Gwasanaethau Iaith Busnes Iaith y corff - Mor bwysig â chyfathrebu ar lafar

Deallir yn eang bod gweithredoedd yn aml yn siarad yn uwch na geiriau, ond iaith corfforol mewn gwirionedd yn rhan hynod bwysig o gyfleu ein hagwedd tuag at eraill. Er y gallai tôn ein llais a'n dull o siarad fod yn arwydd o'r ffordd yr ydym am i eraill ein canfod, mae iaith ein corff yn ffordd fwy anuniongyrchol, ac yn aml yn isymwybod, o gyfathrebu ein gwir deimladau. Yma, edrychwn ar ychydig o ffeithiau camddeall am iaith y corff:

Mae'n ddiwylliannol i raddau helaeth - Mae rhai mynegiadau allanol o emosiwn fel tristwch, dicter neu lawenydd yn gyffredinol, ac mae'n gyffredin i bawb bod cyhyrau'r wyneb yn symud ac yn newid i ddangos y gwahanol agweddau hyn ar ein personoliaeth; er enghraifft, gwgu wrth groesi a gwenu pan yn hapus. Fodd bynnag, heblaw am nodweddion biolegol emosiynau a ddangosir yng nghyhyrau ein hwyneb a safle'r corff, mae normau diwylliannol hefyd yn effeithio'n fawr ar sut rydym yn ymddwyn o flaen pobl eraill.

Mae rhoi 'bawd i fyny' yn gyffredin yn y Gorllewin fel ffordd i arwyddo cymeradwyaeth, ond yn India mae gwneud hyn yn debyg i godi'r bys canol yn y Gorllewin. Mae cyswllt llygaid hefyd yn cael ei ystyried yn barchus mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau a'r DU, ond mewn llawer o wledydd Asiaidd mae syllu'n uniongyrchol i lygaid rhiant neu athro, er enghraifft, yn cael ei ystyried yn her i'w rhagoriaeth.

Nid oes consensws arbenigol ar iaith y corff - Fel y soniwyd, mae rhai signalau corff sy'n gyffredin tra bod eraill yn ddiwylliannol yn unig, a dyna pam mae iaith corff dau unigolyn yn union yr un fath. Efallai y bydd un person yn syllu ar lawr gwlad wrth ddweud celwydd, ond yn yr un modd gall rhywun arall rwbio ei ên neu dapio'i droed yn isymwybod. Er bod consensws cyffredinol bod emosiynau mewnol yn effeithio ar ymddygiad allanol, nid oes llawlyfr diffiniol ar sut mae pob unigolyn yn ymateb i sefyllfa, yn bennaf oherwydd y ffaith bod gan bawb eu hymddygiadau cyn-ddysgedig eu hunain wedi'u cyflyru gan eu magwraeth gymdeithasol a'u hamgylchedd, sydd yn mae troi yn ennyn ymatebion gwahanol i sefyllfaoedd.

Mae darllen iaith y corff yn adlewyrchu eich EI ac OS - Emosiynol a deallusrwydd cymdeithasolMae EI ac OS yn aml yn cael eu diffinio yn nhermau sut rydych chi'n uniaethu â phobl eraill ac ni ellir eu hennill trwy weithgareddau dysgu llyfrau rote. Mae ffactorau fel allgaredd a'r gallu i gysuro eraill heb unrhyw fudd personol yn ddwy enghraifft glir o'r ffordd yr ydym yn dangos ein deallusrwydd emosiynol tuag at eraill, a gwelwyd bod yr EI hwn yn rhan allweddol o bobl sy'n gallu darllen iaith gorff eraill.

Mae menywod yn graddio'n uwch na dynion mewn sgorau EI ac SI, felly nid yw'n syndod bod menywod yn well wrth fesur cyflwr emosiynol unigolyn yn unig o'u hymddygiad ac iaith y corff. Mae dynion, ar y llaw arall, yn llai tebygol o godi ar iaith gorff eu cyfoedion; mae hyn yn ei gwneud yn anoddach iddynt ymgysylltu â materion yn briodol oni bai eu bod yn cael eu mynegi mewn ffordd wahanol, fwy amlwg. Yn yr un modd, ni all y rhai ag anableddau dysgu fel awtistiaeth emoteiddio neu fod ag empathi ag eraill, gan ei chael yn anodd yn aml i gynnal eu hemosiynau eu hunain heb sôn am gydnabod naws gwladwriaeth rhywun arall trwy eu safiad neu ystumiau llaw.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab