Gwasanaethau Iaith Busnes yn Dadansoddi Iaith Brand i Ymgyrchoedd Marchnata Alawon Gain Mae Relative Insight, cwmni sydd wedi'i leoli yn y DU, wedi bod yn gweithio gyda brandiau a'r diwydiant marchnata er mwyn annog y defnydd o ddadansoddiad iaith brand i ymdrechion marchnata pellach. Mae Prif Swyddog Meddygol Relative Insight, Rich Wilson, wedi chwarae rhan frwd yn y prosiect sy'n edrych ar droi iaith yn ddata er mwyn mesur yn well pa strategaethau marchnata fyddai fwyaf effeithiol mewn unrhyw ymgyrch benodol, yn dibynnu ar y gynulleidfa darged.

Nid yw'r math hwn o adfer data iaith i'w ddefnyddio mewn marchnata yn ffenomen newydd; dyma a ddenodd nifer helaeth o ddefnyddwyr cynnar i frand a chynhyrchion Microsoft. Fodd bynnag, mae Relative Insight yn edrych i fynd ag ymchwil gam ymhellach.

Y theori gweithio yw, trwy ddefnyddio'r gwasanaeth dadansoddi iaith hwn, bydd marchnatwyr yn gallu adolygu a chymharu pa mor dda y mae eu deunyddiau hysbysebu eu hunain yn mesur yn erbyn rhai eu cystadleuwyr agosaf. Mae enghraifft o hyn ar waith, a amlygwyd gan Wilson, yn cynnwys edrych ar sut mae banciau'n defnyddio iaith brand i apelio at anghenion cwsmeriaid. Mae'n ymddangos bod Virgin yn defnyddio'r math hwn o strategaeth mewn ffordd frwd sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gan roi mantais iddynt dros gwmnïau eraill y mae eu strategaethau marchnata ychydig yn llai yn canolbwyntio ar feddyliau, teimladau, uchelgeisiau ac anghenion y defnyddiwr.

Gan ddefnyddio nifer o ffynonellau gwybodaeth, mae Relative Insight yn cymharu pwyntiau iaith allweddol. Gallai enghreifftiau o'r wybodaeth a ddefnyddir fod yn ddarn o destun hysbysebu ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth, a fforwm ar-lein neu swyddi cyfryngau cymdeithasol gan y grŵp y byddai'r cynnyrch yn cael ei dargedu ato. Byddai'r dadansoddiad yn galluogi marchnatwyr i nodi mathau iaith priodol a ddefnyddir gan wahanol grwpiau i deilwra eu hymgyrchoedd yn fwy llwyddiannus.

Un enghraifft sy'n tynnu sylw at y ffordd y mae'r dadansoddiad iaith hwn yn gweithio'n dda ar gyfer marchnata fu cymharu dau fforwm rhianta allweddol: Netmums a Mumsnet. Mae aelodau Netmums fel arfer yn postio ac yn trafod pynciau sy'n cynnwys teulu, plant, cyllidebau a'r cartref, ond dangosodd y dadansoddiad o dros filiwn o eiriau a gymerwyd o bob fforwm fod Mumsnetters yn postio amlaf am ymweld â chartrefi gwledig, mynd ar wyliau, a mwynhau gweithgareddau fel wigwams gardd, er enghraifft. Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon a’r cymariaethau iaith, gallai marchnatwyr nodi’n hawdd pa iaith a pha strategaethau marchnata fyddai fwyaf tebygol o gael eu derbyn orau gan y naill grŵp neu’r llall.

Crëwyd offer dadansoddi iaith Relative Insight gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd o brosiect ymchwil degawd o hyd a arloeswyd gan Brifysgol Caerhirfryn. Mae'r ymchwil wedi canolbwyntio'n bennaf ar y fformatau iaith a ddefnyddir gan droseddwyr er mwyn cymhwyso data iaith a gasglwyd i gefnogi ymdrechion yr heddlu.

Un cais o’r fath, a gafodd ei arwain gan y cwmni yn ei ddyddiau cynnar, oedd canolbwyntio ar a datgelu oedolion gan ddefnyddio fforymau ar-lein a chyfryngau cymdeithasol, gan esgus bod yn blant dan oed er mwyn cysylltu a dioddefwyr camdriniaeth posib. Mae Mewnwelediad Cymharol yn parhau â'r gwaith holl bwysig hwn; fodd bynnag, mae hefyd wedi canghennu i ddefnyddio'r technegau marchnata ar draws nifer o sectorau, gan gynnwys dadansoddi iaith brand.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab