Gwasanaethau Iaith Busnes Dehongli yn olynol ac ar yr un pryd

 

Yn economi fyd-eang heddiw, mae yna ddigon o gyfleoedd i ddefnyddio'ch sgiliau iaith chwaith fel cyfieithydd ar y pryd neu gyfieithydd proffesiynol. Mae digwyddiadau fel cynadleddau, galwadau cynhadledd, cyfarfodydd busnes a seminarau lle mae'r cyfranogwyr yn siarad gwahanol ieithoedd, i gyd yn gofyn am wasanaethau dehonglydd proffesiynol.

Mae penderfynu a ddylid defnyddio dehongli yn olynol neu ar yr un pryd yn dibynnu ar natur y digwyddiad penodol. Mae dehongli yn olynol fel arfer yn cynnwys un person yn siarad yn ei iaith ei hun, yn aml yn oedi ar ôl ychydig frawddegau er mwyn caniatáu i'r cyfieithydd gyfieithu'r hyn a ddywedwyd i'r iaith darged. Mae dehongli yn olynol yn gweddu orau i achlysuron fel cyfarfod ffurfiol a chyfweliadau, areithiau a wneir gan bwysigion tramor a chyfarfodydd busnes. Wrth drefnu digwyddiad a fydd angen cyfieithydd yn olynol, bydd angen dyrannu amser ychwanegol ar gyfer yr achos, gan y bydd y seibiau parhaus a wneir gan y siaradwr yn golygu y bydd unrhyw araith neu gyfarfod yn tueddu i bara'n hirach.

Mae dehongli ar y pryd yn fwyaf priodol ar gyfer digwyddiadau mwy o faint, gan gynnwys cynadleddau a chonfensiynau mawr, ystafelloedd llys a thribiwnlysoedd, darlithoedd a seminarau hyfforddi. Mae'r math hwn o ddehongli yn digwydd mewn amser real ac mae angen offer arbenigol penodol fel meicroffonau a chlustffonau, bythau a pheirianwyr ar y safle.

I'r rhai sy'n meddwl am yrfa bosibl fel cyfieithydd ar y pryd mae yna sawl sefydliad a all ddarparu arweiniad a chyngor defnyddiol fel y Sefydliad Siartredig Ieithwyr, y Sefydliad Cyfieithu a Dehongli a'r Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Dehongli i enwi ond ychydig. Fel rheol, cynigir cyrsiau dehongli ar lefel ôl-raddedig gan ei fod yn tybio bod y myfyriwr wedi astudio ieithoedd yn ystod eu hastudiaethau israddedig. Mae nifer o golegau yn cynnig cyrsiau mewn dehongli gan gynnwys, Prifysgol Caerfaddon - Adran Astudiaethau Ewropeaidd ac Ieithoedd Modern, Prifysgol Manceinion - Ysgol y Celfyddydau, Ieithoedd a Diwylliannau a Phrifysgol Leeds - Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern.

Yn ogystal â bod yn heriol ac yn werth chweil, gall gyrfa mewn dehongli fod yn eithaf straen ac yn aml mae angen teithio dramor. Gallai cyflogwyr fod yn gyrff y llywodraeth, sefydliadau rhyngwladol a busnesau rhyngwladol mawr. Fel rheol mae'n ofynnol bod y cyfieithydd ar y pryd yn siaradwr brodorol o leiaf un iaith y byddant yn cyfieithu ohoni ac yn rhugl yn yr iaith arall.

Mae angen i ddehonglwyr proffesiynol hefyd fod ag ynganiad da, bod yn dda am gofio cynnwys a bod ag acen glir a dealladwy hefyd. Mae'r mwyafrif o gyfleoedd gwaith i ddehonglwyr ar eu liwt eu hunain er bod cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth amser llawn sydd fel arfer yn cynnwys gweithio fel dehonglydd mewnol i ddarparwr gwasanaeth iaith, corff llywodraethol neu gwmni rhyngwladol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab