Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Sylfaenydd Facebook Zuckerberg yn annerch Cynulleidfa Beijing yn Mandarin!

 

Yn ôl Adran Addysg yr UD, dim ond 18% o Americanwyr sy'n siarad iaith arall

na'r Saesneg. Gyda hyn mewn golwg, roedd yn dipyn o syndod pan anerchodd Mark Zuckerberg, sylfaenydd y safle rhwydweithio cymdeithasol enwocaf, Facebook, sesiwn holi ac ateb yn
prifysgol yn Beijing yn Tsieinëeg.

Cododd y cyfryngau ar y stori yn gyflym ac ymateb yn ffafriol iawn, gydag un newyddiadurwr yn ysgrifennu: “Fe gasglodd a chymeradwyodd y dorf, ac roedd yn ymddangos bod y dirgryniadau da yn para trwy gydol y sgwrs”.

Mae gweithwyr proffesiynol y diwydiant rhyngrwyd wedi cydnabod pwysigrwydd gallu cyfathrebu yn Tsieineaidd gan mai’r wlad sydd â’r boblogaeth fwyaf o ddefnyddwyr Rhyngrwyd, sef cyfanswm o 632 miliwn o ddefnyddwyr. Mae rhai wedi dehongli symudiad Zuckerberg fel ffordd o 'gynyddu' ei westeion gan ystyried nad yw China yn caniatáu i'w thrigolion gael mynediad i Facebook.

Nid yw’r rhai llai amheus yn gweld unrhyw beth rhyfedd am Zuckerberg yn annerch ei gynulleidfa yn eu hiaith frodorol ac mewn gwirionedd maent wedi beirniadu diffyg sgiliau iaith ymhlith eu poblogaeth eu hunain, gan dynnu sylw at y ffaith mai dim ond chwarter sy’n siarad iaith dramor. Priodolwyd y difaterwch ymhlith poblogaeth America o ran dysgu ail iaith i’r ffaith bod y mwyafrif ohonynt yn disgwyl i genhedloedd eraill siarad Saesneg, fel y dywed un newyddiadurwr: “Pan ddaw mewnfudwyr ag ieithoedd tramor i’n trefi a’n dinasoedd, rydym ni yn gyffredinol heb gwrdd â nhw yn y canol. Rydyn ni wedi mynnu eu bod nhw'n dysgu Saesneg. Hefyd, pan fydd siaradwyr Saesneg yn teithio dramor, rydyn ni'n tueddu i ddisgwyl i'r byd ddarparu ar ein cyfer ni. "

Yn yr UD yr iaith a ddefnyddir fwyaf ar ôl Saesneg yw Sbaeneg, gan fod 37 miliwn o drigolion yn y wlad sy'n ei siarad, ac yn y DU, yn ôl cyfrifiad 2011, yr ail iaith ar ôl
Pwyleg yw Saesneg. O arolwg o 56.1 miliwn o drigolion Cymru a Lloegr, mae 546,000 yn siarad Pwyleg sy'n ffigur ychydig yn is na'r 562,000 sy'n siarad Cymraeg.

Mae newidiadau demograffig mewn unrhyw wlad benodol yn cael effaith sylweddol ar iaith a chyfathrebu wrth i ddinasyddion o wahanol genhedloedd ddod i mewn i'r wlad ac ymgartrefu yno, gan ddod â'u hiaith eu hunain ac elfennau o'u diwylliant eu hunain gyda nhw. Dyfynnir mai un o’r rhesymau pam y dewisodd Mark Zuckerberg ddysgu Mandarin oedd gallu cyfathrebu â’i gyfreithiau gan fod ei wraig o darddiad Tsieineaidd. Mae yna lawer o fuddion amlwg o ddysgu iaith dramor; fodd bynnag, rhoddir y pwyslais fel arfer ar y ffaith y gall ail iaith gynyddu cyfleoedd gwaith tra nad oes fawr o sôn am sut y gall ein helpu i gofleidio gwahanol ddiwylliannau a sut y gall gyfoethogi ein bywydau ar lefel fwy personol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab