Mandarin Gwasanaethau Iaith Busnes - Iaith y Dyfodol?

Yn seiliedig ar eu hymchwil ddiweddar, mae'r Cyngor Prydeinig wedi rhybuddio bod nifer y disgyblion mewn ysgolion sy'n dysgu Mandarin Tsieineaidd yn dal i fod yn isel iawn yn enwedig o ystyried pwysigrwydd yr iaith hon ym myd busnes. Wrth siarad mewn cynhadledd y llynedd, nododd David Cameron: “Erbyn i’r plant a anwyd heddiw adael yr ysgol, mae Tsieina i fod i fod yn economi fwyaf y byd. Felly mae'n bryd edrych y tu hwnt i'r ffocws traddodiadol ar Ffrangeg ac Almaeneg a chael llawer mwy o blant i ddysgu Mandarin. "

Mae ei eiriau bron yn cael eu hadleisio heddiw gan y Gweinidog Addysg, Elizabeth Truss, “Mae economi gynyddol Tsieina yn dod â chyfleoedd busnes enfawr i Brydain, ac mae'n hanfodol bod mwy o'n pobl ifanc yn gallu siarad Mandarin i allu masnachu mewn marchnad fyd-eang a datblygu'n llwyddiannus cwmnïau. ”

Er bod diddordeb mewn Mandarin ar gynnydd gan mai hwn yw'r pumed dewis iaith mwyaf poblogaidd mewn dosbarthiadau nos, y brif broblem yw'r ffaith nad oes digon o athrawon cymwys yn gallu dysgu'r iaith yn ysgolion y wladwriaeth.

Yn ei haraith, cyhoeddodd Ms Truss agor Sefydliad Confucius y flwyddyn nesaf y bwriedir iddo gynyddu nifer yr athrawon Mandarin i 1,200 erbyn 2019. Y gobaith yw yn y blynyddoedd i ddod y bydd canran yr ysgolion gwladol sy'n dysgu Mandarin yn codi o'r 11% cyfredol. Rhan o Ddiwygio Addysg y Llywodraeth yw dysgu iaith dramor i blant ysgolion cynradd ac mewn rhai ysgolion mae Mandarin eisoes yn un o'r dewisiadau a gynigir.

Mae'r pwyslais ar fwy o ysgolion i ddechrau dysgu'r iaith ond anogir oedolion hefyd i ddechrau dysgu gan y gallai wella eu rhagolygon swydd a'u gyrfaoedd yn y dyfodol. Gydag un biliwn o bobl ar y blaned yn siarad Mandarin ni fydd yn rhaid i chi geisio'n rhy galed i ddod o hyd i rywun i sgwrsio â nhw. Mae galw cynyddol am wefannau yn cael eu cyfieithu o Mandarin i'r Saesneg ac i'r gwrthwyneb, nad yw'n syndod pan ystyriwn fod 75% o ddefnyddwyr rhyngrwyd yn Tsieineaidd.

Wedi'i disgrifio fel iaith y dyfodol, byddai meistroli Tsieinëeg Mandarin yn ddi-os yn agor llawer o ddrysau i'r rhai sy'n edrych i'w ddysgu. Fel y noda Martin Davidson o’r Cyngor Prydeinig: “Mae ffyniant y DU yn y dyfodol yn dibynnu, i raddau helaeth, ar ein gallu i gyfathrebu a meithrin perthnasoedd â phobl o bob cwr o’r byd, ac nid oes llawer o bartneriaid pwysicach inni na Tsieina.”

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab