Mae'r DU yn llawn dop o olygfeydd a lleoedd o ddiddordeb hanesyddol ddiddorol sy'n portreadu hanes lliwgar ac amrywiol yr ynys. O olion Llychlynnaidd yn Efrog i safleoedd brwydr sy'n rhychwantu cannoedd o flynyddoedd, ni fydd gan haneswyr brwd unrhyw broblem wrth lunio taith archwilio.

Fodd bynnag, os oes gan eich diddordeb mewn hanes lai i'w wneud â chestyll neu'r Chwyldro Diwydiannol a mwy i'w wneud â hanes iaith Saesneg yn y DU, y ffordd y mae ein harferion ieithyddol wedi newid dros y blynyddoedd a'r hyn sydd wedi achosi llawer o yr amrywiadau hyn, yna mae yna ddigon o lefydd o ddiddordeb o hyd i ymweld â nhw.

Ynghyd â’i wraig, Hilary, mae’r ieithydd enwog David Crystal wedi llunio arweinlyfr o’r enw Geiriau a Rhyfelwyr sy'n manylu ar nifer o atyniadau i dwristiaid a lleoliadau y mae'n rhaid eu gweld, y mae pob un ohonynt wedi cael effaith hanesyddol ar iaith Saesneg heddiw.

Mae David Crystal wedi ysgrifennu dros gant o lyfrau ar ieithoedd ac mae'r canllaw twristiaeth hwn, sy'n berffaith i'r rhai sy'n bwriadu ymweld â'r safleoedd eu hunain, neu ddim ond i fwynhau rhywfaint o deithio mewn cadair freichiau, wedi dod yn destun hynod boblogaidd. Dyma ddetholiad bach o'r safleoedd y mae David a Hilary yn mynnu y dylid ymweld â nhw er mwyn deall gwreiddiau ein hiaith yn well.

Gwasanaethau Iaith Busnes Lleoliadau Saesneg Gorau i Ymweld â Nhw Gogledd Nibley - Y Beibl Saesneg Cyntaf
Achosodd cyfieithiad 1525 i’r Saesneg o’r Beibl, gan William Tyndale, gryn ddadlau, gyda phwerau Saesneg yr oes yn condemnio’r cyfieithiad - a oedd wedi’i gyhoeddi dramor - ac yn gorchymyn llosgi pob copi. Yn ddiddorol, mae'r cyfieithiad hwn yn cynnwys y cyflwyniadau cychwynnol i ymadroddion Saesneg adnabyddus fel “maen tramgwydd” a “phwerau sydd i fod”. Saif heneb i Tyndale yng Ngogledd Nibley, lle gallwch ddringo dros gant o risiau i gyrraedd man gwylio lle gellir gweld a gwerthfawrogi'r wlad o gwmpas yn glir.

Norfolk - Tystiolaeth o'r Gair Saesneg a Gofnodwyd Gyntaf
Roedd Caistor St. Edmund yn Norfolk yn gartref i wrn amlosgi enwog a ddarganfuwyd fel rhan o gig archeolegydd lleol. Cafodd yr wrn ei engrafio â'r gair “Raihan” y mae haneswyr ac ieithyddion yn credu sy'n cyfieithu i'r Saesneg modern am “roe ceirw”. Mae arbenigwyr yn credu bod yr asgwrn a ddarganfuwyd yn yr wrn, a oedd wedi'i engrafio â llifau, yn dod o geirw iwrch.

Suffolk - Dedfryd Saesneg a Gofnodwyd Gyntaf

Gan symud ymlaen i Suffolk y tro hwn, lle daethpwyd o hyd i ddisg euraidd fach gan ffermwr. Cafodd y ddisg ei engrafio â'r rhediadau Eingl Ffriseg: “Gaeogogae maegae medu”, sydd, er nad yw wedi'i gadarnhau, yn ymddangos fel petai'n cyfieithu'n fras fel “Mae'r blaidd blaidd swnllyd hwn yn wobr i'm perthynas”. Os yw'n gywir, mae'r darn ieithyddol hwn o hanes yn siarad cymaint â diwylliant yr oes â'r iaith.

Gwasanaethau Iaith Busnes Lleoliadau Saesneg Gorau i Ymweld â Nhw Bae Pegwell - Cyrhaeddiad yr Eingl Sacsoniaid

Bae Pegwell yng Nghaint oedd safle glanio’r llwythau Germanaidd a orchfygodd ddognau dwyreiniol Lloegr yn y 5th ganrif. Arweiniwyd yr ymosodiad gan ddau frawd, Hengist a Horsa, ac mae replica o’u llong i’w weld o hyd ym Mae Pegwell.

Lichfield - Cartref Samuel Johnson

Yn Lichfield, mae Swydd Stafford yn sefyll amgueddfa sy'n gartref i nifer fawr o bapurau personol ac eitemau sy'n ymwneud â Samuel Johnson. Helpodd geiriadur enwog Johnson siapio'r iaith Saesneg ac annog llunio a defnyddio geiriaduron wrth symud ymlaen.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab