Gwasanaethau Iaith Busnes Gaeleg yn dal ymlaen Fel cwmni Cymraeg, rydym yn ymwybodol iawn o arwyddocâd ieithoedd lleiafrifol yn ein gwlad. Yn y DU, yn ddi-os, y Gymraeg yw'r fwyaf o'r ieithoedd lleiafrifol, ac mae ganddo'r ddeddfwriaeth i'w hategu: mae'r Mesur Iaith Gymraeg a gymeradwywyd yn gynharach eleni wedi gwneud darpariaethau hanfodol ar gyfer statws swyddogol yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Fodd bynnag, rwyf wedi bod yn dilyn datblygiadau yn yr Alban yn ddiweddar gyda diddordeb, yn benodol y cynnydd sy'n cael ei wneud gyda'r iaith Aeleg. Yr Ucheldiroedd a'r Ynysoedd sydd â'r crynodiadau uchaf o siaradwyr Gaeleg, ond mae'r dirywiad yn ei ddefnydd wedi'i nodi hyd yn oed yno. Mae swyddogion yr Alban bellach yn edrych i weithredu mentrau tebyg i’r rhai a ddefnyddir yma yng Nghymru er mwyn ysgogi defnydd o’r iaith ac atal y dirywiad hwn. Dangosodd arolwg diweddar fod tua dwy ran o dair o Albanwyr yn credu y dylid hyrwyddo Gaeleg yn ehangach ac mae dros dri chwarter yn credu y dylid cynnal traddodiadau iaith Aeleg.

Yn ddiweddar, mae busnesau yn defnyddio Gaeleg yr Alban yn gynyddol wrth farchnata ac arwyddion, sy'n golygu bod llawer mwy o bobl yn dod i gysylltiad â'r iaith yn ddyddiol. Ymddengys mai'r ffactor sy'n gyrru'r datblygiad hwn yw bod cwmnïau'n teimlo bod defnyddio Gaeleg yn rhoi hwb hyrwyddo iddynt. Heb os, mae'n berthnasol hefyd bod cynllun wedi'i roi ar waith yn ddiweddar i helpu i ariannu arwyddion dwyieithog ar gyfer busnesau preifat a sefydliadau cymunedol.

Mae hyn yn cyd-fynd â lansiad cymwysterau iaith Gaeleg newydd i oedolion trwy'r Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA). Mae arolwg diweddar wedi dangos bod mwyafrif pobl yr Alban yn agored i Aeleg trwy'r teledu a chyfryngau eraill, yn hytrach na thrwy addysg. BBC Alba, Cyfwerth yr Alban o S4C yng Nghymru, a lansiwyd yn 2008 ac mae wedi bod yn boblogaidd iawn wrth wneud cyfraniad cadarnhaol iawn at hyrwyddo Gaeleg. Hir oes i hynny barhau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab