Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Bod yn Ddwyieithog yn Gohirio Dementia Mae'r astudiaeth fwyaf a gynhaliwyd erioed yn cynnwys bi-ieithyddion a phobl nad ydynt yn ieithyddion wedi datgelu y gall bod yn rhugl mewn dwy iaith neu fwy ohirio cychwyn dementia.

Cynhaliwyd yr astudiaeth yn un o'r lleoliadau mwyaf ieithyddol amrywiol yn y byd, man lle mae pobl yn siarad sawl iaith fel safon: Hyderabad, India.

Ieithoedd Hyderabad

Mae poblogaeth Hyderabad yn agored yn barhaus io leiaf dair iaith fel safon, a dyna pam mae llawer yn dysgu ail iaith yn rhugl o'u plentyndod. Nid yw'n anghyffredin i breswylwyr fabwysiadu tair iaith.

Mae'r ieithoedd hyn yn cynnwys:

  • Telugu, yr iaith a ddefnyddir gan brif gymuned Hindŵaidd y rhanbarth;
  • Dakhani, sy'n cael ei ffafrio gan y gymuned Fwslimaidd;
  • Hindi; a
  • Saesneg

 

Roedd y lleoliad a ddewiswyd ar gyfer yr astudiaeth yn allweddol. Roedd ymchwilwyr yn gallu canolbwyntio'n uniongyrchol ar iaith fel y ffactor a gyfrannodd, gan y gallent ddiystyru dylanwadau eraill fel iechyd, oedran, rhyw, statws academaidd a ffordd o fyw, gan ddarparu canlyniadau cwbl annibynnol. Er bod llawer yn y gorffennol wedi hyrwyddo buddion gwybyddol bod yn ddwyieithog, mae'r astudiaeth hon wedi dangos mantais sylweddol i ddwyieithyddion dros mono-ieithyddion.

Y canlyniadau

Roedd y canlyniadau'n eithaf rhyfeddol, gyda chyfranogwyr dwyieithog yn profi dechrau dementia bedair blynedd a hanner sylweddol yn ddiweddarach na'r rhai a oedd yn siarad un iaith yn unig.

Er bod cael fy amgylchynu gan sawl iaith o oedran ifanc yn ffactor a gyfrannodd, yn ddiddorol canfu'r astudiaeth nad oedd y gallu i ddarllen ac ysgrifennu o unrhyw arwyddocâd o gwbl.

Pam?

Dywed yr astudiaeth fod bod yn ddwyieithog yn gwella datblygiad swyddogaethau gwybyddol fel rheolaeth a datrys gwrthdaro. Y rheswm am hyn yw bod dwyieithydd yn gallu dewis un iaith wrth gadw'r llall yn “gloi i ffwrdd”, arfer sy'n cadw'r ymennydd yn egnïol ac yn iach.

Ar wahân i'r buddion busnes amlwg, mae'n galonogol gweld bod nifer o fuddion iechyd hefyd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab