Gwasanaethau Iaith Busnes Mae arolwg newydd yn datgelu beth fyddai'n ysgogi myfyrwyr i ddysgu iaith newydd

Ysgogi Myfyrwyr

Ysgrifennwyd llawer yn ddiweddar am y diffyg diddordeb ymhlith myfyrwyr o ran dysgu iaith ac yn wir mae llawer o ffigurau sydd wedi'u cyhoeddi yn paentio darlun eithaf difrifol. Er 2004, ni fu'n orfodol i fyfyrwyr sefyll TGAU iaith ac o ganlyniad bu llai na 40% o ddisgyblion yn sefyll arholiad iaith rhwng 2001 a 2010.

 

 

Mae arolwg diweddar a gynhaliwyd ar ran papur newydd y Guardian a’r Academi Brydeinig wedi edrych i mewn i’r rhesymau posibl pam mae ieithoedd wedi colli eu hapêl ymhlith disgyblion ac wedi cynnig rhai canfyddiadau diddorol iawn.

O'r 10001 o bobl ifanc rhwng 11 a 14 oed a gymerodd ran yn yr arolwg, dywedodd 70% y byddai ganddynt ddiddordeb mewn dysgu iaith newydd tra bod 20% eisoes yn siarad ail iaith â'u teuluoedd gartref. Roedd y mwyafrif hefyd yn ymwybodol bod manteision economaidd i fod yn rhugl mewn iaith arall oherwydd gall agor cyfleoedd gwaith gartref a thramor.

Mae canfyddiadau'r arolwg yn dangos bod dwy brif elfen sy'n atal pobl ifanc o ieithoedd. Cyfeiriwyd at y broses ddysgu wirioneddol fel y prif reswm dros osgoi cyrsiau iaith, gyda 48 % yn honni bod dysgu gramadeg yn rhy anodd. Agwedd arall y nodwyd ei bod yn gwneud dysgu iaith yn anneniadol oedd y ffaith nad oedd y pwnc yn ddigon diddorol i'r disgyblion. Dywedodd 32% o'r bobl ifanc a arolygwyd eu bod yn gweld pynciau eraill yn fwy diddorol gyda 27% yn nodi nad oeddent yn teimlo'n hyderus yn siarad mewn ail iaith.

Pan fydd gan ddysgwyr ifanc hyder isel maent yn aml yn colli diddordeb mewn pwnc gan eu bod yn teimlo nad ydynt yn dod yn eu blaenau, a dyna'n union y mae ffigurau'r arolwg yn ei ddangos. Dywedodd mwyafrif y disgyblion fod ganddyn nhw sgiliau iaith sylfaenol, gan olygu eu bod nhw'n gallu deall a chyfathrebu gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion syml.

O ystyried y cyfle i gyfathrebu â siaradwyr brodorol a mynd ar deithiau cyfnewid ysgol oedd y pethau a ddywedodd y disgyblion a fyddai’n gwneud y broses o ddysgu iaith yn fwy deniadol iddynt.

Wrth i ddysgu ieithoedd tramor ddod yn orfodol yn holl ysgolion cynradd y wladwriaeth, mae athrawon eisoes yn gorfod meddwl am ffyrdd i ysgogi myfyrwyr, i wneud eu gwersi yn fwy diddorol ac atyniadol i'r disgyblion iau. Gellir defnyddio canfyddiadau'r arolwg hwn i gynhyrchu cwricwlwm iaith dramor newydd a fydd yn rhoi mwy o bwyslais ar ryngweithio ac annog cyfranogiad myfyrwyr trwy amrywiol weithgareddau a fyddai'n gwneud y pwnc yn fwy perthnasol iddynt a hefyd yn helpu i fagu hyder.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab