Gwasanaethau Iaith Busnes Dod yn Ieithydd Ar hyn o bryd mae prinder dehonglwyr a chyfieithwyr Saesneg brodorol mewn sefydliadau Ewropeaidd. Mae hyn hefyd yn berthnasol y tu allan i'r Sefydliadau, a barnu yn ôl yr anawsterau y mae fy nghydweithwyr rheoli prosiect cyfieithu yn eu cael yn rheolaidd i ddod o hyd i gyfieithwyr da “… i'r Saesneg” (ac, felly, siaradwyr brodorol, gan fod ein holl gyfieithwyr yn gweithio i'w mamiaith yn unig).

Ieithoedd Tramor yn anffodus nid yw'r DU ar frig yr agenda addysgol ac efallai nad yw'r ieithoedd sydd ar agor yn hysbys iawn. Hoffwn ddefnyddio'r blog hwn i roi ychydig o syniadau i chi.

Ydych chi erioed wedi meddwl dod yn ieithydd? Beth mae bod yn ieithydd yn ei olygu? Mae fy swydd yn BLS wedi esblygu. Yn wreiddiol, roedd fy nyletswyddau yn gysylltiedig Cyfieithiad Saesneg i Ffrangeg, Prawfddarllen Ffrangeg a dysgu Ffrangeg; yn ychwanegol at y rhain rwyf bellach hefyd yn ymwneud â hyrwyddo hyfforddiant iaith, marchnata yn y DU a thramor (cefais gyfle i fynd i Frwsel ddwywaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf!), a datblygu gwefan. Mae cyngor ac ymgynghoriaeth ar strategaethau rhyngwladol hefyd yn dod o dan fy nghylch gwaith, yn ogystal â rheoli prosiectau cyfieithu yn achlysurol er bod fy nghydweithwyr eraill yn arbenigo yn hynny.

Pan ofynnir i mi beth yw fy swydd, er enghraifft ar ffurflen neu at unrhyw bwrpas gweinyddol, rwy'n aml yn cael fy hun yn ateb 'Ieithydd'. Mae'r ateb hwn, yn ei dro, yn sbarduno diddordeb, difyrrwch, sioc neu wyneb gwag: “Chi beth ??” Ond hei! Gallaf fyw gyda hyn ac egluro a oes gan yr unigolyn ddiddordeb gwirioneddol.

Fel ieithydd, fe allech chi weithio mewn unrhyw gyfuniad o'r sectorau canlynol: dysgu iaith, cyfieithu (anaml yn fewnol, ar ei liwt ei hun yn bennaf), prawfddarllen a adolygiad, dwyieithog a thairieithog gwaith ysgrifenyddol, rheoli prosiect, trosleisio, cyhoeddi addysgol, swyddi allforio, ymwybyddiaeth ddiwylliannol ac ymgynghori.

Beth sydd ei angen i ddod yn ieithydd hyfedr? Byddwn i'n dweud bod angen i chi fod â diddordeb mewn eraill ac mewn gwahanol ddiwylliannau. Mae meddwl rhesymegol (y gramadeg!) A chof da (yr eirfa!) Yn helpu. Nid wyf yn mynd i ddiffinio dwyieithrwydd yma ond er mwyn cael meistrolaeth ragorol ar unrhyw iaith rhaid i chi fod yn barod i gychwyn ar daith ddysgu gydol oes a bod yn chwilfrydig am y gair ysgrifenedig a llafar.

Trwy gydol eich astudiaethau, byddwn hefyd yn argymell eich bod yn casglu cymaint o brofiad gwaith â phosibl, yn broffesiynol (yn gweithio mewn cwmni sy'n arbenigo yn yr hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo) ac yn ddiwylliannol (yn byw o leiaf 6 mis dramor). Bydd yn gwella'ch CV yn aruthrol! Mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi astudio ar gwrs ôl-raddedig hefyd. Dyma ychydig o syniadau:

Os ydych chi eisoes yn ieithydd profiadol, ac â diddordeb mewn gweithio gyda BLS, os gwelwch yn dda anfonwch eich CV atom trwy ein ffurflen cysylltu â ni neu roi galwad i ni ar 02920 667666. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab