Gwasanaethau Iaith Busnes Apiau Iaith o Hyd Dim Cyfatebiaeth i Gyfieithwyr Dynol

Y dyddiau hyn mae'n ymddangos bod ap ar gyfer popeth, o brynu tocynnau sinema i fapio'ch llwybr loncian, ond rhai o'r cymwysiadau a ddefnyddir fwyaf yw'r rhai sy'n cyfieithu un iaith i'r llall. Mae apiau fel Google Translate yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ac addo cyfieithiadau cyflym ac effeithlon; mewn gwirionedd, fodd bynnag, ni ddylid dibynnu'n llawn arnynt am gyfieithiad cywir - yn gyfan gwbl neu'n rhannol.

Mae apiau a gwefannau sy'n cynnig gwasanaethau cyfieithu trwy beiriant, am ddim neu â thâl, i gyd yn defnyddio algorithmau i benderfynu ar ddewis geiriau. Pan fydd y feddalwedd yn trosi gair neu frawddeg yn iaith arall, mae diffyg synnwyr cyffredin a rhesymeg. Gelwir gair sydd â sawl ystyr, ond sydd wedi'i ysgrifennu yr un peth, yn a homograff (gwynt a carthffos yn enghreifftiau), ac mae algorithmau yn cael anhawster mawr gyda'r cannoedd o homograffau sy'n bodoli ym mhob iaith. Anaml y gall peiriant ystyried y grŵp o eiriau y mae un gair yn ymddangos gyda nhw, yn lle hynny cynhyrchir cyfieithiad llythrennol o'r testun a all arwain at broblemau diddiwedd.

Mae Google yn cynnig gwasanaeth cyfieithu estynedig ar gyfer tudalennau gwe y gallai fod angen gwybodaeth arnoch chi mewn iaith arall, ac er ei fod yn ddigon da i gael crynodeb o'r cynnwys, mae'r testun wedi'i gyfieithu yn aml yn ymddangos wedi torri, yn ddigyswllt ac yn wallus mewn mannau. Mae cyfieithu lluniau byw trwy'r camera hefyd wedi'i integreiddio i ap Google Translate, sydd wedi bod yn boblogaidd ar gyfer cyfieithu cyflym o fwydlen dramor neu arwydd ffordd, ond ar gyfer dogfennau busnes mae'n debygol iawn y bydd pwyslais y testun yn mynd ar goll. cyfieithu.

Wrth drefnu bod dogfen bwysig yn cael ei chyfieithu, sy'n hanfodol i fusnes mewn gwlad dramor, mae gormod o lawer o risgiau ynghlwm â dibynnu ar gyfieithu peiriannau; mae angen lefel o ryngweithio dynol i allu negodi'r strwythurau gramadegol a chystrawennol sy'n angenrheidiol er mwyn i destun wneud synnwyr yn llawn. Mae hyn yn arbennig o wir o ran dogfennau technegol mewn meysydd fel meddygaeth a'r gyfraith, y ddau yn gofyn am raddau uchel o gywirdeb oherwydd natur gymhleth yr iaith a ddefnyddir. Mae llawer o gyfieithwyr yn hyfforddi i ddod yn arbenigwyr yn y meysydd hyn, gan fynd yr ail filltir i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r iaith ar gyfer cyfieithiad cywir a phroffesiynol. Ar y llaw arall, mae potensial cyfyngedig i algorithmau a meddalwedd gan eu bod yn dibynnu'n gyson ar ddiweddariadau yn y dyfodol.

Mae apiau yn sicr wedi profi eu gwerth am amrywiaeth eang o weithgareddau personol a chymdeithasol, ond mae cyfieithu yn parhau i fod yn un maes lle mae gan fodau dynol y llaw uchaf, gan fod gennym y gallu i ddarllen rhwng y llinellau pan fo angen i gyfleu'r ystyr cywir. Ar wahân i'r ffaith honno Google Translate yn cyhoeddi unrhyw destun cyfrinachol wedi'i gludo i'w beiriant cyfieithu, cydnabyddir yn eang bod y gwasanaeth hefyd yn ganllaw cyfieithu yn unig, gyda Google yn cyfaddef bod yn rhaid iddo gymryd camau flynyddoedd yn ôl i sicrhau na chaniateir i ddeunydd a gyfieithwyd yn ddigymell o'r gwasanaeth gael ei ganiatáu cyhoeddi ar-lein. Mae'r rhwystrau hyn mewn technoleg yn newyddion gwych i'r diwydiant cyfieithu dynol, yn gyffredinol. Er gwaethaf yr holl ddatblygiadau technolegol a datblygiad apiau sy'n gysylltiedig ag iaith, mae'n dal yn wir nad yw cyfieithu peirianyddol yn cyfateb i gyfieithwyr dynol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab