Gwasanaethau Iaith Busnes Plant Dwyieithog Angenrheidiol ar gyfer Twf Economaidd ac Amrywiaeth Busnes

Plant Dwyieithog

Mae ffigurau a ryddhawyd yn ddiweddar gan yr Adran Addysg yn dangos bod oddeutu 1.1 miliwn o blant yn y DU yn siarad Saesneg fel iaith uwchradd yn hytrach nag fel eu prif iaith.

Mae nifer o astudiaethau yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi nodi bod gan blant dwyieithog well galluoedd gwybyddol yn aml, a'r gweriniaeth yw y gallai'r rhai sy'n siarad mwy nag un iaith berfformio'n well yn academaidd hefyd.

Cymdeithas Cwmnïau Cyfieithu

Mae'r ATC (Cymdeithas Cwmnïau Cyfieithu) wedi ymateb i'r adroddiad i nifer y preswylwyr dwyieithog yn y DU trwy awgrymu y gallai'r sgiliau sydd gan y rhai sy'n siarad mwy nag un iaith gael effaith sylweddol a chadarnhaol iawn ar ein heconomi.

Mae Geoffrey Bowden, ysgrifennydd yr ATC, wedi ei gwneud yn glir ei fod yn teimlo, er bod y ffigurau hyn yn addawol, y dylai'r DU fod yn annog ymhellach i dderbyn cyrsiau iaith ychwanegol a chymryd camau i geisio gwrthdroi'r dirywiad o ran y rhai sy'n dewis pynciau iaith yn lefel uwch o addysg.

Dwyieithrwydd, Masnach a CMC

Gyda rhan fawr o fentrau busnes y DU sy'n cynnwys allforio a mewnforio nwyddau, mae llawer yn credu y gallai cael mwy o weithwyr dwyieithog ar lawr gwlad fod yn fuddiol iawn. Byddai gallu cyfathrebu'n fwy effeithiol yn nhafod brodorol cymdeithion busnes yn debygol o gryfhau perthnasoedd busnes, gan fod o fudd i bartïon y DU yn ogystal â'r rhai dramor sy'n dymuno delio â'r DU. Ni ddylid tanbrisio pŵer bargeinio rhywun sy'n siarad yr un iaith â'r rhai sy'n prynu neu'n gwerthu ar ben arall trafodiad busnes.

Gan ychwanegu arwyddocâd i'r dybiaeth hon, mae adroddiad diweddar a gyflwynwyd i Fasnach a Buddsoddiad y DU yn amcangyfrif y gallai'r diffyg sgiliau iaith yn y DU ar hyn o bryd arwain at golli cymaint â 3.5% o'n CMC (Cynnyrch Domestig Gros).

Cyhoeddodd Bowden yn ddiweddar: “Mae gan y DU gronfa gynyddol o dalent iaith a ddarperir trwy fewnfudo o farchnadoedd blaenllaw a rhai sy'n dod i'r amlwg yn y byd. Gyda chyn lleied o ddiddordeb ymhlith pobl Prydain ar hyn o bryd mewn dysgu ieithoedd, rhaid inni annog y rheini ag ail iaith i gefnogi ein huchelgeisiau allforio a nodau ein busnesau dramor.

Argyfwng Iaith?

Mae'n amlwg bod llawer yn credu bod argyfwng iaith yn digwydd yn y DU, ac y gallai'r nifer wael o bobl sy'n siarad mwy nag un iaith fod yn llonydd, ond yn niweidio economi'r DU mewn gwirionedd.

Erys y cwestiwn a fydd y cymdeithasau masnach, ymchwilwyr a swyddogion y llywodraeth sy'n edrych i mewn i'r cyfyng-gyngor hwn yn gallu sicrhau digon o gydnabyddiaeth o'r broblem er mwyn i'r llywodraeth gytuno ar ymateb rhagweithiol o ran annog mwy o'n plant i ddod yn ddwyieithog .

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab