Gwasanaethau Iaith Busnes Cyfieithu Cyfreithiol: Pethau y mae angen i chi eu Gwybod

Mae marchnata byd-eang a masnach ryngwladol yn datgelu mwy o fusnesau i bwysigrwydd cyfieithu cyfreithiol a lleoleiddio. Dim ond rhai o'r dogfennau cyfreithiol a swyddogol y mae angen eu cyfieithu yw gwybodaeth am gwmnïau a brand, contractau, patentau a hawlfreintiau. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn ymddiried eich cyfieithiad cyfreithiol i ddarparwr gwasanaeth sydd â gwybodaeth arbenigol ym mhwnc a maes penodol y gyfraith, oherwydd gallai hyd yn oed gwall bach mewn cyfieithiad fod yn gostus iawn, ymysg pethau eraill.

Nodwch eich math o ddogfen

Nid yw cyfieithu cyfreithiol byth yn syml, hyd yn oed cyfieithu cytundebau trwydded defnyddiwr terfynol (EULAs) yn cymryd arbenigedd cyfreithiol. Mae'n rhaid i chi wybod y math o ddogfen sydd angen ei chyfieithu a phwrpas y cyfieithiad. Rhaid i chi hefyd benderfynu a yw'r ddogfen yn gyfreithiol rwymol fel contract, a ble mae'r ddogfen i'w defnyddio. Bydd hyn yn eich galluogi i ddod o hyd i'r cyfieithydd gyda'r sgiliau cywir ar gyfer y cyfieithiad gofynnol.

Dewch o hyd i'r arbenigedd cywir

Mae'n cymryd cyfuniad o sgiliau wrth ymgymryd â chyfieithiad cyfreithiol. Ar wahân i wybodaeth ddiwylliannol ac ieithyddol, rhaid i gyfieithydd cyfreithiol feddu ar wybodaeth o iaith gyfreithiol, cysyniadau a systemau'r ieithoedd ffynhonnell ac iaith darged. Dylid osgoi cam-gyfieithu ar bob cyfrif. Yn yr un modd, rhaid i'r cyfieithydd fod yn gyfieithydd cyfreithiol arbenigol sydd â phrofiad eang gan fod llawer o amrywiadau yn y system gyfreithiol y mae angen eu geirio'n ofalus gan na ellir eu cyfieithu'n llythrennol yn unig.

Edrych i mewn i'r maes ymarfer penodol

Mae sawl maes arbenigedd yn gysylltiedig â chyfieithu cyfreithiol. Mae'r parth cyfreithiol yn cynnwys cymaint o feysydd pwnc gan gynnwys trethiant, eiddo tiriog, ymgyfreitha, ecwiti preifat, eiddo deallusol, yswiriant, cyflogaeth a budd-daliadau, uno a chaffaeliadau, a bancio a chyllid. Ar gyfer unrhyw un o'r meysydd hyn, rhaid i'r cyfieithydd neu'r darparwr gwasanaeth iaith a ddewiswch fod yn gwbl wybodus yn y maes perthnasol.

Angen am arbenigedd yn y wlad

Mae gan bob gwlad ei set ei hun o gyfreithiau, rheoliadau, system gyfreithiol unigryw a legalese. Gofynnir i ni yn aml yn Business Language Services gyfieithu dogfennau i'r Sbaeneg. Gan fod 21 o wledydd yn y byd sy'n siarad Sbaeneg, nid yw'n ddigonol gofyn i ieithydd o Sbaen gyfieithu dogfen gyfreithiol o'r Ariannin, er enghraifft. Mae'n hanfodol bod y cyfieithydd a'r adolygydd, a fyddai, yn ddelfrydol, wedi'i leoli yn y wlad y bwriedir y ddogfen ar ei chyfer, yn ieithyddion brodorol yr amrywiad Sbaenaidd, yn ogystal â'r system gyfreithiol ynddo. a gwybodaeth lawn am ei system gyfreithiol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i'r cyfieithydd cyfreithiol cywir i gyflawni'r cyfieithiad cyfreithiol penodol sydd ei angen arnoch chi, er mwyn osgoi camgymeriadau neu gamgyfieithiadau diangen. Gallai gwallau cyfreithiol fod yn ddrud iawn i'w cywiro, os yn bosibl o gwbl.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab