Gwasanaethau Iaith Busnes Mae plant dwyieithog yn ymdopi'n well mewn ystafelloedd dosbarth swnllyd

 

O fis Medi eleni, mae dysgu iaith dramor i blant ysgolion cynradd yn ysgolion y wladwriaeth ledled y wlad wedi dod yn orfodol. Cafodd y symudiad ei ddylanwadu gan bryderon cynyddol ynghylch nifer y myfyrwyr nad ydyn nhw'n dewis iaith ar gyfer eu harholiadau TGAU a Safon Uwch. Adroddwyd bod y ceisiadau ar gyfer Ffrangeg Safon Uwch ac Almaeneg wedi gostwng mwy na hanner rhwng 1996 a 2012 ac ar gyfer TGAU, rhwng 2001 a 2010, y cwymp oedd 40%.

 

Nid ydym eto i weld a fydd dysgu ieithoedd i blant ysgolion cynradd yn cael unrhyw effaith ar y ffigurau digalon hyn. Mae ymchwil ddiweddar, fodd bynnag, wedi dangos bod yna lawer o fuddion o ran dysgu ail iaith i blant ifanc.

Rydym i gyd yn gwybod y gall ystafelloedd dosbarth weithiau fod yn lleoedd swnllyd iawn a all gael effaith niweidiol ar rai plant o ran dysgu. Mae astudiaeth newydd mewn ysgol gynradd yng Nghaergrawnt wedi dangos bod plant dwyieithog yn ymdopi'n well ag ymyrraeth wrth wrando ar ddatganiadau wedi'u recordio.

Gofynnwyd i ryw 40 o blant, rhwng 7 a 12 oed, wrando ar frawddegau syml wedi'u recordio a oedd yn cael eu torri ar draws llais gwrywaidd a benywaidd yn ysbeidiol. Roedd y datganiadau yn ymwneud ag un anifail yn gwneud rhywbeth drwg i anifail arall a gofynnwyd i'r plant adnabod yr 'anifail drwg' ym mhob recordiad. Roedd hanner y plant yn y grŵp yn siarad Saesneg tra bod yr hanner arall yn siarad Saesneg ac iaith arall.

Dangosodd y canfyddiadau fod y plant dwyieithog yn well am ddeall y datganiadau yr amharwyd arnynt, gyda 63% yn cyflawni'r atebion cywir. Dangosodd yr astudiaeth hefyd fod y plant a oedd yn siarad dwy iaith wedi gwella yn y dasg hon gydag oedran yn hytrach na'r plant a oedd yn siarad un iaith yn unig. Pwysleisiodd Dr. Roberto Filippi, cyd-awdur yr astudiaeth, bwysigrwydd bod plant yn gallu delio â sŵn a gwella ar y gallu hwn wrth iddynt heneiddio: “Yr arsylwi bod y gallu i reoli ymyrraeth yn gwella gydag oedran, ond dim ond o fewn mae’r grŵp dwyieithog yn ganfyddiad rhyfeddol ”.

Mae ymchwil eisoes wedi dangos bod dysgu ail iaith yn ystod plentyndod yn cael dylanwad cadarnhaol ar ddatblygiad gwybyddol ond mae canlyniadau'r astudiaeth ddiweddaraf hon yn arbennig o arwyddocaol gan ei fod wedi dangos y gall plant dwyieithog ddelio ag effaith negyddol sŵn sy'n broblem gynyddol yn y rhan fwyaf o ysgolion ledled y wlad a gallant rwystro'r broses ddysgu o ddifrif fel y dywed Dr. Filipi: “… mae ysgolion cynradd yn hynod swnllyd; felly mae'r gallu i hidlo ymyrraeth clywedol yn arbennig o bwysig ”.

 

https://www.businesslanguageservices.co.uk/?p=4190

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab