Mae cyfieithu peirianyddol yn codi materion cyfrinachedd

 

Gwasanaethau Iaith Busnes Mae cyfieithu peirianyddol yn codi materion cyfrinachedd

 

Cyfeirir at amser a chost yn aml fel y ffactorau sy'n annog cwmnïau i ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol i gyfieithu dogfennau. Yn wahanol i destunau a gyfieithwyd yn broffesiynol, ni all cyfieithu â pheiriant warantu cywirdeb ond ymddengys bod mater arall yn peri pryder i'r rhai sy'n defnyddio'r dull hwn, a chyfrinachedd cleientiaid yw hynny.

 

 

Wrth drin dogfennau sensitif, gofynnir i lawer o gwmnïau lofnodi cytundeb cyfrinachedd gyda'u cleient i sicrhau na fyddant yn datgelu'r wybodaeth a roddwyd iddynt i unrhyw drydydd partïon. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i gyfieithu dogfennau cyfreithiol sydd yn aml o natur hynod sensitif. Yn ei 'Delerau Gwasanaeth, mae Google Translate yn nodi,' Pan fyddwch chi'n uwchlwytho, cyflwyno, storio, anfon neu dderbyn cynnwys i'n Gwasanaethau neu drwyddynt, rydych chi'n rhoi trwydded fyd-eang i Google (a'r rhai rydyn ni'n gweithio gyda nhw) eu defnyddio, eu cynnal, eu storio, atgynhyrchu, addasu, creu gweithiau deilliadol, (fel y rhai sy'n deillio o gyfieithiadau, addasiadau neu newidiadau eraill a wnawn fel bod eich cynnwys yn gweithio'n well gyda'n Gwasanaethau), cyfathrebu, cyhoeddi, perfformio, arddangos a dosbarthu cynnwys o'r fath yn gyhoeddus. '

Nid yw'n syndod bod y Telerau a ddyfynnwyd uchod sy'n honni y gall Google atgynhyrchu a dosbarthu gwybodaeth fel y gwelant yn dda, yn peri pryder braidd i'r cwmnïau hynny sy'n defnyddio eu teclyn cyfieithu. Efallai y bydd llawer yn torri cyfrinachedd cleientiaid yn ddiarwybod trwy basio testun iaith dramor i Google Translate yn unig i ddarganfod ei fod yn cynnwys deunydd cyfrinachol ar ôl iddo gael ei gyfieithu. Efallai na fydd eraill, ar y llaw arall, yn ymwybodol o delerau'r peiriant chwilio a gallent hefyd fod yn peryglu cyfrinachedd wrth ddefnyddio'r feddalwedd i gyfieithu dogfennau swyddogol.

Bu cryn dipyn o ddadlau ynghylch sut mae Google yn storio ac yn rhannu gwybodaeth bersonol ac yn wir dywedir wrthym yn aml na ddylid lanlwytho unrhyw beth cyfrinachol neu argyhoeddiadol hyd yn oed ar y we na'i rannu ar lwyfannau cymdeithasol.

Dylai'r un rheol fod yn berthnasol i gyfieithu dogfennau swyddogol a chyfrinachol. Er ei bod yn berffaith iawn cyfieithu'r gair neu'r frawddeg od, er mwyn sefyll ar ochr y pwyll, mae'n well peidio â chopïo a gludo darnau cyfan o destun i'r offeryn cyfieithu. Mae asiantaethau cyfieithu wedi arfer â thrafod dogfennau cyfrinachol ac mae gan lawer ardystiad diogelwch data sy'n rhoi tawelwch meddwl y cleient na fydd eu gwybodaeth sensitif yn cael ei chyfaddawdu mewn unrhyw ffordd.

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab