Gwasanaethau Iaith Busnes Beth sy'n gwneud iaith yn ddeniadol - neu ai myth yn unig ydyw? 'Je t'aime' neu 'Ich Liebe Dich' - pa un yw'r brafiach o'r ddau? Mae yna filoedd o ganfyddiadau gwahanol ynghylch ieithoedd, a dadleuon sy'n codi wrth gulhau'r rhinweddau sy'n pennu iaith yn ddeniadol. Deellir yn gyffredinol mai'r ieithoedd rhamant (ee Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg) fyddai'r safle uchaf. Fodd bynnag, ni chynhaliwyd unrhyw ymchwil uniongyrchol am atyniad iaith, gan adael inni feddwl yn syml am y rhesymau pam.

Gall agwedd unigolyn neu grŵp ar wlad bennu ei agwedd ar yr iaith. Er enghraifft, os ydym yn cadw golwg gadarnhaol ar gymuned, gall arwain at ganfyddiad cadarnhaol o'r iaith a siaredir. Yn ogystal â hyn, os oes gan y wlad boblogaeth fawr, mae'r iaith wedyn yn cael ei hystyried yn fwy deniadol i'w dysgu gan fod pobl yn gallu cyfathrebu â chynulleidfa ehangach, yn ogystal â phrofi ei diwylliant. Mae rhai, ar y llaw arall, yn credu bod gwir synau’r iaith yn ei gwneud yn ddeniadol; y ffordd y mae'n rholio oddi ar y tafod a seineg y geiriau mewn ieithoedd rhamant, yn enwedig Ffrangeg. Mae'r canfyddiad hwn, fodd bynnag, yn deillio yn uniongyrchol o'r gwledydd / rhanbarthau hynny a'u hanes. Ar ben hynny, ysgrifennodd awdur Israel Guy Deutscher lyfr am ganfyddiadau ieithoedd ledled y byd: 'Trwy'r Gwydr Iaith: Pam mae'r byd yn edrych yn wahanol mewn ieithoedd eraill ', gan dynnu sylw at y syniad mai'r mwyaf prin yw geiriau a synau iaith, y lleiaf apelgar ydyn nhw i genhedloedd eraill, gan eu bod yn rhy hynod a dargyfeiriol o dafod frodorol rhywun. Yn fy marn i, os yw rhywbeth yn wrthgyferbyniol ac yn rhyfedd yna mae'n dod yn fwy deniadol ar unwaith, gan fy mod yn ei chael hi'n gyfareddol i ehangu fy ngwybodaeth a'm cysyniad o'r byd, yn ogystal â fy helpu i lunio agwedd amrywiol ar weddill y byd.

Yn anffodus, mae hanes y wlad a'i pherthynas ag eraill, heddiw, yn gyfyngiad ar ddatblygiad caffael ieithoedd pellach, ochr yn ochr ag astudio'r agweddau diwylliannol a chymdeithasol hynod ddiddorol. Er enghraifft, rydyn ni bob amser yn cael ein hatgoffa o orffennol gwleidyddol trasig ac arswydus yr Almaen, gan beri i lawer o ddarpar ieithyddion wrthod unrhyw ddiddordeb yn yr iaith.

I'r gwrthwyneb, gallai rhywun ddadlau nad yw'r syniad o iaith sy'n swnio'n felodig, barddonol, cerddorol a chain yn bodoli, a'i fod yn syml yn ddyfarniad o'r gorffennol sydd wedi teithio ac wedi heneiddio. Serch hynny, cydnabyddir yn eang bod rhai ieithoedd yn cael eu hystyried yn anneniadol oherwydd eu seineg lem ac acenion anarferol (ond weithiau'n ddoniol), fel Tsieinëeg ac (yn anffodus) Almaeneg.

Serch hynny, dyma 2014 ac yn ein byd modern sydd â nifer o ieithoedd modern, mae ein canfyddiadau bob amser yn newid. Er y gallai cysyniad rhai pobl o'r Almaen sgrechian negyddiaeth, mae'r Almaenwyr yn bobl drefnus sydd ag etheg waith gref, gan gynnal dull pennawd a llym. Yn bwysicach fyth, eu heconomi bellach yw'r fwyaf a'r mwyaf llwyddiannus yn Ewrop ac mae ei lleoliad canolog yn golygu mai'r Almaen yw lleoliad gorau'r byd ar gyfer ffeiriau masnach. Felly pam na fyddech chi eisiau dysgu Almaeneg?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab