Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Sut Rydym yn Dysgu Ieithoedd yn Wahanol Yn dibynnu ar Ein Rhyw Yn ôl astudiaeth a ryddhawyd yn ddiweddar, mae bechgyn a merched yn dysgu ieithoedd mewn gwahanol ffyrdd.

Mae arbenigwyr yn cydnabod, wrth ddysgu iaith, ein bod yn defnyddio dau ddull i ddeall a dysgu digon o iaith yn llawn i allu ei siarad a'i deall. Mae'r rhain yn cynnwys geiriadur meddwl, sy'n storio synau, ymadroddion, geiriau, ymadroddion ac ati a ddefnyddir yn gyffredin a gramadeg meddwl (am ddiffyg disgrifiad gwell) sy'n galluogi'r meddwl i brosesu brawddegau a geiriau hirach mewn amser real.

Mae Dr Cristina Dye o'r adran datblygu iaith plant ym Mhrifysgol Newcastle yn cadarnhau bod llawer o arbenigwyr yn cydnabod bod y meddwl, wrth ddysgu ieithoedd, yn defnyddio cyfansoddiad amser real yn ogystal â chyfleuster storio mewnol o bob math. Nid yw manylion sut mae hyn yn gweithio yn eglur hyd yma; fodd bynnag, mae astudiaethau hyd yn hyn yn dangos bod bechgyn yn defnyddio gramadeg meddwl yn bennaf i ddysgu iaith, tra bod merched yn tueddu i ddibynnu ar storio manylion iaith neu'r geiriadur iaith fel y'i gelwir.

Yn flaenorol, roedd profion wedi canolbwyntio'n bennaf ar bynciau oedolion; fodd bynnag, roedd Dye eisiau asesu a oedd ymchwilio i'r ffordd yr oedd plant yn mynd i'r broses o ddysgu iaith yn cynnig unrhyw fewnwelediadau ychwanegol. Yn amlwg fe wnaeth, gan fod y canlyniadau’n dangos y byddai merched yn cofio ffurfiau o eiriau fel “cerdded” a’u geiriau cysylltiedig neu gysylltiedig, tra bod bechgyn yn tueddu i gydosod y geiriau yr oedd eu hangen gan ddefnyddio adrannau geiriau ac ymadroddion llai: cyfansoddi gan ddefnyddio’r “geiriadur gramadeg” fel yn gwrthwynebu cofio'r geiriau yn eu cyfanrwydd.

Cred Dye fod y canfyddiadau hyn yn gyson â chanfyddiadau dysgu eraill ar sail rhyw a nodwyd yn flaenorol. Enghraifft o hyn fyddai, o ran cofio neu gofio ffeithiau, digwyddiadau a darnau o wybodaeth, bod menywod yn aml yn rheoli'r tasgau hyn yn well na'u cymheiriaid gwrywaidd.

Mae ystadegau cenedlaethol sy'n dangos bod merched yn tueddu i berfformio'n well yn academaidd na bechgyn yn ystod eu blynyddoedd ysgol wedi peri i rai gwestiynu a yw'r Cwricwlwm Cenedlaethol efallai wedi'i anelu'n fwy tuag at y ffyrdd y mae menywod yn dysgu. Efallai mai un ffordd i hyd yn oed ddileu'r gwahaniaeth hwn yn lefel perfformiad fyddai ailasesu'r ffordd y mae'r cwricwlwm yn cael ei ddysgu er mwyn darparu ar gyfer pob arddull ddysgu.

Gellid defnyddio'r canfyddiadau hyn i edrych ar y ffordd y mae ieithoedd yn cael eu haddysgu ar bob lefel, gyda'r gobaith y gallai deall y ffyrdd mwyaf effeithiol o ddysgu ieithoedd i wrywod a benywod ddenu mwy o ymgeiswyr i ddysgu ieithoedd ar lefel uwch.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab