A yw Gwasanaethau Iaith Busnes YN SAESNEG YR IAITH YN UNIG BYD? Mae Business Language Services Ltd yn chwalu'r myth bod 'pawb yn siarad Saesneg y dyddiau hyn'

Rydym i gyd wedi clywed yr ystadegau am y biliynau o bobl sy'n siarad neu sy'n dysgu Saesneg ledled y byd. Mewn gwirionedd mae'r Cyngor Prydeinig yn honni bod 25% o'r boblogaeth fyd-eang yn siarad Saesneg i ryw raddau o gymhwysedd. Yn wir, defnyddir Saesneg yn gynyddol eang ledled y byd, ond a yw hyn yn golygu y dylem anwybyddu'r cannoedd o ieithoedd eraill a siaredir yn y gwledydd yr ydym yn delio â hwy?

Adlach

Yn ddiweddar bu adlach sylweddol yn erbyn haerllugrwydd canfyddedig siaradwyr Saesneg a monopoli rhyngwladol yr iaith. Mae astudiaethau wedi darparu tystiolaeth bod canran poblogaeth y byd sy'n siarad Saesneg fel iaith frodorol yn gostwng mewn gwirionedd, ac er bod Saesneg yn dominyddu'r Rhyngrwyd yn ei dyddiau cynnar, mae mwy a mwy o wefannau nad ydynt yn Saesneg bellach yn ymddangos.

Trwy gyfyngu argaeledd ein gwybodaeth fusnes i un iaith, rydym yn anfwriadol efallai, yn eithrio darpar gwsmeriaid nad ydynt yn gallu, neu'n anfodlon, i gyfathrebu â ni yn ein tafod ein hunain.

Blunders

'Nid yw ein bwyd yn gadael dim i obeithio amdano' (gwelir ar fwydlen bwytai Almaeneg)

'Gadewch eich gwerthoedd wrth y ddesg flaen' (a welir mewn lifft gwesty ym Mharis)

Yn union wrth i ni chwerthin am Saesneg wedi'i gyfieithu'n wael ar arwyddion neu fwydlenni pan fyddwn ar wyliau, dychmygwch sut y gellir derbyn faux-pas tebyg ar wefan eich cwmni neu ddeunydd hyrwyddo. Dyma pam ei bod yn hanfodol ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol i ofalu am eich cyfieithiadau.

Mae'n cymryd mwy na chyflogai dwyieithog, neu un sy'n siarad iaith arall yn rhugl, i gyfieithu. Mae hefyd yn hanfodol bod yn ymwybodol o'r gwahaniaethau diwylliannol niferus rhwng gwledydd, sy'n aml yn mynd law yn llaw â'r iaith.

Denu arfer newydd

Rydyn ni i gyd eisiau rhoi hwb i'n proffiliau gwefan cwmnïau ar beiriannau chwilio fel Google, ond a ydych chi wedi ystyried y fersiynau gwlad-benodol (ee Google France, Google Brasil)? Dim ond trwy ddarparu gwybodaeth i'ch cwmni mewn ieithoedd eraill y byddwch chi'n cyrraedd y cynulleidfaoedd allweddol hyn.

Efallai y dylai allforwyr ystyried geiriau cyn-ganghellor yr Almaen Willy Brandt: “Os ydw i'n gwerthu i chi, dwi'n siarad eich iaith. Os ydw i'n prynu, dann müssen Sie Deutsch sprechen [yna mae'n rhaid i chi siarad Almaeneg] ”.

Darparwyr cyfieithu

Dim ond siaradwyr brodorol sydd â phrofiad a chymwysterau profedig y bydd cwmnïau parchus yn eu cyflogi, ac yn sicrhau bod y cyfieithiadau yn cael eu hadolygu a'u golygu cyn cael eu dychwelyd atoch.

Mae Gwasanaethau Iaith Busnes wedi bod yn helpu cwmnïau i chwalu rhwystrau iaith a diwylliannol ers dros 20 mlynedd. Am ddyfynbris dim rhwymedigaeth neu os hoffech drafod sut y gallwn helpu eich busnes i lwyddo yn y farchnad dramor, cysylltwch â ni ar 02920 667 666 neu e-bost info@businesslanguageservices.co.uk

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab