Gwasanaethau Iaith Busnes 5 Camsyniadau ynghylch dysgu iaith 1. Mae angen i chi fod â dawn arbennig i iaith ddysgu iaith dramor.

Er fy mod yn credu bod y fath beth â thueddfryd iaith â polyglots fel Alex Rawlings siarad 11 iaith yn ifanc a Yn ei arddegau yn Efrog Newydd Tim Doner yn meistroli 23 ymhlith y mwyaf talentog; mae'r gred bod dysgu iaith yn warchodaeth elit bach yn fwyaf cyffredin mewn cymunedau monoglot. Mae gan lawer o wledydd y byd sawl iaith ac mae pobl yn gallu dysgu sawl un ohonynt i lefel uchel, gan gynnwys pobl ag ychydig iawn o addysg. Mae gan Dde Affrica, er enghraifft, 11 iaith swyddogol ac mae De Affrica ar gyfartaledd yn siarad o leiaf 2 neu 3 ohonyn nhw ac efallai'n deall iaith arall. Gall 98% o drigolion Lwcsembwrg siarad o leiaf 2 iaith gyda 95% yn Latfia. Mae 54% o boblogaeth yr UE yn siarad iaith yn ychwanegol at eu mamiaith ac mae 25% yn siarad dwy iaith ychwanegol.

2. Mae ieithoedd yn anodd iawn.

Ni fyddwn yn anghytuno y gall dysgu iaith newydd fod yn her, ond mae camsyniad yn enwedig yma yn y DU bod ieithoedd ymhlith yr ysgol anoddaf pynciau. Mewn gwledydd eraill, mae ieithoedd yn aml yn cael eu hystyried yn opsiwn meddal, tra mai dim ond gwyddoniaeth a mathemateg sy'n cael eu hystyried yn dreth. Wrth gwrs, mae gwahaniaeth rhwng dysgu iaith sy'n wahanol iawn i'w iaith ei hun a dysgu un fwy tebyg, ond mae gan bob iaith ei swyn a'i heriau, a mater i bob dysgwr yw dewiswch yr un iddo ef neu iddi hi.

3. Dim ond plant bach all ddod yn rhugl mewn iaith newydd.

Mae termau technegol fel 'yr oes dyngedfennol' a 'niwroplastigedd' yn cael eu rhwymo gan y rhai sy'n credu bod ein gallu ieithyddol yn dirywio bob dydd ac yn damweiniau yn y glasoed. Efallai ei bod yn wir bod plant ifanc yn gallu mabwysiadu acen frodorol neu agos at frodorol mewn iaith y maen nhw'n ei dysgu fel babanod a bod eu diffyg ataliad hunanymwybodol yn caniatáu iddyn nhw ymgolli mewn gweithgareddau mewn ffordd na all pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion. Fodd bynnag, mae rhai yn credu hynny mae'n haws i oedolyn ddysgu iaith newydd - gall oedolyn ddeall ac amsugno gramadeg, geirfa ac ymadroddion yr iaith yn haws ac mae'n gallu adnabod patrymau yn well. Mae gan oedolion eirfa lawer mwy yn eu mamiaith na’r plentyn 7 oed ar gyfartaledd, yn ased gwych ar gyfer deall ieithoedd eraill, yn enwedig y rhai o’r un teulu ieithyddol. Gall dysgwyr hŷn fod â mwy o gymhelliant - mae oedolyn yn aml yn dymuno dysgu ieithoedd am reswm penodol, boed yn dwristiaeth, gwaith, ymfudo neu fel her bersonol, ac mae ganddo olwg gliriach ar ei ddiddordebau penodol.

4. Nid oes diben dysgu iaith arall oherwydd bod pawb yn siarad Saesneg

Mae'n wir mai'r Saesneg yw'r brif iaith mewn sawl maes gan gynnwys busnes a diwylliant poblogaidd rhyngwladol. Fodd bynnag, mae globaleiddio a thwf gwledydd sy'n dod i'r amlwg mewn gwirionedd yn golygu bod ieithoedd eraill yn dod yn fwy perthnasol nag erioed, nid yn unig o ran ehangu ein gorwelion ond hefyd am resymau economaidd. Yn 1996 roedd 75% o gynnwys Rhyngrwyd yn Saesneg, nawr Mae 75% o gynnwys Rhyngrwyd mewn ieithoedd heblaw Saesneg a bydd y gyfran hon yn cynyddu wrth i'r defnydd o'r Rhyngrwyd ddod yn fwy eang ledled y byd. Cofiwch fod tua 5 biliwn o bobl yn y byd o hyd nad ydyn nhw'n siarad Saesneg o gwbl.

5. Mae dysgu iaith yn cymryd gormod o amser

Nid yw'r un hwn yn gamsyniad llwyr - fe yn gwneud cymerwch ychydig o amser ac ymdrech i ddysgu iaith, ond efallai ddim cymaint ag yr oeddech chi wedi meddwl. Os cymerwch Ffrangeg, er enghraifft, amcangyfrifir bod siaradwyr Saesneg nad ydynt erioed wedi astudio Ffrangeg eisoes yn gwybod 15,000 o eiriau Ffrangeg - mae hynny'n dipyn o ddechrau. Mae Almaeneg a'r ieithoedd Almaeneg eraill hefyd yn rhannu digon o eirfa â'r Saesneg, hyd yn oed os yw'r ramadeg yn dra gwahanol. Fel y soniwyd uchod, weithiau gall oedolion ddysgu'n gynt o lawer na phlant felly peidiwch â digalonni gan eich profiadau yn yr ysgol. Fe allech chi roi cynnig ar wersi un i un neu grŵp bach naill ai'n ddwys neu'n bwydo'n diferu gan ganolbwyntio ar yr union bethau rydych chi am eu dysgu, fel y cyrsiau a gynigir gan BLS neu fe allech chi neidio i mewn yn y pen dwfn a byw yn y wlad am flwyddyn, gan ymgolli yn yr iaith a'r diwylliant. Amcangyfrifon o sut hir y mae'n ei gymryd i ddysgu rhai o'r prif ieithoedd ar gael, yn seiliedig ar brofiad Adran Wladwriaeth yr UD, er ei fod, wrth gwrs, yn dibynnu i raddau helaeth ar yr unigolyn.

Os oes unrhyw un o'r rhain wedi eich perswadio i fentro, cysylltwch â ni am ein cyrsiau pwrpasol  a byddwn yn eich cynghori ar yr opsiwn gorau i chi.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab