Gwasanaethau Iaith Busnes Quebec i fynd i'r afael â busnesau Saesneg yn unig

Quebec: A ddylai arwyddion dwyieithog fod yn orfodol?

Yn ddiweddar cynhaliwyd ymgynghoriad yn senedd Quebec, y disgwylid iddo ei gwneud yn ofynnol i bob busnes yn y dalaith ddarparu arwyddion dwyieithog (Saesneg a Ffrangeg).

 

Iaith Swyddogol Quebec

Ffrangeg yw iaith swyddogol Quebec, talaith yn nwyrain Canada, fel y'i diffinnir gan Gyfraith 101, Siarter yr Iaith Ffrangeg. Mae'r gyfraith yn amddiffyn hawliau sylfaenol defnyddio'r iaith Ffrangeg. Bu nifer o welliannau i'r gyfraith ers iddi gael ei phasio i ddechrau ym 1977, rhai yn ddadleuol iawn, a dim mwy felly na'r ychwanegiad diweddaraf hwn.

Disgwylir yn dilyn y cyfnod ymgynghori presennol (o 45 diwrnod) y bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith i bob busnes â changhennau yn Québec ddarparu o leiaf rhywfaint o Ffrangeg ar eu harwyddion allanol. Gall hynny fod yn gyfieithiad cyfatebol o enw'r busnes, neu'n syml, disgrifiad o'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau y maent yn eu darparu. Byddai'n rhaid rhoi pwys cyfartal i'r testun Ffrangeg, er enghraifft os yw'r enw Saesneg wedi'i oleuo, byddai angen goleuo'r fersiwn Ffrangeg hefyd.

Effaith ar Fusnesau

Byddai'n berthnasol i bron pob busnes, gan gynnwys rhai o'r brandiau mwyaf adnabyddus fel Walmart, GAP a Costco, a disgwylir iddo gostio miloedd o ddoleri i gwmnïau. Fodd bynnag, ni ddisgwylir i'r gyfraith fod yn berthnasol i gorfforaethau ag enwau teuluol, megis McDonalds.

Mae'r newid wedi bod yn flynyddoedd yn y cyfnod, ar ôl i'r llywodraeth golli achosion llys yn 2014 a 2015 yn erbyn y manwerthwyr mawr hyn yn gwrthod ychwanegu'r arwyddion Ffrengig.

Barn Gymysg

Mae swyddogion y llywodraeth wedi dadlau bod llawer o gwmnïau eisoes yn cynnig arwyddion dwyieithog ac mai lleiafrif yn unig sy'n methu â gwneud hynny. Maent yn haeru ei fod yn fater o gwrtais; dylai cwmnïau gydnabod lle mae eu busnesau a pharchu eu hamgylchedd. Mae'r rhai sy'n erbyn y gwelliant yn honni mai troellwr arian bach yn unig ydyw. Serch hynny, mae'r olwynion yn symud ac er y bydd cwmnïau'n cael hyd at dair blynedd i gydymffurfio, ar ôl yr amser hwnnw rhoddir dirwyon sylweddol i'r rhai sy'n gwrthod cadw at y ddeddfwriaeth newydd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab