Esbonio Cyfieithu Ardystiedig Gwasanaethau Iaith Busnes Gall comisiynu cyfieithiad fod yn ddryslyd, yn enwedig os nad oes gennych unrhyw wybodaeth o'r iaith a dim syniad ble i droi am help. Gall pethau beri mwy fyth o ddryswch pan ofynnir i chi am gopïau ardystiedig o'ch cyfieithiad. Beth yw cyfieithiad ardystiedig? Sut mae ardystio fy nghyfieithiad? A fydd yn costio mwy? Os yw'r rhain yn gwestiynau rydych chi'n eu gofyn i chi'ch hun, edrychwch ar ein canllaw cyfieithu ardystiedig isod.

Beth yw cyfieithiad ardystiedig?

Disgrifiad sylfaenol o a cyfieithu ardystiedig, neu gyfieithiad swyddogol, yn gyfieithiad sy'n cynnwys datganiad sydd wedi'i lofnodi gan y cyfieithydd sy'n nodi bod y cyfieithiad yn rendro cywir o'r gwreiddiol. Mae'r cyfieithiadau hefyd yn aml yn cael eu stampio i ddangos bod y cyfieithydd yn aelod o'r corff gweinyddu. Mae yna lawer o wahanol fathau o gyfieithu ardystiedig, gyda gwahanol gostau ynghlwm, a bydd angen i chi wybod pa un sydd ei angen arnoch wrth gomisiynu cyfieithiad i sicrhau nad ydych chi'n talu am wasanaeth nad oes ei angen arnoch chi mewn gwirionedd!

Beth yw'r gwahanol fathau o ardystiad?

Mae'r math o ardystiad yn amrywio yn dibynnu ar bwy sy'n ardystio'r cyfieithiad. Y tri phrif fath yw:

• Ardystiad sylfaenol - mae'r cwmni cyfieithu yn ardystio'r cyfieithiad. Fel aelod o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu, mae gan y Gwasanaethau Iaith Busnes (BLS) statws cyfieithydd ardystiedig, sy'n caniatáu inni gynnig gwasanaethau cyfieithu ardystiedig. Mae'r cyfieithiad wedi'i stampio i ddangos ein bod ni'n aelod o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu ac mae llythyr gyda ni, wedi'i lofnodi gan y Rheolwr Gyfarwyddwr sy'n nodi bod y cyfieithiad yn gyfieithiad cywir o'r gwreiddiol. Mae'r ardystiad hwn yn addas at y mwyafrif o ddibenion swyddogol.

• Affidafid - os yw'ch cyfieithiad yn mynd i gael ei ddefnyddio yn y llys efallai y bydd angen affidafid arnoch chi. Mae hwn yn ddatganiad sy'n tystio bod y cyfieithiad yn gyfieithiad ffyddlon o'r gwreiddiol, a'i fod wedi'i lofnodi ym mhresenoldeb cyfreithiwr.

• Cyfreithloni - mae datganiad sydd wedi'i lofnodi gan y cyfieithydd ym mhresenoldeb notari yn cyd-fynd â'r cyfieithiadau hyn. Mae'r datganiad hefyd wedi'i selio gan y notari. Yna anfonir y dogfennau i'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad i gael apostille.

Sut ydw i'n gwybod a oes angen ardystiad ar fy nghyfieithiad?

Fel rheol dim ond at ddibenion swyddogol y defnyddir cyfieithiadau ardystiedig, ac fel rheol ar gyfer dogfennau cyfreithiol fel tystysgrifau a chontractau. Felly os ydych chi'n cyfieithu taflen farchnata, er enghraifft, ni fydd angen i chi gael hwn wedi'i ardystio. Os ydych chi'n ansicr a oes angen ardystiad ar eich cyfieithiad, dylech gysylltu â'r corff sy'n gofyn am y cyfieithiad, p'un ai yw'r Swyddfa Basbort neu Lysgenhadaeth Ciwba. Maent yn y sefyllfa orau i ddweud wrthych yn union beth sydd ei angen arnoch chi, a fydd yn eich helpu i ddewis y gwasanaeth sydd fwyaf addas i'w gofynion. Os ydych wedi cysylltu â'r corff perthnasol ond yn dal i fod yn ddryslyd ynghylch pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, anfonwch y gofynion atom yn BLS a gallwn eich helpu i ddewis y gwasanaeth gorau i chi.

Faint mae'r gwasanaeth hwn yn ei gostio?

Mae pris cyfieithiad ardystiedig yn amrywio yn dibynnu ar y gwasanaeth sy'n ofynnol a hyd y ddogfen. Yma yn BLS, mae'r pris am ardystiad sylfaenol wedi'i gynnwys yn y pris cyfieithu. Fodd bynnag, mae affidafidau a gwasanaethau cyfreithloni yn fwy costus, oherwydd bydd angen i chi hefyd dalu ffioedd y cyfreithiwr neu'r notari, a hefyd am yr amser a dreuliodd y cyfieithydd yn y swyddfeydd cyfreithiol yn llofnodi'r datganiadau. Nid oes unrhyw reol galed a chyflym o ran cost y gwasanaethau hyn, ond os byddwch chi'n cysylltu â BLS byddwn yn trafod gyda'r cyfieithydd a'r cyfreithiwr perthnasol i ddarganfod costau cyn i chi fwrw ymlaen â'ch cyfieithiad, fel bod gennych chi gyflawniad cyflawn dyfynnwch am yr holl wasanaethau sydd eu hangen arnoch a dim costau ychwanegol annisgwyl.

A allwch chi ardystio'r ddogfen wreiddiol?

Fel cwmni cyfieithu, nid ydym ond yn ardystio bod y cyfieithiadau yn driw i'r dogfennau gwreiddiol; nid ydym yn gallu gwirio cywirdeb y dogfennau gwreiddiol.

Mae camgymeriad yn fy nhystysgrif wreiddiol, a allwch chi gywiro hyn yn y cyfieithiad?

Pan ardystir cyfieithiadau, mae BLS yn cadarnhau ei fod yn dweud yn union yr un peth â'r ddogfen wreiddiol. Yn anffodus, mae hyn yn golygu, os oes camgymeriad yn eich dogfen wreiddiol, bod yn rhaid cario hyn ymlaen i'r cyfieithiad. Felly, er enghraifft, os yw'r Cofrestrydd yn camsillafu'ch cyfenw ar eich tystysgrif priodas Eidalaidd ni allwn gywiro hyn ar y cyfieithiad Saesneg, byddai angen i chi gysylltu â'r Cofrestrydd a gofyn iddynt gywiro hyn ar eich rhan. Rydym yn deall bod hon yn broblem rwystredig, ac rydym bob amser yn hapus i newid unrhyw ddogfennau wedi'u cyfieithu yn rhad ac am ddim unwaith y bydd y corff perthnasol wedi rhoi tystysgrif gywir i chi. Wrth gyfieithu o ieithoedd â gwahanol wyddor, fel Mandarin neu Arabeg, yn aml mae'n rhaid trawslythrennu enwau ac felly gall y sillafu amrywio weithiau. Os yw'ch tystysgrif mewn iaith sydd ag wyddor wahanol, mae'n syniad da anfon rhestr at y Rheolwr Prosiect o sut y byddech chi'n sillafu unrhyw enwau ar y dystysgrif, fel y gellir trosglwyddo hwn i'r cyfieithydd.

Dal wedi drysu?

Peidiwch â phoeni, mae gan ein Rheolwyr Prosiect yn BLS brofiad o ddelio â chyfieithiadau ardystiedig ac maent bob amser yn hapus i ateb eich ymholiadau neu eich helpu i ddewis pa wasanaeth fyddai orau i chi. Ffoniwch ni ar 02920 667666 neu e-bostiwch info@businesslanguageservices.co.uk.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab