Gwasanaethau Iaith Busnes Awydd newid eich enw? Yn y DU gallwn enwi ein plant heb gyfyngiad, ac ar ben hynny gallwn newid ein henw a'n cyfenw a roddir i beth bynnag a fynnwn a faint bynnag o weithiau yr ydym yn hoffi; yn hyn o beth rydym yn un o'r cenhedloedd mwyaf rhyddfrydol yn y byd. O dan ein rheol cyfraith gwlad, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw defnyddio'ch enw newydd “yn gyson, yn agored ac yn dwyllodrus, heb ymyrryd â hawliau pobl eraill.” Mewn gwledydd eraill, fodd bynnag, mae'r deddfau'n dra gwahanol ac yn aml yn rhyfeddol o gaeth. Isod mae ychydig o enghreifftiau.

Yn Tibet, enwir plant adeg eu genedigaeth gan y Lama Bwdhaidd lleol, neu gallant ofyn am enw gan y Dalai Lama. Gallant hefyd newid eu henw wrth iddynt dyfu i fyny; er enghraifft, os argymhellir enw gwahanol i gael gwared ar ryw rwystr yn eu bywyd.

Yn yr Almaen, mae'r gyfraith yn nodi bod yn rhaid i chi allu dweud rhyw'r plentyn wrth yr enw cyntaf, ac ni allwch ddefnyddio enwau olaf nac enwau gwrthrychau neu gynhyrchion fel enwau cyntaf. O ystyried y rheolau llai hiwmor hyn, gallai ymddangos yn syndod bod 'Legolas' a 'Nemo' wedi'u cymeradwyo ar gyfer bechgyn bach. Yn ddiweddarach mewn bywyd, dim ond am reswm pwysig, cydnabyddedig y gall dinasyddion yr Almaen newid eu henw, ee pan all yr enw arwain at ddryswch, gwawd, anawsterau orthograffig anarferol, neu stigmateiddio.

Yn 1982, pasiodd Sweden Gyfraith Enwi, sydd ymhlith pethau eraill yn nodi, os ydych chi am newid eich enw, rhaid i chi gadw o leiaf un o'r enwau a roddwyd i chi yn wreiddiol a dim ond unwaith y gallwch chi newid eich enw. Yn 1991, gwrthododd cwpl o Sweden roi enw cyfreithiol i'w baban newydd-anedig, mewn protest. Ym 1996, pan gafodd ddirwy ar ôl gadael eu plentyn yn gyfreithiol ddi-enw am bum mlynedd, fe wnaethant gyflwyno enw'r plentyn fel 'Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116' (er i hyn gael ei wrthod, fel yr oedd eu hail awgrym: 'A'). Mae'n ymddangos bod enwau canol yn denu llai o ddadlau, gydag achosion o 'Google' a 'Lego' wedi'u caniatáu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

O dan gomiwnyddiaeth, dim ond gydag enwau penodol o'r rhestr o 'ddyddiau enw' yng nghalendr Tsiec y caniatawyd i rieni Tsiec enwi eu plant. Er 1989, gellir enwi plant yn swyddogol unrhyw beth, ar yr amod bod yr enw'n bodoli yn rhywle ac nad yw'n sarhaus nac yn ymarweddu, ond hyd yn oed nawr gall swyddfeydd cofrestrfa wrthod enwau anarferol.

Mae gan Ddenmarc Gyfraith lem ar Enwau Personol lle mae rhieni'n dewis o blith rhestr o 7,000 o enwau a gymeradwywyd ymlaen llaw. Os ydych chi am enwi'ch plentyn yn rhywbeth nad yw ar y rhestr, mae'n rhaid i chi gael caniatâd gan eglwys eich plwyf lleol, ac ar ôl hynny mae'r enw'n cael ei adolygu gan swyddogion y llywodraeth. Mae'r Gyfraith hefyd yn nodi bod yn rhaid i enwau nodi rhyw, ni allwch ddefnyddio enw olaf fel enw cyntaf a gellir gwrthod enwau anarferol. Bob blwyddyn, gwrthodir 15-20 % o enwau cofrestredig.

Mae gan Bortiwgal gyfreithiau enwi eithaf llym i amddiffyn plant rhag gwawd a chamddealltwriaeth. Mae rhestr o enwau a gymeradwywyd yn swyddogol i rieni ddewis ohonynt ac nid oes enwau unrhywiol. Rhaid i enwau fod yn Bortiwgaleg yn draddodiadol, oni bai bod un o'r rhieni'n dramor, a rhaid eu sillafu yn unol â rheolau orgraff Portiwgaleg (ee 'Filipe' yn hytrach na 'Philipe '). At hynny, ni chaniateir llysenwau nac enwau byrrach fel enwau swyddogol (ee 'Beatriz' ond nid 'Bia '). Fel mewn llawer o wledydd Catholig, cafodd enwau Portiwgaleg eu hysbrydoli’n bennaf gan Galendr y Seintiau ac nid yw’n syndod bod yr enwau mwyaf cyffredin yn dal i fod yn gysylltiedig â seintiau adnabyddus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab