Gwasanaethau Iaith Busnes Rhwystrau iaith mewn busnes rhyngwladol

Fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, rhwystrau iaith tyfu i fyny yn weddol reolaidd ym myd busnes rhyngwladol; sut na allent pan fydd angen cyfathrebu â chwmnïau o bob cornel o'r byd yn aml? Yn ogystal ag achosi problemau yn ystod cyfarfodydd wyneb yn wyneb a galwadau cynhadledd, gall rhwystrau iaith ymyrryd â chyfathrebu e-bost, creu camddealltwriaeth a llid, ac yn aml arwain at gamgymeriadau enfawr. Gallant hefyd gyflwyno teimladau o israddoldeb a cholli parch, felly mae'n hanfodol mynd i'r afael â'r materion hyn a'u goresgyn, yn enwedig yn ystod camau cynnar busnes.

Er bod ychydig o reolau syml o ran delio â rhwystrau iaith, megis dysgu ieithoedd eich cydweithwyr a'ch cleientiaid agosaf, cymryd yr amser i nodi pa acenion y mae'n rhaid eu defnyddio, ac ymgyfarwyddo â bytheiriau o bedwar ban byd, yno ychydig o ffyrdd mwy cyffredinol o osgoi problemau. I ddechrau, byddwch yn fodlon â marchnad lai; yn hytrach na cheisio dominyddu'r byd, dewiswch ganolbwyntio ar eich cysylltiadau busnes agosaf. Bydd hyn yn cyfyngu ar nifer yr ieithoedd y mae angen eu siarad yn ystod galwadau cynhadledd, a bydd yn caniatáu ichi ddod yn llawer mwy medrus mewn ail, neu hyd yn oed drydedd iaith. Lle bynnag y bo modd, buddsoddwch mewn cyfieithydd a chyfieithydd i hwyluso cyfathrebu a chynorthwyo i gyfieithu'r holl ddogfennau. Mae technoleg yn hynod ddefnyddiol o ran rhyngweithio â busnesau rhyngwladol; torri'r rhwystr iaith gyda rhaglenni cyfieithu, gwefannau amlieithog pwrpasol a pheiriannau chwilio. Gofynnwch am eglurhad os ydych chi byth yn ansicr ynghylch cyfieithu dogfen benodol, neu os nad ydych chi'n siŵr sut i fynd at gydweithiwr. Osgoi idiomau a bratiaith, crynhoi pwyntiau pwysig ym mhob iaith a siaredir a defnyddio iaith y corff - gall llawer o ystumiau olygu'r un pethau waeth beth fo'u hiaith neu eu diwylliant.

 Pwysigrwydd addysg ryngwladol

Dim ond cipolwg cyflym ar amrywiaeth o entrepreneuriaid rhyngwladol llwyddiannus fydd yn cadarnhau un peth; maent yn tueddu i ddod o gefndiroedd rhyngwladol, ac yn aml byddant wedi astudio dramor gan ehangu eu gorwelion a'u gwybodaeth ddiwylliannol. Yn ogystal â dysgu ieithoedd newydd, bydd astudio dramor yn eich helpu i greu rhwydweithiau busnes helaeth ac yn caniatáu ichi gamu i fyd busnes gyda llawer mwy o brofiad na'ch cystadleuwyr. Prif Swyddog Gweithredol presennol M1 Group, Azmi Mikati, astudiodd yn Columbia ac enillodd radd BSc, cyn cymryd drosodd ei swydd bresennol. Yn ddiau, enillodd Azmi amrywiaeth o sgiliau yn ystod ei amser yn yr UD, sy'n ei sefyll mewn sefyllfa dda yn ei rôl bresennol; a anwyd yn y Dwyrain Canol, a ystyrir yn nodweddiadol fel economi sy'n datblygu, bydd gan Azmi ddealltwriaeth uniongyrchol o sut mae byd busnes y Gorllewin yn gweithio. Dychmygwch allu mynd at eich cysylltiadau busnes rhyngwladol yn yr un modd, a chael sgyrsiau diymdrech â'ch cydweithwyr. Yn demtasiwn, ynte?

Er y gallant fod yn gythruddo a hyd yn oed yn anghynhyrchiol, mae gan y rhwystrau hyn y potensial i ddinistrio perthnasoedd busnes a rhwystro darpar gleientiaid. Mae'n hanfodol, felly, eich bod chi'n cymryd yr amser i ddod i adnabod eich cydweithwyr a'ch cleientiaid, ymchwilio i'w hieithoedd a'u diwylliant, a bod yn barod i fynd yn ôl i'r ysgol. Byddwch yn cyfathrebu'n ddiymdrech mewn dim o dro.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab