Gwasanaethau Iaith Busnes Sut mae'r rhwystr iaith yn cael effaith andwyol ar argyfwng Ebola

Mae rhai o'r gwledydd sydd wedi cael eu taro galetaf gan yr achosion o Ebola yn cynnwys Nigeria, Sierra Leone, Liberia a Guinea lle mae'r defnydd o'r Saesneg wedi'i gyfyngu i ddim ond 20% o'r boblogaeth. Amlygir maint yr argyfwng gan gyfarwyddwr rhanbarthol UNICEF ar gyfer Gorllewin a Chanol Affrica, Manuel Fontaine: “Mae mwyafrif llethol y plant y mae Ebola yn effeithio arnynt yn dal i gael eu gadael heb ofal priodol. Ni allwn ymateb i argyfwng o'r natur hon a'r raddfa hon yn y ffyrdd arferol. Mae angen mwy o ddewrder, mwy o greadigrwydd a llawer mwy o adnoddau. ”

Mae sawl sefydliad, gan gynnwys UNICEF a Chyfieithwyr heb Ffiniau, wedi nodi nad yw negeseuon pwysig sy'n ymwneud â rhagofalon a symptomau yn cyrraedd y bobl sydd fwyaf mewn perygl oherwydd y rhwystr iaith.

Mae mwyafrif y posteri a'r taflenni sy'n cael eu dosbarthu yn y gwledydd sy'n cael eu taro waethaf gan yr epidemig yn Saesneg, iaith sy'n cael ei deall gan y lleiafrif addysgedig yn unig. Fel y noda Gary Muddyman o Translators without Borders “er mwyn i unrhyw ddeunydd gymhwyso fel‘ gwybodaeth ’, rhaid ei gynhyrchu yn iaith y gynulleidfa a fwriadwyd. Fel arall, nid yw'n ateb unrhyw bwrpas o gwbl. ”

Mae yna ddiffyg gwybodaeth a chamwybodaeth ddifrifol ymhlith y boblogaeth sydd yng nghanol yr epidemig, gydag un rhan o dair o'r bobl yn credu bod y firws yn cael ei ledaenu gan fosgitos neu yn yr awyr. Mae'n gwbl hanfodol sicrhau bod gwybodaeth ffeithiol a pherthnasol yn hygyrch i'r rhai sydd ei hangen fwyaf. Er nad yw hon yn dasg hawdd gan fod dros 2,000 o ieithoedd yn cael eu siarad ar gyfandir Affrica, mae'n dal yn ymarferol darparu gwybodaeth angenrheidiol yn yr ieithoedd hynny sy'n cael eu siarad gan y mwyafrif.

Mae Lori Thicke, sylfaenydd a llywydd Cyfieithwyr heb Ffiniau, yn disgrifio pwysigrwydd cyfieithu deunyddiau ysgrifenedig o'r Saesneg i ieithoedd brodorol y poblogaethau priodol a
hefyd siarad â'r rhai y mae'r argyfwng yn effeithio arnynt yn eu hiaith eu hunain gan mai dyma'r unig ffordd i ennill ac adeiladu ymddiriedaeth: “Mae gwybodaeth ysgrifenedig yng nghyd-destun ychydig iawn o feddygon yn bwysig iawn; mae llai na 50 o feddygon ar gyfer Liberia. Ni fyddem yn mynd i gefn gwlad Ffrainc gyda phosteri yn Saesneg felly mae'n frawychus bod posteri yn Saesneg yn unig yng nghefn gwlad Nigeria, Liberia a Sierra Leone. "

Mae cost yn ffactor o bwys wrth gwrs, er y gellir goresgyn hyn hyd yn oed gan fod Cyfieithwyr heb Ffiniau wedi bod yn cyfieithu gwybodaeth ar y Rhyngrwyd a all fod yn hygyrch trwy ffonau symudol sy'n eiddo i fwyafrif y boblogaeth. Mae gan wybodaeth ar y Rhyngrwyd y potensial i gyrraedd nifer llawer mwy o bobl ac os yw'n hygyrch yn yr iaith darged yna bydd mwy o siawns i bobl gymryd y rhagofalon angenrheidiol a all yn y pen draw helpu i gynnwys yr epidemig ac achub bywydau.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab