Gwasanaethau Iaith Busnes Sut mae Dehonglwyr Ffôn yn Helpu Busnesau Y dyddiau hyn, mae llawer o fusnesau yn dewis manteisio ar gyfleoedd marchnad ac ehangu mwy trwy ehangu argaeledd eu cynhyrchion neu wasanaethau mewn gwledydd eraill. I lawer, mae hyn yn golygu llogi dehonglwyr neu aelodau staff dwyieithog sy'n gallu cyfathrebu'n glir ac yn effeithiol ym mhob peth perthnasol ieithoedd. Fodd bynnag, nid hwn yw'r dull mwyaf cost-effeithiol na buddiol bob amser. I gwmnïau sydd angen cyfieithwyr ar brydiau, opsiwn arall da yw cyfieithwyr ffôn. Mae yna nifer o ffyrdd y gall yr ateb hwn fod o fudd i fusnesau o bob maint a natur.

 

Arbedion Cost

Mae defnyddio dehonglwyr ffôn yn cynnig llawer o fuddion o ran arbed costau. Yn gyntaf, nid oes angen iddynt fod yn aelodau amser llawn o'r tîm, ond yn hytrach gellir eu cyflogi pan fo angen trwy gwmnïau sy'n arbenigo yn y gwasanaeth hwn neu drwy weithwyr llawrydd sy'n canolbwyntio ar y maes hwn o ddiwydiant. Yn gyffredinol, mae dehonglwyr ffôn yn rhatach na chyfieithwyr mewnol, ond mae'n hanfodol ymchwilio ymlaen llaw i sicrhau bod gwasanaeth o safon yn cael ei ddarparu am y pris a godir.

Gwasanaeth o amgylch y Cloc

Gall argyfyngau ddigwydd ar unrhyw adeg benodol, ac weithiau mae'n rhaid trefnu cyfarfodydd a chynadleddau rhyngwladol am lai nag amseroedd delfrydol. Mae dehonglwyr ffôn ar gael rownd y cloc, sydd o ganlyniad yn golygu y gellir osgoi sefyllfaoedd lletchwith ac annifyr, gan y bydd gennych fodd o gyfathrebu â chwsmeriaid, buddsoddwyr, partneriaid busnes ac unrhyw ffigurau pwysig eraill bob amser. Er mwyn ymddangos yn broffesiynol, dylai cyfieithwyr ffôn fod yn hawdd eu cysylltu bob amser.

Mynediad i Ystod Anferth o Ieithoedd

Mae dehonglwyr ffôn wedi'u lleoli ledled y byd ac yn rhugl ym mron pob iaith bosibl. Nid tasg hawdd bob amser yw dod o hyd i gyfieithydd lleol o fewn radiws rhesymol i'ch swyddfa sy'n gallu siarad yr ieithoedd yr ydych chi eu heisiau. Os llwyddwch i ddod o hyd i ymgeisydd addas, a fyddant bob amser ar gael ar fyr rybudd a phan fydd angen? Fodd bynnag, byddwch bob amser yn gallu dod o hyd i gyfieithydd ffôn o safon sydd ar gael ac yn barod i gamu i mewn a dehongli eich cyfarfod.

Preifatrwydd a Chyfrinachedd

Gall cael y cyfieithydd ar y pryd i siarad o ffôn yn ystod cyfarfodydd ac ymgynghoriaethau gynyddu'r teimlad o breifatrwydd a chyfrinachedd, gan fod y cyfieithydd ar y pryd yn chwarae llai o ran yn y sefyllfa. O ran ymgynghoriaethau meddygol neu achosion eraill a allai godi cywilydd, gall fod yn fuddiol iawn cael un person yn llai yn yr ystafell gyda chi.

Llai o gamddealltwriaeth yn seiliedig ar iaith

Yn y pen draw, bydd defnyddio gwasanaethau cyfieithydd ffôn yn helpu i osgoi camddealltwriaeth yn seiliedig ar iaith ac yn annog bargeinion busnes llyfnach. Bydd y parti arall yn gwerthfawrogi'r ymdrech ychwanegol a gymerir i sicrhau bod y ddau ohonoch yn gallu cael eich deall yn llawn. Mae hefyd yn sicrhau bod cyfarfodydd a bargeinion yn cael eu cwblhau'n gyflymach gan fod y ddwy ochr yn gallu siarad yn uniongyrchol, trafod yn glir a dod i benderfyniad terfynol y mae pawb yn ei ddeall ac yn cytuno arno.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab