Gwasanaethau Iaith Busnes Arhoswch ar Wahân ar Wahân o'ch Llyfr - Darllenwch Ef mewn Iaith Arall!

Cylchgrawn Myfyrwyr Medwire © Cedwir Pob Hawl

Arhoswch ar wahân yn emosiynol o'ch llyfr- Darllenwch ef mewn iaith arall!

A ydych chi erioed wedi cael eich dwyn i ddagrau gan helbulon nofel dda iawn? A ydych erioed wedi cael eich hun yn chwerthin yn uchel ar wrthrychau cymeriad annwyl? Er mai prif ymateb llawer o lyfrau yw ennyn ymateb emosiynol, mae yna adegau pan fydd angen darllen testun yn fwy ar wahân. Mewn achosion o'r fath, gallai canfyddiadau astudiaeth ddiweddar i empathi wrth ddarllen fod o ddiddordeb. Cynigiwyd techneg newydd, y canfuwyd ei bod yn pellhau darllenwyr oddi wrth eu teimladau. Y cyfan sydd angen iddyn nhw ei wneud yw darllen y testun mewn iaith arall.

Wrth gwrs, er mwyn i hyn weithio, byddai angen i'r darllenydd feddu ar wybodaeth dda o ail iaith. Mae hon yn sgil y gwyddys ers amser maith ei bod yn darparu cyfoeth o fuddion diwylliannol, cymdeithasol ac ieithyddol. Fodd bynnag, awgrymir yn aml nad yw ein cysylltiad emosiynol ag iaith anfrodorol byth mor gryf ag y mae â'n mamiaith. Mae hyn yn rhannol oherwydd y gwahanol ffyrdd yr ydym yn dysgu ieithoedd brodorol ac ail ieithoedd. Mae ein hiaith gyntaf yn cael ei chaffael yn naturiol ac mae'r geiriau rydyn ni'n eu dysgu yn dod yn gysylltiedig â phrofiadau byw, fel gweld ein mam yn gwenu. Ar y llaw arall, yn gyffredinol, mae ail ieithoedd yn cael eu hastudio mewn sefyllfaoedd llawer mwy ffurfiol, digymar.

Mae'r Ysgol Ryngwladol Astudiaethau Uwch yn Trieste, yr Eidal, wedi cyhoeddi astudiaeth, dan arweiniad Francesco Foroni[1], sy'n archwilio'r theori hon mewn perthynas â'r gair ysgrifenedig. Fe wnaethant ddarganfod bod gwahaniaeth dramatig rhwng y lefelau empathi y mae rhywun yn eu teimlo wrth ddarllen mewn ail iaith o gymharu â'u hiaith frodorol. Roedd 26 o gyfranogwyr yn yr astudiaeth, a oedd i gyd yn siaradwyr brodorol o'r Iseldiroedd ac yn siarad Saesneg rhugl, a dechreuon nhw eu dysgu pan oeddent yn 12 oed. Gofynnwyd i bob cyfranogwr ddarllen darnau o nofel Iseldireg a nofel Saesneg.

Cofnodwyd ymatebion y cyfranogwyr gan ddefnyddio electromyograffeg i fesur gweithgaredd trydanol yng nghyhyrau wyneb y cyfranogwyr. Roedd hyn yn caniatáu arsylwi ar y newidiadau lleiaf mewn mynegiant wyneb. Daeth y syniad y tu ôl i hyn o'r theori ymgorfforiad, sy'n nodi, pan fyddwn yn prosesu emosiwn, bod ein corff yn adlewyrchu'r cyflwr ffisiolegol sy'n gysylltiedig â'r teimlad hwnnw. Dyma pam rydyn ni'n tueddu i wenu wrth ddarllen am gymeriad sy'n hapus, ac yn gwgu pan mae cymeriad yn ddig. Cofrestrodd yr electromyogram ymadroddion wyneb mwy diffiniedig, gan nodi ymatebion emosiynol cryfach, pan oedd cyfranogwyr yn darllen yn eu hiaith frodorol. Wrth ddarllen y llyfr Saesneg, ychydig iawn o gyfranogwyr a ddangosodd unrhyw fath o gysylltiad â'r cymeriadau neu eu sefyllfaoedd.

Gallai'r canfyddiadau hyn fod yn ddefnyddiol mewn sefyllfaoedd lle mae angen i ni allu ymbellhau oddi wrth ein hemosiynau. Er enghraifft, wrth wneud penderfyniadau am bwnc arbennig o emosiynol, mae Foroni yn awgrymu y gallem ddod o hyd i atebion mwy rhesymol trwy ystyried y broblem mewn iaith anfrodorol. Ac i unrhyw ieithyddion allan yna sydd weithiau'n cael eu hunain yn cael eu dal yn ormodol mewn nofel afaelgar iawn, efallai y dylen nhw ystyried newid ieithoedd y tro nesaf maen nhw'n dewis llyfr da i'w ddarllen ar y trên.

[1] https://www.sissa.it/sites/default/files/images/documents/form_e_documenti_linkati/2015-09-01-Foroni-lettura-seconda-lingua/lettura%20ed%20emozioni_ff-1-eng.pdf

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab