Gwasanaethau Iaith Busnes Llawer Yn Troi at Gerddoriaeth fel Offeryn Dysgu Iaith Mae yna lawer o wahanol ffyrdd i ddysgu iaith, gyda myfyrwyr o bob oed yn dewis o amrywiaeth eang o adnoddau i'w galluogi i amgyffred yn well yr hyn maen nhw'n ceisio ei ddeall; mynychu dosbarth iaith gyda thiwtor, llyfrau iaith, recordiadau sain, hunan-astudio fel cyrsiau dysgu o bell, offer ar-lein a mwy. Mae'r rhain i gyd yn cael eu cydnabod yn eang fel offer dysgu effeithiol. Fodd bynnag, mae rhai myfyrwyr bob amser yn cwympo trwy'r craciau o ran dysgu iaith newydd.

Mae ysgolion, colegau a phrifysgolion wedi bod yn ymwybodol ers amser maith bod gan unigolion wahanol arddulliau dysgu, ac ni fydd yr hyn a all weithio i un myfyriwr o reidrwydd yn gweithio i fyfyriwr arall. I'r rhai sydd â digon o gymhelliant i ymgymryd â'r her o ddysgu iaith dramor newydd, mae teclyn “newydd” a hynod effeithiol wedi dod i'r amlwg sydd wedi galluogi'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd gyda dulliau astudio confensiynol i ragori.

Mae cerddoriaeth, y cyfeirir ati'n aml fel yr “iaith fyd-eang”, bellach yn cael ei defnyddio gan lawer i ategu eu dysgu a chynyddu lefel eu prosesu iaith yn llwyddiannus. Mae cerddoriaeth yn adnabyddus fel cyfrwng sy'n gallu creu atgofion penodol, yn debyg iawn i arogl. Efallai y bydd harneisio'r pŵer cymdeithasu hwn yn glyfar yn allweddol i ddatgloi penchant ar gyfer dysgu iaith yn effeithiol.

Mae cerddoriaeth yn chwarae rhan ym mywyd beunyddiol ac mae'n hollalluog, hyd yn oed pan nad ydych chi'n ei sylweddoli. Gartref, yn y car, mewn canolfan siopa, ar gyfrifiaduron, ffonau, mewn ysgolion ac ar y teledu, mae cerddoriaeth o'n cwmpas ac nid yw'n cymryd unrhyw amser o gwbl i'r mwyafrif ohonom gofio geiriau pan ddônt ar ffurf a hysbyseb deledu fachog neu gân boblogaidd yn y siartiau.

Mae rhai yn honni bod dysgu canu eich hoff ganeuon yn eich iaith darged nid yn unig yn ffordd effeithiol o chwalu'r rhwystrau dysgu ond hefyd yn ffordd i gynyddu hyder mewn ynganiad a gallu dysgu.

Gan ddechrau gyda chaneuon syml, fel hwiangerddi, yn aml yw'r cam cyntaf gorau, yn debyg iawn wrth ddysgu eu hiaith frodorol i'n plant yn ifanc.

Mae cyrchu cerddoriaeth mewn iaith wahanol yn eithaf hawdd y dyddiau hyn, gyda gwefannau fel YouTube yn cynnal fideos mewn ystod eang o ieithoedd, yn aml hefyd gydag is-deitlau ac awgrymiadau. Gall ymarfer ailadroddus i alaw, yn debyg iawn i eiriau geirfa allweddol mewn unrhyw iaith gael eu haddysgu yn yr ysgol, hyd yn oed fod yn fwy effeithiol na dulliau addysgu neu ddysgu mwy confensiynol.

I'r rhai sy'n awyddus i ehangu eu sgiliau iaith, mae defnyddio cerddoriaeth fel offeryn yn cael ei gydnabod yn gyflym fel ffordd effeithiol o oresgyn blociau dysgu rhwystredig, hyrwyddo cariad at ieithoedd a lefel uwch o ddeall a gallu iaith.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab