Gwasanaethau Iaith Busnes Map rhyngweithiol yn dangos lledaeniad ieithoedd yn Llundain Ydych chi erioed wedi meddwl sut y byddai ieithoedd yn edrych pe byddent yn cael eu rhoi ar fap? Mae ymchwilydd o Goleg Prifysgol Llundain (UCL) wedi creu map rhyngweithiol o'r brifddinas, sy'n dangos ar ffurf graffig pa ieithoedd yn Llundain sydd fwyaf cyffredin mewn gwahanol rannau o'r ddinas. Mae Oliver O'Brien, sy'n arbenigo mewn geo-ddelweddu a mapio gwe yn Adran Daearyddiaeth UCL, wedi dyfeisio 'Tube Tongues', teclyn ar y we sy'n arosod patrymau ieithyddol ar fap o Lundain, gan ddangos yn glir y prif ieithoedd heblaw Saesneg. yn cael ei siarad ledled y ddinas.

Mae'r ymchwilydd wedi cynnwys 21 iaith drawiadol yn 'Tube Tongues', gan gynnwys y rhai y byddech chi'n eu disgwyl, fel Arabeg, Wrdw, Ffrangeg a Chantoneg, ond hefyd rhai efallai'n fwy syndod fel Tagalog (Ffilipineg) a Somalïaidd. Os hoffech chi wneud hynny parler gyda siaradwyr Ffrangeg gallwch wneud hynny yn Knightsbridge, tra bod y rhai sydd mewn hwyliau am goffi Twrcaidd a rhai konuşma byddai'n gwneud yn dda mentro tuag at Hackney. Gellir dod o hyd i siaradwyr Pwyleg yn Hanwell, tra bod Arabeg yn gynddaredd ym Maida Vale a Kilburn. Pwynt diddorol i'w nodi yw sut mae siaradwyr iaith weithiau'n dilyn llinellau'r tiwb. Wrth archwilio'r map gallwn weld bod Bengali wedi'i wasgaru'n gyfartal ar hyd y DLR yn Nwyrain Llundain, ac yna wrth i un barhau tua'r dwyrain ar yr un llinell daw Lithwaneg yn fwy amlwg.

Defnyddiodd O'Brien wybodaeth o Gyfrifiad 2011 i nodi pa rai oedd yr ail ieithoedd a siaredir fwyaf eang gan bobl sy'n byw o fewn radiws 200 metr i orsaf danddaearol, ac yna crensian y niferoedd i nodi'r arweinwyr ieithyddol. Gorchuddiodd y marcwyr hyn fel cylchoedd ar fap o Lundain, gan amrywio maint y cylch yn ôl nifer y siaradwyr iaith. Y canlyniad oedd darlun trawiadol a hawdd ei ddeall o ba ieithoedd sydd fwyaf cyffredin yn y brifddinas, ynghyd â'u priod leoliadau. Mae gan y map rhyngweithiol wybodaeth am alwedigaethau hefyd, felly os oes gennych ddiddordeb ym mhle mae eryrod cyfreithiol neu ymgynghorwyr TG yn byw, dim ond ychydig gliciau yw'r ateb.

Mae Llundain yn gartref i oddeutu 270 o genhedloedd gyda thua 300 o ieithoedd yn cael eu siarad ar draws y brifddinas. Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, India yw'r wlad wreiddiol fwyaf cyffredin i bobl a anwyd y tu allan i'r DU, gydag amcangyfrif o 734,000 o drigolion a aned yn India yn byw yn y ddinas. Gwlad Pwyl ar hyn o bryd yw'r cenedligrwydd an-Brydeinig mwyaf cyffredin i'r rhai sy'n byw yn y DU, gyda thua 726,000 o ddinasyddion Pwylaidd yn byw yn y wlad.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab