Rhagwelir Gwasanaethau Iaith Busnes yn y Diwydiant Cyfieithu yn yr UD

 

Wrth i'r byd ddod yn fwy cysylltiedig ac yn fwy byd-eang, mae angen cynyddol i gyfieithwyr weithredu fel cyfryngwyr ymhlith grwpiau o bobl a'u gwahanol ieithoedd, sydd wedi tanio'r diwydiant cyfieithu yn yr UD yn benodol.

Mae adroddiad gan CareerBuilder, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin eleni, yn nodi y bwriedir ychwanegu dros 12,000 o swyddi yn y 3 blynedd nesaf yn unig yn y sector cyfieithu; o ieithoedd mor amrywiol ag Arabeg a Slofacia, i fyny 36% enfawr o flynyddoedd blaenorol. Mae hyn yn bennaf oherwydd marchnadoedd byd-eang sy'n ehangu sy'n ceisio cynnwys busnesau lleol sy'n gweithredu'n gyfan gwbl mewn un iaith mewn un rhanbarth. Er mwyn cyrraedd y grwpiau bach o safbwynt cenedlaethol a byd-eang, mae angen targedu ymgyrchoedd hysbysebu a bod yn berthnasol i'r boblogaeth leol, a dyna lle mae disgwyl i gyfieithwyr chwarae rhan fawr wrth gyfleu'r neges briodol.

Mae mewnfudo i'r Unol Daleithiau, nid yn unig o Fecsicaniaid sy'n siarad Sbaeneg ond o Ganadiaid ac Ewropeaid Ffrengig, yn dylanwadu'n arbennig ar y newid hwn; mae miloedd o bobl bob dydd yn byw yn America heb fawr o wybodaeth am yr iaith, os o gwbl, sy'n golygu bod y wladwriaeth yn aml yn galw ar gyfieithwyr i weithredu fel cyfryngwyr - ar gost i'r trethdalwr, wrth gwrs.

Dangosodd yr astudiaeth hefyd sut dysgu iaith yn dod yn fwy hanfodol fyth yn y diwydiannau technoleg a gofal iechyd gan fod yn rhaid i nyrsys sy'n gweithio yn ysbytai'r wladwriaeth gyrraedd lefel benodol o Saesneg cyn y gallant hyd yn oed wneud cais am swydd. Nid yw'n ofynnol i bobl mewn swyddi llai, fel gweithwyr cartrefi gofal a glanhawyr, siarad lefel mor uchel o Saesneg oherwydd natur generig y gwaith. Yn rhyfeddol, mae technoleg hefyd yn helpu i gryfhau'r diwydiant cyfieithu yn yr UD. Er bod ein cyfrifiaduron yn gweithio o un iaith o god, mae arloesiadau a darganfyddiadau yn ei gwneud yn ofynnol i dimau o bob cwr o'r byd gymryd rhan a rhyngweithio, gan adael man agored mawr i gyfieithwyr ei lenwi'n rheolaidd.

Disgwylir i wyth miliwn o swyddi gael eu creu gan economi’r UD yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, ac er y bydd cyfran sylweddol o’r rhain yn y sectorau gweithgynhyrchu ac addysg, bydd cyfran gynyddol yn cael ei llenwi â chyfieithwyr a swyddi dwyieithog yn gyffredinol. . Mae gan yr UD gysylltiadau cryf â Mecsico, a dysgir Sbaeneg yn y mwyafrif o ysgolion yr UD o radd gynnar ochr yn ochr â Ffrangeg; fodd bynnag, mae'r canfyddiad y dylai ymwelwyr ddysgu iaith y wlad y maen nhw'n dod i fyw ynddi wedi bod yn ddi-fudd wrth gynhyrchu cenhedlaeth ddwyieithog. Heb os, byddai'r rhai sy'n dymuno symud i'r Unol Daleithiau, neu unrhyw wlad mewn gwirionedd, yn elwa o fod yn awyddus i ddysgu'r iaith fel y gallant fod yn aelod cynhyrchiol o'r gymdeithas honno, ond bydd angen cyfieithwyr dynol yn y byd bob amser. oherwydd bod pob cenedl mor unigryw ac mor falch o'i threftadaeth ieithyddol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab