Gwasanaethau Iaith Busnes DULL DYSGU IAITH ARALL? Mewn erthygl ddiweddar a gyhoeddwyd yn y Ffrangeg yn ddyddiol Le Monde, gwneir dadl fod rhai ieithoedd Tramor gellir ei ddysgu trwy gysylltiad. Er enghraifft, mae ieithoedd o Rhamant, Slafeg neu darddiad Sgandinafaidd mor agos, o leiaf yn eu ffurf ysgrifenedig, nes bod eu tebygrwydd yn eu gwneud yn hawdd i'w deall i siaradwr un ohonynt. Mae'r enghraifft a roddir yn yr erthygl yn tynnu cymhariaeth rhwng Rwmaneg a Ffrangeg.

Gelwir y ffenomen hon yn 'intercompréhension' yn Ffrangeg, y gellid ei chyfieithu fel Dealltwriaeth Ryng-ieithyddol.

Mae'r erthygl yn dilyn ymlaen trwy gyflwyno rhai syniadau anarferol (wel, anarferol i mi): ar gyfer cyfuniadau iaith o'r fath a'u dysgu, ynganiad ddim yn hanfodol, o leiaf ddim ar y dechrau, ac nid yw gwybodaeth am gramadeg nid yw o reidrwydd yn rhagofyniad ar gyfer dysgu iaith. Byddai'r ffordd newydd hon o ddeall yr iaith yn dibynnu ar reddf ac ymatebion naturiol. Fel y gallwch ddychmygu, nid yw'n uchel ei barch mewn cylchoedd academaidd a cheidwadol.

Ychydig flynyddoedd yn ôl ceisiais ddysgu Cymraeg am 9 mis ar gwrs gyda'r nos Addysg Gymunedol i Oedolion, ac mae arnaf ofn imi fethu. Roedd dulliau ein hathro yn dibynnu, yn ystod y chwe mis cyntaf o leiaf, ar ailadroddiadau diddiwedd a llafarganu brawddegau, neu gemau cymdeithasu undonog, ac ni weithiodd hyn i mi o gwbl. Dim ond yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf y gwnaethom edrych ar fecaneg yr iaith mewn gwirionedd, ond roeddwn wedi colli pob cymhelliant erbyn hynny. Mae angen i mi ddeall gramadeg iaith, hy pa rôl sydd gan bob gair yn y frawddeg. Rwy'n gweld gramadeg yn hanfodol, nid er mwyn 'gramadeg' ond fel arf i roi'r hyder i mi adeiladu fy brawddegau fy hun ac i ehangu fy nealltwriaeth o'r hyn rwy'n ei ddarllen neu'n ei glywed. O ran ynganu, mae dechrau gyda synau bras, yn fy marn i, yn gamgymeriad. Po hiraf y caiff arferion gwael eu difyrru, yr hiraf y mae'n ei gymryd i'w symud. Felly mae treulio amser yn atgynhyrchu synau tramor ar y dechrau yn mynd yn bell. Mae hefyd yn helpu i gydnabod geiriau sy'n agos ar draws dwy iaith. Cymerwch y geiriau 'qualité' yn Ffrangeg ac 'quality' i mewn Saesneg - hawdd iawn i'w ddeall ar bapur, nid felly pan gânt eu ynganu'n uchel. Ac eto, ar ôl deall bod y 'qua' Ffrengig yn cael ei ynganu 'ka', mae'n dod yn llawer haws, yn tydi? Yr unig beth rwy'n ei hoffi'n fawr am y dull hwn yw'r agwedd greddf. Er y gall ac y mae'n arwain at gamgymeriadau (gyda'r hyn a elwir 'ffrindiau ffug'), mae hefyd yn helpu i ddatblygu perthynas fwy naturiol â'r iaith a astudir, gan gael gwared ar rai argraffiadau a gwaharddiadau, a gwneud y broses gyfan yn llai brawychus.

Wedi dweud hyn, mae gan bob un ohonom wahanol arddulliau dysgu a dylai athro da bob amser geisio darganfod sut mae myfyriwr yn dysgu orau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab