Myfyrio ar Lwyddiant
Cynhadledd y Cyfieithwyr a Dehonglwyr Rhyngwladol (ITI)
Caerdydd 2017

Cynhadledd ITI Gwasanaethau Iaith Busnes, Caerdydd 2017

[Ffynhonnell: https://www.iti-conference.org.uk/?page_id=2070, Cyrchwyd: 11/06/2018]

Cynhadledd ITI Mai 2017

Mae Cynhadledd ITI yn ddigwyddiad unigryw, y mwyaf o'i fath yn y DU ar gyfer cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd. Mae ychydig dros flwyddyn wedi mynd heibio bellach ers cynnal y Gynhadledd yn ninas hyfryd, hanesyddol Caerdydd ym mis Mai 2017. Mae prifddinas Cymru yn lle gwych i gynnal cynhadledd; mae cymaint i'w weld a'i wneud ar wahân i weithgareddau cynhadledd, ond mae hefyd wedi profi ei fod yn gyrchfan naturiol i gyfieithwyr. Mae Caerdydd yn gartref i ITI Cymru Cymru, rhwydwaith o weithwyr proffesiynol cyfieithu sydd wedi gwneud eu sylfaen yn y ddinas ac o'i chwmpas. Efallai nad oedd fawr o syndod mai'r ddinas gyntaf y tu allan i Lundain i gynnal Cynhadledd ITI oedd dinas amlieithog Caerdydd, gan ddychwelyd yn ôl y galw poblogaidd.

Nodau'r Gynhadledd

Mae gan y Sefydliad Cyfieithu a Dehongli fwy na thair mil o aelodau sy'n ymdrin â mwy na chant o dafodieithoedd ac ieithoedd o bob rhan o'r byd - gallai llawer i siarad amdano feddwl, mewn mwy nag un ffordd. Fel grŵp, mae'r Sefydliad yn cynrychioli buddiannau cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd ym mhob sector o'r gymdeithas gan gynnwys ar lefel y llywodraeth; mae'n cynnig datblygiad proffesiynol parhaus i'w aelodau ac adnoddau i'w cefnogi yn eu gwaith. Nod y Gynhadledd yw dod â phawb ynghyd ac mae'n cynnig ystod o raglenni a siaradwyr o gefndiroedd amrywiol dros ddau ddiwrnod, gyda phynciau wedi'u cynllunio i herio, ennyn meddwl a hyrwyddo diddordeb ymhlith y rhai sy'n mynychu'r digwyddiad. Gan weithio fel arfer i thema benodol, mae ffocws ar integreiddio ac ymgysylltu, sy'n rhoi cyfleoedd i gynrychiolwyr rwydweithio a rhannu syniadau a heriau.

Dinas Caerdydd

Mae dinas Caerdydd yn darparu cefndir cyffrous a bywiog i grwpiau ymwahanu fynd â'u ffrindiau a'u cydweithwyr newydd i amgylchedd cymdeithasol. Yn naturiol mae cynrychiolwyr yn tueddu i grwpio gyda'i gilydd yn eu harbenigeddau iaith, ac mae'r digwyddiadau ymylol wedi'u cynllunio i hyrwyddo gweithgareddau hwyliog a chystadleuol ysgafn rhwng y gwahanol grwpiau iaith ac eraill, fel y 'The Translators Singing' hynod boblogaidd gyda'r bwriad o ddod â phawb ynghyd i rannu sut llawer sydd ganddyn nhw yn gyffredin mewn gwirionedd. Mae llwyddiant y ddwy Gynhadledd ITI ddiwethaf i gyd yn argoeli'n dda i Gaerdydd fod yn gyrchfan i'w chynnal ar gyfer mwy o ddigwyddiadau ITI yn y dyfodol.

Aelodaeth Gorfforaethol

Mae Business Language Services Ltd. yn falch o fod wedi bod yn Aelod Corfforaethol o'r ITI ers blynyddoedd lawer. Mae'n atgyfnerthu ein hymrwymiad i ansawdd a'r safonau proffesiynol uchaf. Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o'r corff proffesiynol blaenllaw ar gyfer cyfieithu a dehongli. Credwn fod ein Haelodaeth Gorfforaethol i'r ITI yn ein helpu i ennill cydnabyddiaeth gan ein cyfieithwyr a'n dehonglwyr fel darparwr gwasanaethau iaith dibynadwy. Gan fod Business Language Services Ltd. wedi'i leoli yng Nghaerdydd, mae'n golygu hyd yn oed yn fwy bod y ddinas wych hon yn parhau i gael ei chydnabod fel canolbwynt ieithoedd ac yn westeiwr rhyfeddol i ddigwyddiad mor fawreddog.

Ar Nodyn Ysgafnach

Gadewch i ni orffen gyda jôc gyda chyfieithwyr ar y pryd: Faint o ddehonglwyr y mae'n eu cymryd i newid bwlb golau? Un i ddringo'r ysgol, un i ddal yr ysgol a thraean i ddehongli'r iaith pan sylweddolodd y cyntaf nad yw'r bwlb yn ffitio.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab