Gwasanaethau Iaith Busnes Rhowch ymarfer i'ch ymennydd trwy ddysgu iaith

 

Er bod dysgu ail iaith yn haws pan ydym yn ifanc, gydag ychydig o hunanddisgyblaeth a chymhelliant gallwn feistroli iaith newydd fel oedolyn sydd, fel y mae ymchwil wedi dangos, yn cael effaith gadarnhaol ar ein swyddogaethau ymennydd. Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Gogledd-orllewinol wedi dangos y gall siarad dwy iaith ymarfer yr ymennydd ac unigolion dwyieithog gyflawni tasgau heriol yn haws.

Dangosodd canlyniadau profion deall iaith fod gwirfoddolwyr dwyieithog a gymerodd ran yn yr astudiaeth yn fwy medrus wrth hidlo synau amherthnasol y mae ymchwilwyr yn dweud sy'n adlewyrchu gallu meddyliol cryf. Yn ystod y profion byddai'r gwirfoddolwyr yn clywed gair penodol ac yna'n cael delwedd o'r gair hwnnw a hefyd o air swnio tebyg. Er enghraifft, byddent yn clywed y gair cwmwl ac yna'n cael llun o gwmwl a chlown, gair sy'n swnio'n debyg.

Sgoriodd cyfranogwyr dwyieithog yn llawer gwell gan fod ymchwilwyr yn credu bod eu hymennydd eisoes wedi'i gyflyru i reoli dwy iaith, sy'n golygu eu bod yn gallu atal geiriau amherthnasol yn haws. Gall y gallu hwn fod yn hynod ddefnyddiol oherwydd gall helpu unigolion i hidlo sŵn sy'n tynnu sylw mewn ystafelloedd dosbarth prysur a hefyd wrth yrru car fel yr eglura Dr. Viorica Marian, un o'r ymchwilwyr: “Mae rheolaeth ataliol yn nodwedd gwybyddiaeth. P'un a ydym yn gyrru neu'n perfformio llawdriniaeth, mae'n bwysig canolbwyntio ar yr hyn sy'n wirioneddol bwysig ac anwybyddu'r hyn sydd ddim ”.

Y peth gorau am y canfyddiadau yw y gall hyd yn oed y rhai nad ydyn nhw'n hollol rugl mewn ail iaith elwa ar fod yn ddwyieithog. Gall hyd yn oed gwybodaeth ymarferol o ail iaith gael effaith gadarnhaol ar ein hymennydd a'n gwybyddiaeth, tra gall y broses ddysgu wirioneddol helpu i atal clefyd Alzheimer a dementia.

Er y gall fod yn anoddach dysgu ail iaith fel oedolyn, mae yna ddigon o gyfleoedd i wrando ar iaith dramor neu ei darllen diolch i'r oes ddigidol rydyn ni'n byw ynddi. Mae yna lawer o ysgolion iaith broffesiynol sy'n darparu ar gyfer oedolion, cyrsiau iaith ar-lein, cyfleoedd i ymweld â phyrth newyddion tramor a chyfathrebu trwy e-bost neu Skype gyda ffrindiau a siaradwyr brodorol o dramor. Gellir gweld effeithiau cadarnhaol y broses ddysgu mewn cyfnod cymharol fyr fel y dywed Dr Marian: “Hefyd, nid yw’n cymryd oes i’r ymennydd elwa ar ddwyieithrwydd. Gellir gweld y buddion hyd yn oed ar ôl un semester yn unig o astudio ”.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab