Gwasanaethau Iaith Busnes Ieithoedd Tramor Modern - Etifeddiaeth anffodus 2004 Yn ddiweddar bûm yn darllen ychydig o erthyglau am y nifer sy'n lleihau Ieithoedd Tramor Modern mewn ysgolion a sefydliadau addysgu eraill. Ymhlith y pynciau o bwys mae sut mae nifer y myfyrwyr sy'n derbyn a TGAU iaith wedi gostwng, sut mae Prifysgol Abertawe yn ystyried ailstrwythuro ei hadran iaith gyfan (gydag effaith debygol ar ei MA mewn Astudiaethau Cyfieithu) a lleihau nifer y staff, a sut mae cynllun i annog disgyblion ysgolion cynradd i ddechrau iaith dramor wedi cael ei ddileu. Mae hyn i gyd yn bennaf oherwydd penderfyniadau gwleidyddol, diffyg cyllid, y dirwasgiad a thoriadau parhaus yn y gyllideb.

Yn fy marn i, gwnaeth llywodraeth Lafur Tony Blair benderfyniad anffodus yn 2004 i wneud i ffwrdd â’r astudiaeth orfodol o ieithoedd modern o 14 oed, ar adeg pan oedd cwmnïau allforio eisoes yn cael anhawster recriwtio staff â sgiliau iaith da. I ddangos y pwynt hwn: rhwng 2004 a 2006 paratoais ar gyfer TAR (Tystysgrif Addysg Ôl-raddedig) wrth weithio i BLS. Tua diwedd y cwrs roedd yn rhaid i mi gyflwyno seminar trafod amserol a enwais yn “Argyfwng mewn Hyfforddiant Ieithoedd Tramor Ôl-16”. Roedd dau ddarn o dystiolaeth yn sail i'r ddadl a arweiniais:

- Arolwg yn 2004 gan Siambrau Masnach Prydain o'r enw “Effaith Ieithoedd Tramor ar Fusnes Prydain: Mae 20% o allforwyr o Brydain yn gwybod eu bod yn colli busnes tramor trwy eu hanallu i oresgyn gwahaniaethau iaith a diwylliannol ”;

- Erthygl yn y Times Education Supplement, dyddiedig 23 Chwefror 2006, a nododd fod “ceiswyr gwaith ym Mhrydain ar eu colled i staff llai medrus o dramor oherwydd eu gwarthus sgiliau iaith dramor. […] Dywed cyflogwyr yn rhai o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf bod yn rhaid iddynt wrthod myfyrwyr cartref - waeth beth fo’u sgiliau eraill - oherwydd na allant gyfathrebu yn iaith y cleient. ”

Ers hynny ni wnaed unrhyw welliant, fel y dangosir gan y ffigurau diweddaraf sy'n dangos dirywiad yn nifer y myfyrwyr 14 i 16 oed sy'n astudio iaith dramor, o 73% yn 2004 i 44% yn 2008. Yn 2001, 10.4% o'r cyfan Roedd cofnodion TGAU yn bwnc iaith; roedd hyn wedi gostwng i ddim ond 6.9% erbyn 2008.

Mae enghreifftiau o'r fath yn ddiddiwedd, ac yn ddigalon i'r diwydiant iaith, nid yn unig o safbwynt addysgol, ond yn broffesiynol hefyd. A yw'r cyfan yn warth ac yn dywyll er hynny? Ddim cweit…

Mae BLS yn ganolfan gydnabyddedig ar gyfer cymwysterau galwedigaethol. Yn 2006 paratôdd a phasiodd sawl un o'n myfyrwyr y Dystysgrif Cymhwysedd Iaith Busnes (CBLC) ar wahanol lefelau, yn Ffrangeg neu Almaeneg. Arafodd y ceisiadau yn ddiweddarach ond mae'r CBLCs bellach yn cael eu disodli gan Gymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol iaith lawn (NVQs) ac rydym yn gobeithio annog rhai o'n cleientiaid i'r cyfeiriad hwnnw, fel y gallant ennill cymhwyster yn y gwaith. Roedd y llynedd yn flwyddyn beilot i'r NVQs newydd hyn mewn ysgolion, felly gallai plant ddewis rhwng TGAU iaith safonol neu gymhwyster sy'n canolbwyntio mwy ar alwedigaeth. Mae'r canlyniadau wedi bod yn galonogol iawn, staff a disgyblion yn canmol strwythur y CGC, am ei “ddulliau asesu hawdd eu defnyddio a'i gyd-destun cysylltiedig â gwaith - datblygu sgiliau a chymhwysedd busnes” (cylchgrawn newyddion CILT Cymru, rhifyn 25 - www.ciltcymru.org.uk).

Mae hyn yn newyddion calonogol i ddiwydiannau Prydain.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab