Rydym yn falch o gyhoeddi bod BLS wedi cyflawni ardystiad ISO 9001 yn llwyddiannus yn ddiweddar. Bydd y safon yn ein helpu i ffurfioli ein polisi a'n gweithdrefnau ansawdd wrth helpu i lunio datblygiad busnes yn y dyfodol a chynyddu lefelau boddhad cwsmeriaid.

Fel rhan o'n hardystiad, cyn bo hir byddwch yn dechrau gweld logo ISO ar gyfathrebiadau swyddogol, gan gynnwys dyfynbrisiau ac yn ein llofnodion e-bost, a byddwn hefyd yn cynnal arolwg o gwsmeriaid presennol i gasglu adborth gwerthfawr ar y gwasanaethau a ddarparwn.

Er mwyn sicrhau ardystiad, archwiliwyd y gweithdrefnau ansawdd yn BLS yn fanwl, gan asesu sut rydym yn monitro, gwella a chynnal lefelau ansawdd uchel yn gyson ym mhob un o'r tri maes busnes allweddol: cyfieithu, dehongli a hyfforddi iaith. Roedd yr aseswyr yn hynod fodlon â'r dulliau a'r gweithdrefnau sydd eisoes ar waith yn BLS a gwnaethant hefyd argymell camau pellach y gallem eu cymryd i gynnal y rhain a hefyd i archwilio'n agosach sut mae cwsmeriaid yn teimlo am y gwasanaethau a ddarparwn. Fel rhan o'r ardystiad newydd hwn, byddwn yn cael archwiliad blynyddol yn ogystal â gwiriadau bob dwy flynedd i sicrhau ein bod yn dal i gyflawni meini prawf yr ardystiad.

Rhai o'r gwelliannau yr ydym yn gobeithio eu gweld o ganlyniad i weithredu ISO 9001 yw:

  • Byddwn yn trosglwyddo adborth a gawn gan gwsmeriaid yn uniongyrchol i'n cyfieithwyr mewn dull mwy ffurfiol a rheolaidd, a thrwy hynny eu helpu i barhau â'u datblygiad proffesiynol wrth sicrhau bod cyfieithydd yn cael adborth cadarnhaol ar gyfer prosiectau penodol.
  • Ar yr adegau prin y byddwn yn profi problemau gyda phrosiect, byddwn yn cynnal adolygiadau ffurfiol i sefydlu'r achosion sylfaenol ac i roi camau ar waith a gwella gweithdrefnau i atal ailddigwyddiadau.
  • Byddwn yn newid rhai o'r ffyrdd yr ydym yn cofnodi ac yn chwilio gwybodaeth ar hyn o bryd, gan olygu amseroedd ymateb cyflymach i chi.

Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda'n cwsmeriaid ffyddlon yn ogystal â denu rhai newydd, a gall pob un ohonynt ddibynnu ar wasanaeth proffesiynol o ansawdd uchel, dibynadwy, wedi'i danategu gan ein hardystiad ISO 9001!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab