'r geiriau atyniadol.

Ynganiad Norfolk

Y peth cyntaf i'w ddeall yw bod llafariaid Norfolk yn wahanol felly, er enghraifft, byddai 'Cromer Pier' yn cael ei ynganu 'Cromer Pear' ac mewn gwirionedd, mae pier, gellyg a phâr i gyd yn cael eu ynganu yr un peth. Mae tanwydd yn cael ei ynganu fel ebol, ac mae cwch yn swnio fel cist. Mae acenion hefyd yn amrywio ledled y sir, a byddai acen wledig yn wahanol i'r hyn a glywyd yn Norwich.

Iaith a Therminoleg Norfolk

Nawr ymlaen i iaith: mae yna rai enghreifftiau gwych, ond dyma ddetholiad o rai o'r goreuon. Yn Norfolk, a Bishybarneybee yn fuwch goch gota - ie wir - a disgrifir llysiau'r coed fel Barneypigs tra bod corachod Mingin, mewn mwy o ffyrdd nag un. Mae cylchdro plentyn yn a Tittymartorter, bwgan brain yw a Mawkin, a i jiffle yw i fidget.

Hyrwyddo Iaith Norfolk

Mae gan Gyfeillion Dialect Norfolk (FOND) a gwefan sy'n cynnwys rhestr gynhwysfawr o derminoleg ac ymadroddion Norfolk. Llywydd FOND yw Peter Trudgill, Athro Anrhydeddus Cymdeithaseg ym Mhrifysgol East Anglia a hefyd awdur llyfr sydd newydd ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2018 o'r enw, Materion Dialect: Parchu Iaith Werinol. Mae FOND yn sefydliad bywiog sy'n bwriadu hyrwyddo tafodiaith Norfolk ymhell ac agos; mae eu pantomeim Nadolig blynyddol, i gyd yn Norfolk eang, wrth gwrs, yn uchafbwynt comedi cyflawn ac yn ddyddiad na ddylid ei golli yn nhymor yr ŵyl yn East Anglia.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab