Gwasanaethau Iaith Busnes Dwyieithrwydd - a ydych chi'n gallach os ydych chi'n ddwyieithog? Efallai eich bod eisoes wedi clywed bod angen mwy o bobl ddwyieithog neu hyd yn oed amlieithog ar y byd heddiw am lawer o resymau, yn bennaf oherwydd globaleiddio. Mae llawer o rieni eisiau i'w plant siarad iaith arall, ac mae llawer o oedolion, hen ac ifanc, yn cymryd gwersi iaith dramor, yn ffurfiol ac yn anffurfiol. Mae llond llaw o resymau pam eu bod yn gwneud hyn.

Er enghraifft, efallai yr hoffent symud ymlaen yn eu swydd yn y gwaith; gallu siarad a chael eu deall gan bobl leol pan fyddant yn ymweld â gwlad eu breuddwydion neu lle mae'n rhaid iddynt weithio; neu allu byw mewn gwlad dramor am gyfnod estynedig o amser a chyfathrebu'n ddiymdrech yn yr iaith leol. Mae pobl eraill yn dysgu iaith dramor gan ei bod yn cyflwyno her newydd iddynt.

Ymchwil ar ddwyieithrwydd

Yn 2013, datgelodd ymchwil a gynhaliwyd ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd o’r enw Special Eurobarometer 386, fod pobl ddwyieithog yn Ewrop yn cynrychioli tua 54 y cant yn unig o holl boblogaeth yr UE.

Nid yw dwyieithrwydd yn un categori sengl ond yn hytrach mae'n cynnwys dwy ran: defnydd iaith a hyfedredd iaith. Efallai mai Saesneg yw eich tafod brodorol ond os ydych chi'n defnyddio iaith arall yn amlach nag yr ydych chi'n gwneud Saesneg, y mwyaf dwyieithog y byddwch chi'n dod.

Anfanteision dwyieithrwydd

Mae'r ymennydd yn prosesu'r ddwy iaith os ydych chi'n siaradwr dwyieithog. Dadleuwyd mewn rhai astudiaethau y gallai, felly, fod sgiliau llafar llai ymysg pobl ddwyieithog, tra bod astudiaeth arall yn nodi bod pobl ddwyieithog yn tueddu i fod â geirfa lai o gymharu â siaradwyr uniaith.

Manteision dwyieithrwydd

Er yn amheus y gallai fod rhai anfanteision wrth siarad dwy iaith, mae buddion dwyieithrwydd yn llawer mwy nag unrhyw anfanteision. Mae gan siaradwyr dwyieithog well sgiliau gwybyddol, gan fod yr ymennydd yn cael yr ymarfer mwyaf posibl trwy brosesu dwy iaith. Wrth i sgiliau gwybyddol yr ymennydd wella, mae gallu amldasgio unigolyn yn ei dro yn gwella. Mae hyn oherwydd bod yr ymennydd yn dod yn fedrus wrth newid rhwng dwy iaith. Mewn tasgau cof gweithio gofodol, mae pobl ddwyieithog yn perfformio'n well na rhai uniaith yn sylweddol.

Ymhlith yr henoed, mae'r gallu i siarad mewn gwahanol ieithoedd yn gohirio nam gwybyddol am bum mlynedd. Mae gan bobl ddwyieithog well sgiliau cyfathrebu yn ogystal â sgiliau gwrando da. Maent yn hyfedr wrth ddod o hyd i atebion i broblemau ac yn gyflymach wrth brosesu gwybodaeth. Mae siaradwyr dwyieithog hefyd yn dda iawn am gategoreiddio gwaith ac mae ganddyn nhw'r gallu i ddysgu geiriau newydd yn hawdd.

Credir bod dwyieithrwydd yn helpu pobl i ddeall diwylliannau eraill yn well, sydd yn ei dro yn caniatáu iddynt gael a mwynhau bywydau cyfoethocach.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab