Gwasanaethau Iaith Busnes Mae enwogion yn hyrwyddo dysgu iaith

Polyglot Paddy Ashdown

“Yn anad dim, mae bodau dynol yn cyfathrebu anifeiliaid. Dyna beth rydyn ni'n ei wneud orau a dyna beth rydyn ni'n ei wneud gyntaf gyda'n hymennydd. Iaith, yn llythrennol, yw bywyd. Po fwyaf y gallwch chi siarad ieithoedd pobl eraill, po fwyaf y gallwch chi fod yn rhan o'u bywydau a chyfoethogi'ch iaith eich hun. " Dyma beth oedd gan Paddy Ashdown i'w ddweud ar bwnc dysgu ieithoedd tramor mewn cyfweliad diweddar a gyhoeddwyd ym mhapur newydd y Guardian.

Siaradodd ffigurau adnabyddus eraill gan gynnwys yr actores, Jane Seymour, am eu profiadau o siarad ail iaith fel rhan o arddangosfa'r Guardian o'r enw 'Yr iaith a newidiodd fy mywyd' a gynhelir yn swyddfeydd y papur newydd yn Llundain rhwng 13 a 31 Hydref. .

Gyda phenderfyniad diweddar y llywodraeth i wneud dysgu ieithoedd tramor yn orfodol yn holl ysgolion cynradd y wladwriaeth ledled y wlad, mae llawer wedi'i ysgrifennu ar agweddau buddiol dwyieithrwydd. Mae pobl yn caffael ail iaith am amryw resymau; rhai oherwydd rhwymedigaethau gwaith tra bod eraill yn ymgymryd ag iaith dramor oherwydd rhesymau personol. Yn ei gyfweliad mae Paddy Ashdown yn disgrifio sut y dysgodd sawl iaith, chwech i gyd, gan gynnwys Maleieg, Mandarin, Ffrangeg a Bosnia, oherwydd ei ymrwymiadau gwleidyddol dramor.

Mae'r actores Jane Seymour yn siarad am ei chefndir amlddiwylliannol a sut mae gallu siarad sawl iaith yn ei gwneud hi'n fwy gwerthfawrogol o ddiwylliannau ac arferion eraill: “Rhaid i ni ddysgu'r genhedlaeth nesaf nid yn unig i ddysgu ieithoedd, ond i ddiwylliannau cyfan a systemau cred. Yna byddwn yn gwneud mwy o ymdrech i ddeall pobl a'u gwahanol ddiwylliannau. ” ymlaen i siarad am ei rhan mewn rhaglen deledu newydd gyda'r nod o gyflwyno plant i ieithoedd tramor trwy gerddoriaeth ac animeiddio. Y gyfres newydd o'r enw Hey Wordy! yn cyrraedd cynifer o blant pump oed ledled y sir yn dechrau dysgu iaith dramor yn yr ysgol.

Mae ymchwil wedi dangos bod y dechneg o ddysgu iaith gan ddefnyddio caneuon yn hynod effeithiol gyda phlant ac oedolion. Mae Dr. Katie Overy, a oruchwyliodd astudiaeth i ddysgu a chanu iaith ym Mhrifysgol Caeredin, yn pwysleisio sut y bydd y rhai sy'n canu geiriau ac ymadroddion tramor ddwywaith cystal am siarad yr iaith yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae gan y mwyafrif o bobl brofiad o gofio geiriau o ganeuon maen nhw wedi'u clywed ac weithiau mae caneuon yn cael eu defnyddio gan athrawon iaith gyda phlant ifanc. Roeddem yn meddwl y byddem yn archwilio a oedd budd ac yn gweld bod canu yn llawer mwy effeithiol, yn enwedig o ran y profion iaith lafar ”.

 

 

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab