Gwasanaethau Iaith Busnes Pa mor ifanc sydd angen i chi fod i ddysgu iaith dramor?

Yn ôl adroddiad Eurobarmeter, mae 98% o rieni Ewropeaidd yn credu bod dysgu o leiaf un iaith dramor yn bwysig ar gyfer dyfodol eu plant. Credir yn gyffredin bod plant ifanc yn gallu amsugno iaith yn haws na phobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion. Mae termau technegol fel yr oedran critigol a niwroplastigedd yn cael eu crybwyll gan y rhai sy'n credu bod ein gallu ieithyddol yn dirywio bob dydd ac yn damweiniau yn y glasoed. Efallai ei bod yn wir bod plant ifanc yn gallu mabwysiadu acen frodorol neu agos at frodorol mewn iaith y maen nhw'n ei dysgu fel babanod a bod eu diffyg ataliad hunanymwybodol yn caniatáu iddyn nhw ymgolli mewn gweithgareddau mewn ffordd na all pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion. Gallant daflu eu hunain i gemau fel canu ac actio yn yr ieithoedd newydd a mwynhau rhaglenni teledu poblogaidd fel Dora the Explorer, a ddefnyddir i ddysgu pytiau o ieithoedd tramor i blant ledled y byd.

Mae hefyd yn amlwg bod gan blant ysgol fwy o amser i ymroi i ddysgu iaith nag oedolion sydd â swyddi, teuluoedd a chyfrifoldebau eraill. Efallai y bydd yn syndod, felly, mai dim ond mewn 2014 y bydd ieithoedd tramor yn orfodol mewn ysgolion cynradd yn Lloegr pan fydd hyn eisoes yn wir yn y mwyafrif o wledydd datblygedig. Er bod y penderfyniad hwn i'w groesawu, yn enwedig ar adeg pan mae ieithoedd tramor yn dirywio mewn ysgolion uwchradd ac addysg bellach / uwch, mae'n gofyn rhai cwestiynau diddorol, yn anad dim ynglŷn â phwy fydd yn dysgu'r ieithoedd hyn. Dywedodd athro ysgol gynradd nad yw'n ymddangos yn rhugl mewn Ffrangeg fel a ganlyn yn y papur newydd: “Fe wnes i awgrymu wrth fy Mhennaeth ei fod yn cymryd fideos o fy ngwersi a’u gwerthu i Ffrangeg Teledu fel sioeau comedi - roeddwn i’n meddwl y gallai hynny godi’r arian i dalu am ieithydd iawn i wneud yr addysgu.”

Yma yng Nghymru, mae plant ysgolion cynradd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg eisoes yn dysgu Cymraeg fel ail iaith ac mae llawer o wleidyddion bellach yn galw am wneud ieithoedd tramor yn orfodol mor ifanc â thair neu bedair oed, gydag un blaid yn galw ar i Gymru ddod yn “genedl dairieithog” ac un arall am “chwyldro” mewn iaith addysgu a sefydlu academi dysgu iaith. Dylid manteisio ar y fantais o gael dwy iaith o oedran ifanc i ddysgu un arall, gan ei bod yn hysbys po fwyaf o ieithoedd y mae rhywun yn eu hadnabod, yr hawsaf yw meistroli un newydd.

Fodd bynnag, ni ddylai’r holl sôn hwn am blant ifanc sy’n dysgu ieithoedd dynnu ein sylw o’r ffaith ei bod hefyd yn bosibl dysgu ieithoedd tramor fel oedolyn. Yn wir, cred rhai ei bod yn haws i oedolyn ddysgu iaith newydd - gall oedolyn ddeall ac amsugno gramadeg, geirfa ac ymadroddion yr iaith yn haws ac mae'n gallu adnabod patrymau yn well. Mae gan oedolion eirfa lawer mwy yn eu mamiaith na’r plentyn 7 oed ar gyfartaledd, yn ased gwych ar gyfer deall ieithoedd eraill, yn enwedig y rhai o’r un teulu ieithyddol. Gall dysgwyr hŷn fod â mwy o gymhelliant - gallai plant feddwl bod dysgu'n hwyl, ond maent yn annhebygol o fod â dealltwriaeth ddofn o ddefnyddioldeb iaith benodol iddynt; hyn clip o sioe Catherine Tate yn gip doniol ar agweddau rhai pobl ifanc yn eu harddegau tuag at ddysgu iaith. Mae oedolyn yn aml yn dymuno dysgu ieithoedd am reswm penodol, boed yn dwristiaeth, gwaith, ymfudo neu fel her bersonol, ac mae ganddo olwg gliriach ar ei ddiddordebau penodol.

 

Dyma lle mae cyrsiau pwrpasol fel y rhai a ddarperir gan y Gwasanaethau Iaith Busnes yn dod i mewn. Os ydych chi fel myfyriwr yn gwybod bod angen i chi ganolbwyntio ar siarad yn hytrach nag ysgrifennu, bydd y tiwtor yn teilwra'ch cwrs i adlewyrchu hyn. I'r gwrthwyneb, yn bennaf y byddwch chi'n gweithio ar destunau ysgrifenedig, gall eich athro eich helpu chi i gyrraedd lefel o ddealltwriaeth yn gyflym iawn trwy ganolbwyntio ar y testunau a'r eirfa benodol rydych chi'n debygol o ddod ar eu traws. Mae gallu dysgu mewn grŵp bach neu un i un yn golygu nad oes unrhyw amser yn cael ei wastraffu ar weithgareddau nad ydynt o ddiddordeb i chi a threulir yr holl amser yn gweithio tuag at eich nodau. Fel y mae llengoedd o ddysgwyr hŷn yn gwybod, nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu sgil newydd a dysgu iaith yn arbennig arafu'r broses heneiddio. Felly, os ydych chi'n un o'r 98% o rieni sydd eisiau i'w plentyn ddysgu iaith dramor, beth am ddangos i'r bobl ifanc sut mae'n cael ei wneud trwy ymgymryd â'r un her eich hun? Cysylltwch â ni neu anogwch eich cyflogwr i wneud hynny - ni fyddwch yn difaru ac fe allai hyd yn oed wneud ichi deimlo'n iau.

 

 

 

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab