Cipolwg ar y realiti y tu ôl i ystrydeb yr Almaen gan ein gohebydd crwydrol, Kay Currey, yn Heidelberg:

Ynghyd â'r Ffrancwyr Ffrengig a ninnau, mae'r Almaenwyr bob amser wedi bod yn eithaf hawdd i'w stereoteipio. Rwy’n cofio mynd ar wyliau pan oeddwn yn ifanc, pan oedd y bobl drefnus yn gynnar i frecwast ac yn brydlon ar y bws ar gyfer y daith ddydd, ynghyd â phopeth y gallai fod ei angen arnynt, yn Almaeneg heb os; roedd fy nheulu (Prydeinig) fy hun, fodd bynnag, bob amser yn hwyr, yn anhrefnus a phopeth yr oeddem wedi bwriadu dod ag ef, roeddem wedi anghofio. Mae ystrydebau, waeth pa mor annifyr, yn ffordd gyfleus o grwpio ymddygiad pobl gyda'i gilydd oherwydd eu bod, yn gyffredinol, yn seiliedig ar ryw elfen o wirionedd.

Mae Almaenwyr, mewn gwirionedd yn ogystal ag yn ystrydebol, yn geidwaid amser rhagorol. Ym mhrifysgolion Prydain, byddwch yn aml yn gweld myfyrwyr yn rholio i mewn i'r ddarlithfa prin yn effro ugain munud ar ôl i'r sesiwn gychwyn, heb unrhyw esgus na hyd yn oed ymddiheuriad. Nid yw'n ymddangos bod hynny'n digwydd yn yr Almaen. Mae'r drysau ar gau ar yr awr, ac os ydych chi'n hwyr, ni allwch fynd i mewn - yn rhannol oherwydd byddai'n hynod chwithig. Mae bod yn hwyr yn gyfystyr â bod yn amharchus; nid yw wedi'i wneud.

Mae Almaenwyr yn bobl synhwyrol a chyfrifol. Maent mewn gwirionedd yn aros i groesi'r ffordd pan ddaw'r golau gwyrdd ymlaen. Nid ydyn nhw'n rhuthro ar draws ac yn peryglu eu bywyd - digwyddiad dyddiol ar strydoedd prysur Caerdydd. Rydyn ni i gyd wedi bod yno; rhedeg yn hwyr (wel, rydyn ni'n Brydeinwyr ar ddiwedd y dydd) ac ar frys. Ond yn yr Almaen, nid yw pobl yn rhedeg yn hwyr, ac nid ydynt yn rhodio. Ac os gwnaethoch chi jaywalk yn yr Almaen, yna byddech chi'n cael dirwy o bum ewro (ond dim ond pe byddech chi'n cael eich dal, yn amlwg).

Mae'r Almaenwyr yn blwmp ac yn blaen. Maen nhw'n dweud beth maen nhw'n ei feddwl ac weithiau gall ymddangos yn sydyn. Dydyn nhw ddim yn bod yn anghwrtais, maen nhw'n bod yn onest. Ni fyddant yn pussyfoot o gwmpas ac yn poeni am brifo teimladau rhywun. Maen nhw'n cael pethau allan yn yr awyr agored, gan wybod ei bod yn well i bawb y ffordd honno. Nid yw siarad bach yn cael ei wneud yn yr Almaen chwaith. Os ydych chi yn yr archfarchnad a bod yr ariannwr yn llenwi'ch nwyddau, nid ydych chi'n siarad bach. Unwaith eto, gallai ymddangos yn anghwrtais, ond mewn gwirionedd ni fwriedir iddo fod.

Mae Almaenwyr yn caru selsig. Mae dros 1,000 o fathau o selsig yn yr Almaen. Mae standiau Wurst ym mhobman, yn gyfystyr â'r siop sglodion ym Mhrydain. Mewn bwytai ac archfarchnadoedd, yr adran selsig yw'r mwyaf. Ac mae'r adran gig yn gyffredinol yn cynnwys porc, porc, porc.

Mae'r Almaenwyr yn caru cwrw lawn cymaint ag y maen nhw'n caru selsig. Bydd pwysau arnoch chi i ddod o hyd i Almaenwr nad yw'n caru cwrw.

Felly mae ystrydebau weithiau'n ffitio, ac yn ffordd ddefnyddiol o ddeall gwahanol bobl, tra hefyd yn ystyried bod pawb yn wahanol ac y gall unrhyw un fynd yn groes i'r duedd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab