Bob blwyddyn mae miliynau o bobl yn symud i wlad newydd i gael gwell cyfleoedd gwaith, arddull fwy dymunol o fyw mewn diwylliant gwahanol neu i ymddeol yn syml. Os dewiswch wlad sydd â'r un brif iaith â'ch un chi, mae'r trawsnewidiad yn llawer haws, ond beth am y bobl hynny sy'n cyrraedd gwlad newydd heb fawr o afael ar yr iaith sylfaenol, os o gwbl, heb sôn am y naws cywrain sy'n bresennol ym mhob un?

 

Mae byw a siarad â'ch teulu mewn gwlad dramor yn eich helpu i gynnal ymdeimlad o normalrwydd, ond gall camu y tu allan i'r cartref i fynd i siopa neu ddechrau gweithio fod yn her. Mae iaith yn allweddol i integreiddio â chymdeithas, ac i weithwyr ifanc ac wedi ymddeol fel ei gilydd mae'r methiant i ddysgu iaith yn eu dirprwyo'n ddigonol i gymdeithasu â'r gymuned gyn-bat lleol o'u tarddiad yn unig.

 

Gwasanaethau Iaith Busnes Dysgu iaith eich tir

 

Cyn-faer Llundain, Boris Johnson, meddai yn ddiweddar ar yr allgáu cymdeithasol a wynebir gan ei filiynau o drigolion - ganwyd 38% ohonynt dramor. Er ei fod yn dweud na allwn orfodi preswylwyr anfrodorol i siarad Saesneg, mae'n nodi bod cynorthwyo pobl i gael gafael dda ar yr iaith Saesneg yn weithred o 'ryddhad economaidd'.

 

 

Mae yna lawer o bobl yn byw yn y DU na allant gymryd rhan yn yr economi yn bennaf oherwydd rhwystr iaith, ac mae Boris Johnson yn teimlo, os ydyn nhw'n cymryd o'r wladwriaeth les, y dylen nhw o leiaf allu cyfrannu yn ôl ati i ryw raddau.

 

Yn yr un modd, mae yna lawer o bobl sydd wedi llwyddo i gael gwaith yn y DU sydd â sgiliau iaith Saesneg is-safonol, a dim ond nawr mae wedi dod i'r amlwg bod hyn wedi arwain at wallau mawr, weithiau'n angheuol. Amlygwyd achos Dr Ubani, y arweiniodd ei sgiliau Saesneg gwael at farwolaeth David Gray, yn 2008 ac erbyn hyn mae deddfwriaeth wedi'i phasio i bawb yn y GIG sy'n anfrodorol gael newydd. prawf iaith.

 

Yn flaenorol, dim ond y meddygon a'r nyrsys hynny sy'n dod i mewn i Brydain o'r tu allan i Ewrop yr oedd yn ofynnol iddynt sefyll prawf cymhwysedd Saesneg sylfaenol. Nawr, mae'n rhaid i bawb sy'n darparu gofal iechyd o gynorthwywyr deintyddol i fferyllwyr gymryd a phasio'r testun i barhau i weithio. Mae dros 400 o feddygon bellach wedi cael eu trwyddedau i ymarfer wedi'u dirymu ac mae'r nifer yn dal i godi, i gyd yn enw diogelwch cleifion.

 

Dywedodd y gweinidog iechyd Dan Poulter fod y newid mewn deddfwriaeth yn ganlyniad i gynnydd 'brawychus' mewn cleifion yn cwyno am fethu â chyfathrebu'n effeithiol â'u gweithiwr iechyd oherwydd eu bod o genedligrwydd ac iaith wahanol. Dywed y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn 'darparu amddiffyniad i gleifion a'r cyhoedd', gan ddangos bod mater iaith yn un o bryderon mwyaf defnyddwyr gwasanaethau'r GIG.

 

Mae'n cymryd llawer mwy o ymdrech i ddysgu termau arbenigol mewn iaith nad yw'n famiaith i chi, ond mae'r gwobrau o fod yn ddwyieithog ac arbenigol yn agor posibiliadau ehangach. Mae'r rhan fwyaf o wledydd, fel Prydain, yn croesawu amlddiwylliannedd yn llawen, gan gynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i'r rhai sy'n dewis peidio â byw mewn gwlad yn unig, ond hefyd i dderbyn y diwylliant, yr hanes a'r iaith sy'n gysylltiedig â bod yn aelod llwyddiannus a chynhyrchiol o gymdeithas.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab