Gwasanaethau Iaith Busnes Diwrnod Teledu Byd Hapus! Mae'r Cenhedloedd Unedig yn cydnabod 21 Tachwedd fel Diwrnod Teledu'r Byd. Gellir dadlau mai teledu yw'r cyfrwng cyfathrebu mwyaf pwerus heddiw, gyda thechnolegau sy'n datblygu'n barhaus yn ei galluogi i groesi ffiniau yn hawdd. Gall teledu fod yn offeryn addysgol gwych, sy'n gallu hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth a goddefgarwch. Mae rôl ieithoedd ar y teledu yn un ddiddorol, felly hefyd y ffenomen o raglennu'n cael ei drosglwyddo i wahanol ddiwylliannau.

Mae Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol, a sefydlwyd ym 1992, lle mae gwledydd yn Ewrop yn ymrwymo i annog a / neu hwyluso creu o leiaf un sianel deledu yn eu hieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol, neu ddarlledu rhaglenni teledu yn y rhanbarthau rhanbarthol hyn. neu ieithoedd lleiafrifol yn rheolaidd.

Dywed y BBC ei fod “wedi ymrwymo i gefnogi ieithoedd brodorol trwy amrywiol fentrau darlledu”, er enghraifft BBC Alba ar gyfer Gaeleg a’r bartneriaeth strategol newydd gyda S4C ar gyfer Cymraeg. “Bydd y gwasanaethau hyn yn cefnogi rhaglenni gwreiddiol, yn helpu i feithrin y sylfaen cynhyrchu iaith frodorol, ac yn sicrhau bod y BBC yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi amrywiaeth, hunaniaeth a mynegiant diwylliannol.” S4C yw'r unig ddarlledwr cyhoeddus Cymraeg. Cliciwch yma i ddarllen ein post newyddion am ailstrwythuro S4C yn ddiweddar. BBC Alba yw sianel ddigidol Gaeleg yr Alban. Mae'n sianel adloniant gyffredinol gyda newyddion, rhaglenni dogfen, rhaglenni plant, dramâu, chwaraeon a ffilmiau yn darlledu i'r DU ac Iwerddon, er ei bod wedi'i hanelu at gynulleidfa yn yr Alban.

Mae Rhwydwaith Asiaidd y BBC, er iddo gael ei ddarlledu yn Saesneg yn bennaf, hefyd yn darparu rhaglenni mewn ystod o ieithoedd De Asia, gan gysylltu gwrandawyr â'i gilydd a chyda'u gwreiddiau diwylliannol ac ieithyddol.

Mae gan deledu’r pŵer i fynd y tu hwnt i ddiwylliannau ac ieithoedd; dim ond cymryd yr enghraifft o Mr Bean, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol ledled y byd. Wrth gwrs, nid yw Mr Bean yn siarad llawer, felly does dim rhwystr iaith i ymgodymu ag ef. Mae yna hefyd lawer o sioeau a ddechreuodd fywyd mewn un wlad (ac, felly, iaith) ond a aeth ymlaen i gael eu haddasu ar gyfer cynulleidfaoedd eraill, e.e. Pwy Sy'n Eisiau bod yn Filiwnydd? (a genhedlwyd yn y DU ond wedi'i rhyddfreinio i dros 100 o wledydd ledled y byd, gan ei gwneud y fasnachfraint deledu fwyaf poblogaidd yn rhyngwladol erioed) a Brawd Mawr (darlledwyd gyntaf yn yr Iseldiroedd ym 1999 ac wedi hynny llwyddodd mewn bron i 70 o wledydd).

Allo 'Allo' yn gomedi eistedd hynod boblogaidd yn y DU yn yr 1980au, a mwynhaodd lefelau tebyg o lwyddiant yn Ffrainc. Roedd y portread o iaith yn allweddol i'r comedi, gyda deialog yn cael ei siarad yn Saesneg ond yn defnyddio acenion gorliwiedig i bennu'r ieithoedd roedd y cymeriadau'n eu siarad. Cafodd ei sgrinio o'r diwedd am y tro cyntaf yn yr Almaen yn 2008, yn dilyn llacio'r gyfraith ynghylch ymddangosiad symbolaeth Natsïaidd ar y sgrin.

Mae'n gymharol anarferol yn y DU gwylio sioeau teledu mewn ieithoedd eraill, ond Y lladd yn un eithriad diweddar. Cynhyrchwyd fersiwn Saesneg yn UDA, ond mewn gwirionedd y fersiwn Daneg wreiddiol (Forbrydelsen) wedi bod yn llwyddiannus iawn yma, gan ddenu’r nifer uchaf erioed o wylwyr, yn enwedig o ystyried ei ddarlledu ar BBC4. Wallander yn fewnforio Sgandinafaidd llwyddiannus arall; yn wreiddiol yn Sweden ac a ddarlledwyd yn ei iaith wreiddiol ar BBC4, tra bod yr addasiad Prydeinig, gyda Kenneth Branagh yn serennu, wedi denu mwy o ddiddordeb ac yn darlledu ar BBC1.

Fel siaradwyr Saesneg rydym yn llai cyfarwydd â gwylio ffilmiau neu deledu gydag is-deitlau, ac yn unol â hynny mae rhan fawr o'r gynulleidfa yn digalonni wrth wynebu gobaith o'r fath. Mewn gwledydd di-Saesneg, fodd bynnag, mae'n aml yn gyfartal i'r cwrs wylio rhaglenni a ffilmiau yn Saesneg neu ieithoedd eraill, naill ai wedi'u trosleisio neu eu hisdeitlo (yn dibynnu ar gonfensiynau gwlad). Yn America Ladin, Brasil yw rhai o'r operâu sebon mwyaf poblogaidd yn y rhannau Sbaeneg eu hiaith, ac felly mewn Portiwgaleg yn wreiddiol.

Fy nghenhadaeth ar gyfer Diwrnod Teledu’r Byd eleni fydd gwylio rhaglenni mewn tafod dramor yn unig. A ymunwch â mi?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab