Gwasanaethau Iaith Busnes Mae'r Prif Weinidog Jones yn ymyrryd fel Rowes Ieithyddol Cymraeg Mae Cynwyd yn bentref heddychlon gyda thua 550 o drigolion. Y llynedd, amharwyd ar gytgord pan fynegodd preswylydd anfodlonrwydd ynghylch y cyngor cymunedol yn cyhoeddi hysbysiadau yn yr iaith Gymraeg yn unig a'i fethiant i ddarparu cyfieithiadau Saesneg o bapurau agenda'r cyngor.

Bu’n rhaid i ombwdsmon ymyrryd, gan alw i gyfrif y cynghorwyr Cymraeg eu hiaith am eu gwall, a waethygodd pan na dderbyniwyd ei argymhelliad i argraffu dogfennau yn Gymraeg a Saesneg. Mae'r ddadl yn parhau i gynyddu wrth i'r cyngor tref gadarnhau eu bod yn dal i aros i'r ombwdsmon anfon ei argymhelliad atynt yn Gymraeg; bod yr unigolyn a ffeiliodd y gŵyn yn achwynydd dro ar ôl tro ac er bod ganddo gyfieithydd mewnol, nid oes ganddo gyllideb ar gyfer cyfieithydd proffesiynol na gwasanaeth cyfieithu. Dywed y pentrefwyr, ar y llaw arall, er y dylid cadw’r Gymraeg, mae yna lawer o drigolion yng Nghynwyd heddiw nad ydyn nhw’n gwybod yr iaith ac felly dylai pob cyhoeddiad fod yn ddwyieithog.

Ymyrraeth

Er bod y rhes iaith yn arfer bod yn berthynas leol, mae bellach wedi cyrraedd y pwynt lle roedd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn teimlo bod angen ymyrryd. Mae pwysau yn cael ei roi gan grŵp iaith, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Maen nhw'n honni y bydd cyhoeddiadau dwyieithog yn anfon cynsail i gynghorau eraill sy'n defnyddio'r Gymraeg fel eu hiaith waith i wneud yr un peth.

Dywed y Prif Weinidog fod gan Fesur Iaith Gymraeg 2011 lawer o bwyntiau cadarnhaol, ond ychwanega fod lle o hyd i ddiweddaru'r canllawiau. Rhaid i hyn, fodd bynnag, aros am etholiadau llywodraeth leol Mai 2017.

Gyda'r datblygiad hwn, dywed Alwyn Jones Parry, Clerc Cyngor Cymuned Cynwyd fod hyn yn golygu y gall y cyngor barhau i ddefnyddio'r Gymraeg yn unig yn eu cyhoeddiadau. Ychwanegodd y dylai'r ombwdsmon dynnu ei adroddiad yn ôl. Dywed yr ombwdsmon, yn lle hynny, na all seilio ei adroddiad budd y cyhoedd ar rywbeth sydd eto i'w ysgrifennu.

 

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab