Gwasanaethau Iaith Busnes Mae gyrwyr tramor yn ofni'r rhwystr iaith

 

Mewn arolwg o gangen Ewropeaidd RAC, y cwmni chwalu cerbydau, darganfuwyd bod un o'r prif bryderon i yrwyr dramor yn ei chael hi'n anodd deall yr iaith leol, yn enwedig o ran gyrru digwyddiadau ac argyfyngau.

Bob blwyddyn, mae miliynau o yrwyr yn mynd â'u ceir ar draws y Sianel, yn ychwanegol at y miliynau o yrwyr HGV sy'n croesi cyfandir Ewrop yn rheolaidd, ac yn ddi-os mae llawer yn mynd i drafferthion â'u cerbydau. Fel pysgod allan o ddŵr, mae llawer o deithwyr y DU yn ei chael hi'n anodd gwneud synnwyr o'r hyn sy'n cael ei ddweud wrthyn nhw ac yn brwydro i wneud eu hunain yn ddealladwy.

Datgelodd yr arolwg fod mwy na hanner y chwe miliwn neu fwy o bobl sy'n gyrru dramor am wyliau, tua 56% yn nerfus am y daith oherwydd y rhwystr iaith hwn yn unig - heb gynnwys unrhyw gyfyngiadau diwylliannol neu genedlaethol fel gyrru ar ochr arall y ffordd.

Dywedodd 42% o’r ymatebwyr hynny eu bod yn poeni mwy am chwalu mewn gwlad dramor na phe byddent yn chwalu yn y DU. Mae hyn yn bennaf oherwydd pan ydym yn ein mamwlad, rydym yn gwybod y gallai bron i unrhyw bobl sy'n mynd heibio ein helpu neu ein cyfarwyddo i helpu. Fodd bynnag, gall hyd yn oed dweud wrth rywun bod eich car wedi'i ddadelfennu mewn gwlad arall arwain at symudiadau diddiwedd o fath charade wrth i chi ddarlunio'r hyn sydd wedi digwydd; felly bydd trafod manylion cywrain yr hyn sydd o dan y boned yn her fwy fyth.

Adroddwyd hefyd bod menywod yn llawer mwy nerfus na dynion ynglŷn â gyrru dramor, rhyw 25% yn fwy, ond roedd hyn yn bennaf oherwydd canfyddiad bod gan yrwyr mewn gwledydd eraill enw da llai na smotiog o ran damweiniau ffordd ac ymddygiad cynddaredd ar y ffyrdd. Adroddir yn aml bod Ffrainc a Sbaen, dau o'r prif gyrchfannau ar gyfer gyrru, yn llac o ran nodi a pherfformio symudiadau a allai gael eu hystyried yn anghyfreithlon yn y DU. Mae gwledydd eraill, fel yr Almaen er enghraifft, yn cyflwyno eu heriau unigryw eu hunain, gyda llwybrau fel y Autobahn yn frawychus i hyd yn oed y gyrwyr dewraf.

Nododd tua 20% o'r rhai a holwyd fod gorfod darllen yr arwyddion ffyrdd mewn iaith arall hefyd yn ataliad cryf. Nid yn unig yr iaith, ond hefyd lliwiau'r arwyddion; mae arwyddion brown yn y DU yn lleoedd o berthnasedd hanesyddol, ond yn Ffrainc defnyddir y rhain ar gyfer lleoliadau yng nghanol y ddinas yn unig. Systemau rhifo ffyrdd ar draffyrdd yw un o'r rhesymau allweddol eraill dros ansicrwydd, yn enwedig mewn gwledydd fel Estonia a Gwlad Groeg, lle nad yw ffiniau ffyrdd bob amser yn amlwg i'r gyrrwr heb ei hyfforddi.

Yn ogystal â chynhenid rhwystrau iaith, Cyfaddefodd 14% o’r modurwyr yn yr arolwg RAC hwn iddynt yrru am gyfnodau estynedig ar ochr anghywir y ffordd pan oeddent mewn gwlad dramor, gyda 7% yn nodi bod mwy na hanner milltir wedi’i glocio cyn iddynt sylwi! Canfuwyd bod gyrwyr ifanc hyd yn oed yn cael mwy o drafferth i fynd y ffordd iawn o amgylch cylchdro, ac roedd llawer wedi cael tocynnau cosb neu ddirwyon pan dramor am yr union reswm hwn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab