Gwasanaethau Iaith Busnes Geiriau Coll

Peidiwch ag anghofio am Saesneg?

Mae pob iaith lafar yn esblygu ac yn newid, a dim mwy na thafodieithoedd ac acenion rhanbarthol amrywiol Ynysoedd Prydain. Ond yn hytrach na chanolbwyntio ar boblogrwydd neu fel arall tafodau fel Cymraeg a Gaeleg, er enghraifft, mae arbenigwyr wedi bod yn canolbwyntio eu hymdrechion ar yr hyn y byddai llawer yn ei ystyried yn eiriau coll o'r iaith Saesneg, ac mae rhywfaint o hyn wedi digwydd er syndod mawr. rheswm.

 

Magpie neu Dalek?

Gwasanaethau Iaith Busnes Geiriau Coll                     Gwasanaethau Iaith Busnes Geiriau Coll

 

 

 

 

 

Nid yw dyn erioed wedi ysgaru mwy oddi wrth wreiddiau ei wlad, a chanfu arolwg diweddar gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol mai dim ond traean o blant ysgolion cynradd a allai adnabod campwaith er y gallai naw o bob deg enwi Dalek. Wrth i blant dyfu i fyny mewn oes ddigidol sy'n cael ei gyrru gan gyfrifiadur, mae llawer o'u bywyd yn rhithwir, wedi'i dreulio o flaen sgrin ffôn clyfar neu lechen, maen nhw'n rhoi'r gorau i gysylltu â'r awyr agored a mwynhau rhyddid bywyd y tu allan yn y wlad, gardd neu eu dychymyg eu hunain. Bu llawer o fentrau yn deillio o'r sector ffermio i addysgu plant am ble mae eu bwyd yn dod, ond llai yn cael eu gyrru gan golli'r hyn y byddai llawer yn ei ystyried yn eiriau bob dydd arferol. Nawr mae Amgueddfa Foundling yn Llundain wedi cychwyn prosiect mewn barddoniaeth a chelf o'r enw, Y Geiriau Coll, mewn ymgais i bontio'r bwlch ac atgyfodi llawer o eiriau y byddai cenedlaethau hŷn yn synnu pe na baent yn arswydo eu bod yn cwympo allan o ddefnydd. Ymhlith y rhain mae mes, clychau'r gog, mieri, dant y llew, crëyr glas, magpie, helyg a hyd yn oed conker, mae'n debyg bod yr olaf wedi dioddef deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch selog sy'n golygu bod ymladd concars maes chwarae bellach yn rhywbeth o'r gorffennol. Mae'r Geiriau Coll nod y prosiect yw tynnu sylw ac arddangos y geiriau hyn trwy gyfrwng barddoniaeth a chelf.

 

Geiriadur Iau Rhydychen: Perthnasol a Buddiol?

Mae deiseb ar droed i adfer geiriau natur sydd wedi'u tynnu o Eiriadur Iau Rhydychen, sydd wedi ennill mwy na hanner can mil o lofnodion a hefyd wedi sicrhau cefnogaeth yr awdur enwog, Margaret Attwood. Yn frawychus, mae llawer o'r geiriau hyn eisoes wedi bod yn absennol am fwy na degawd. Dywedodd Geiriadur Saesneg Rhydychen fod ei gyhoeddiadau yn adlewyrchu dadansoddiad o'r geiriau yr oedd plant yn eu defnyddio fel bod y geiriadur yn parhau i fod yn 'berthnasol a buddiol'. Fodd bynnag, mae rhai'n cwestiynu a yw hynny'n trechu'r gwrthrych o gael geiriadur yn y lle cyntaf, sydd yn sicr yn lle i blant chwilio am eiriau nad ydyn nhw'n eu hadnabod yn hytrach na'r rhai maen nhw'n eu gwneud, a thrwy hynny gynyddu eu geirfa.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab