Gwasanaethau Iaith Busnes A yw Lladin yn iaith farw?

[Peter Cook. AZQuotes.com, Wind and Fly LTD, 2018. http://www.azquotes.com/quote/1310445, cyrchwyd ar Fawrth 13, 2018.]

PETER COOK

“Fe allwn i fod wedi bod yn farnwr ond chefais i erioed y Lladin…”, meddai’r athrylith comedi, Peter Cook, yn enwog.

CYFLWYNIAD LATIN

Disgrifir Lladin yn aml fel iaith farw ond mewn gwirionedd ni ddaeth i ben, ond fe'i disodlwyd gan dafodau eraill ac felly esblygodd i'r hyn a elwir yn gyffredin yn ieithoedd Romáwns - Sbaeneg, Portiwgaleg, Ffrangeg ac Eidaleg. Mae Lladin wedi parhau i gael ei dysgu ochr yn ochr â Groeg mewn ysgolion preifat ond mae bellach yn darganfod ei ffordd yn ôl i mewn i system addysg y wladwriaeth hefyd, felly pam mae iaith farw, yn ôl pob sôn, yn profi’r fath atgyfodiad poblogrwydd yn yr unfed ganrif ar hugain?

PWYSIGRWYDD LATIN: GEIRIAU GWREIDDIOL A FFONETEG

Lladin yw'r sylfaen i lawer o ieithoedd ac fe'i hystyrir fel y cam nesaf yn Saesneg ar ôl dysgu ffoneg. Seineg yw dysgu ynganiad geiriau i addysgu plant i ddarllen ac ysgrifennu Saesneg yn eu blynyddoedd ysgol cynnar, ond mae dysgu Lladin yn nes ymlaen yn y broses addysgol yn ehangu geirfa ac yn dysgu gwreiddiau gwahanol eiriau i fyfyrwyr, gan hyrwyddo dealltwriaeth, gan ddarparu dyfnder geirfa. a'r gallu i ddeall gwahanol ystyron a chysyniadau. Mae hefyd yn cynnig cynefindra â chystrawen ac yn sail i ddefnydd dyfnach o iaith.

Yn fwy penodol, mae Lladin yn darparu llawer o eiriau gwraidd i'r holl wyddoniaeth fodern ac yn arfogi'r myfyriwr gwyddoniaeth â mynediad parod i derminoleg y byd newydd dewr hwn. Mae'n hawdd deall pam mae lluosogrwydd ffwng yn ffyngau a bacteriwm yn facteria; mae astudio Lladin yn hyrwyddo blociau adeiladu allweddol. Ac wrth gwrs mae terminoleg gyfreithiol yn frith o ymadroddion ac ymadroddion Lladin, fel y nododd Peter Cook mor amlwg, a bydd yn eich helpu i wahaniaethu rhwng eich habeas corpus a'ch cafeat emptor. Fel iaith diwinyddiaeth Gristnogol ac astudio crefydd, mae Lladin yn dal i fod yn amlwg ac yn rhan o Offerennau a gwasanaethau'r eglwysi Cristnogol a Chatholig, iaith fyd-eang.

 

DYSGU IAITH LATIN A TRAMOR

I rywun sy'n dymuno dysgu ieithoedd tramor eraill, mae gwybodaeth am Ladin yn darparu llwybr cyflym i'r ieithoedd Romáwns fel Sbaeneg ac Eidaleg ond y tu hwnt i hynny, bydd y ddealltwriaeth o ramadeg Lladin yn gwneud synnwyr o ieithoedd fel Almaeneg gyda'i holl wahanol achosion a dirywiad. Dywedir mai dysgu iaith dramor yw'r ffordd orau o ddeall gramadeg Saesneg gyda'i rheolau gramadegol anhreiddiadwy ac anghyson, a bydd pob un ohonynt yn gwneud llawer mwy o synnwyr ar ôl treulio amser gyda gwerslyfr Lladin, felly nid yn ddefnyddiol yn unig wrth gyfieithu arwyddair eich ysgol. Felly, 'Sapere aude!' fel y dywedodd Horace yn enwog: 'Dare to be wise'.

 

 

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab