Gwasanaethau Iaith Busnes Dysgu Ail Iaith sy'n Briodol i Arafu Heneiddio a Dirywio'r Ymennydd Mae gweithio ar bosau geiriau fel chwiliadau geiriau a chroeseiriau, ynghyd â mwynhau posau fel y Sudoku poblogaidd, wedi bod yn gysylltiedig ers amser maith â chadw celloedd yr ymennydd yn fyw a thanio ar bob pistons am gyfnod hirach (fel y mae bwyta pysgod, ffrwydro ar afalau a rhai dywedwch fwynhau arferion ailadroddus). Er bod rhai gwirioneddau i'r honiadau hyn, mae'r ymchwil ddiweddaraf yn dangos y gallai dysgu ail iaith fod yr ateb i gadw swyddogaeth yr ymennydd yn finiog a lleihau'r broses heneiddio ymennydd.

Nododd astudiaeth gan Brifysgol Caeredin o 262 o bobl fod cyfranogwyr naill ai'n un ar ddeg oed neu yn eu saithdegau yn dangos perfformiad uwch mewn deallusrwydd, sgiliau darllen a rhuglder iaith frodorol ar ôl ymgymryd ag ail iaith.

Honnodd astudiaeth a gynhaliwyd yn flaenorol y gallai dysgu un neu fwy o ieithoedd ychwanegol atal cychwyn dementia o sawl blwyddyn, canlyniad sylweddol i'r rheini sydd â hanes teuluol o ddementia neu bryderon ynghylch eu cof yn methu yn ddiweddarach mewn bywyd.

Y prif gwestiwn y sefydlwyd yr astudiaeth ddiweddar hon i'w ateb oedd a oedd y rhai â galluoedd gwybyddol mwy datblygedig yn fwy tebygol o ddod yn ddwyieithog, neu a oedd dod yn ddwyieithog yn gwella galluoedd gwybyddol.

Mae Dr Thomas Bak o'r Ganolfan Heneiddio Gwybyddol ac Epidemioleg Wybyddol sydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Caeredin, a gynhaliodd yr astudiaeth rhwng 2008 a 2010, yn adrodd bod 195 o'r 262 o gyfranogwyr, wedi dysgu ail iaith cyn eu bod yn ddeunaw oed a 65 wedi ei dysgu ar ôl y yn ddeunaw oed. Yr hyn sy'n hollbwysig yma yw bod yr ymchwil wedi dangos nad oedd ots ar ba oedran y dysgodd y cyfranogwyr ail iaith, dim ond bod y canlyniadau gwybyddol gwell yr un peth.

Er nad yw'r astudiaeth ei hun yn profi na fydd y rhai sy'n ddwyieithog yn bendant yn dioddef o ddementia, neu y bydd galluoedd gwybyddol pawb sy'n siarad dwy iaith yn cael eu gwella heb amheuaeth, mae'r ymchwil yn dal i fod yn sylweddol. Mae Dr Bak wedi nodi bod canlyniadau’r astudiaeth yn “ystyrlon” ac mae Dr A Pascual-Leone o Ysgol Feddygol Harvard, athro meddygaeth enwog, wedi nodi: “Mae’r astudiaeth epidemiolegol yn darparu cam cyntaf pwysig wrth ddeall effaith dysgu ail iaith a’r ymennydd sy’n heneiddio. Mae'r ymchwil hon yn paratoi'r ffordd ar gyfer astudiaethau achosol yn y dyfodol o ddwyieithrwydd ac atal dirywiad gwybyddol. ”

Mewn termau sylfaenol, mae'r astudiaeth hon wedi agor y drysau i'r posibilrwydd o gysylltiad rhwng sut y gallai dysgu un iaith, neu fwy efallai, rywbryd, ar ei phen ei hun neu mewn cydweithrediad â nifer o ymarferion niwrolegol eraill, fod o fudd sylweddol i lawer.

Mae yna lawer o resymau rhagorol dros ddysgu ail iaith ac mae'n ymddangos mai un arall i'w ychwanegu at y rhestr gynyddol yw y bydd o bosib yn gwella'ch cof ac yn atal dementia.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab