Gwasanaethau Iaith Busnes Dirywiad safonau gramadeg Rwy'n dechrau anobeithio ar ein defnydd o'r Saesneg yn y wlad hon. Ni fyddaf yn proffesu bod yn arbenigwr ym mhob naws gramadeg Saesneg, ond fel cyn-athro Saesneg fel Iaith Dramor a chyfieithydd yn ôl crefft, rwyf o'r farn bod fy safonau Saesneg yn gymharol dda. Ar ben hynny, rwy'n cymryd diddordeb yn yr iaith ac yn gwneud poenau i'w defnyddio'n gywir. Yma yn BLS rydym yn aml yn trafod y defnydd 'cywir' o eiriau ac ymadroddion penodol; ond wedyn, rydyn ni'n ddarparwr gwasanaeth iaith felly dyna ein busnes ni.

Fodd bynnag, rydw i'n derbyn negeseuon e-bost, CVs, dogfennau ac ati di-ri yn ddyddiol sy'n dangos diystyrwch amlwg i'r rheolau mwyaf sylfaenol. I'r rhai nad ydyn nhw'n ystyried bod defnyddio iaith yn bwysig yn eu gwaith, coeliwch fi, ydyw. Yn ein llinell waith, er enghraifft, mae'n annhebygol y bydd rhemp CV gyda chamgymeriadau sillafu ac atalnodi coll yn mynd heibio'r darlleniad cyflymder cyntaf cyn cael ei ddileu.

Y rhan fwyaf annifyr o'r cyfan, yn fy marn i, yw nad yw plant yn cael eu dysgu am bwysigrwydd eu defnydd o iaith yn yr ysgol. Pam mai ni yw'r unig wlad rwy'n ei hadnabod lle nad yw gramadeg Saesneg yn cael ei dysgu'n iawn? Mae pob tramorwr rydw i wedi dysgu Saesneg iddo yn gallu deall cysyniad adferf yn hawdd, er enghraifft, oherwydd maen nhw'n gwybod yn syth beth sy'n cyfateb iddo yn eu hiaith eu hunain. Maent yn dysgu eu hiaith yn yr ysgol trwy ddysgu gramadeg, nid dim ond trwy ddarllen testunau gosod a thrafod sonedau Shakespeare. Yn y DU, pan geisiwn ddysgu ieithoedd tramor i blant yn yr ysgol, yn gyntaf mae'n rhaid i ni ddysgu mecaneg iaith iddynt. Rhyddhaodd Prifysgol Northumbria adroddiad yn nodi nad yw cyfran sylweddol o siaradwyr Saesneg brodorol, pob un o oedran gadael ysgol ac uwch, yn gallu deall rhai brawddegau sylfaenol.

Nid yw gramadeg o reidrwydd yn rhywbeth sy'n cael ei godi trwy gaffael iaith goddefol. Yn anffodus byddai'n hawdd iawn caffael Saesneg yn anghywir yn seiliedig ar yr hyn y mae llawer o bobl ifanc yn ei ddarllen a'i glywed. Nid oes ond rhaid ichi edrych ar or-ddefnyddio chwerthinllyd collnodau ar luosog ar bron unrhyw fwydlen neu arwyddo ar y stryd fawr i sylweddoli hynny. Fy nghwestiwn yw: Pam nad yw cwmnïau'n rhoi mwy o bwys ar yr iaith a ddefnyddir gan eu staff a pham nad oes mecanweithiau gwirio ar waith i godi camgymeriadau o'r fath cyn iddynt fynd i argraffu?

Yn Business Language Services rydym yn ofalus iawn ynghylch cynhyrchu cyfieithiadau gramadegol o ansawdd uchel. Mae hyn yn aml yn golygu gwella arddull y testunau a dderbyniwn, gan nad yw camgymeriadau ac amwysedd yn y testun ffynhonnell yn cyfiawnhau gwallau yn y cyfieithiad.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab