Mae yna lawer o fathau o wneudGwasanaethau Iaith Busnes Pam Mae Cyfieithu Technegol yn Angen Arbenigwyr Materion Pwnc cument sy'n gofyn am gyfieithiadau, rhai ohonynt yn llawer mwy cymhleth nag eraill, yn enwedig y rhai sy'n cynnwys cyfieithu technegol. Gallai fod yn lawlyfr ar gyfer technegwyr cynnal a chadw a pheirianwyr, adroddiad o dreial clinigol neu gyfieithiad patent.

Pan fydd darparwr gwasanaeth iaith, fel Business Language Services, yn derbyn prosiectau o'r fath, mae angen iddynt ddefnyddio arbenigwyr pwnc. Mae'r cyfieithwyr hyn yn wybodus yn y pwnc, a gallent fod yn ymarferwyr hefyd, fel technegwyr, peirianwyr, meddygon neu gyfreithwyr.

 

Cyfieithu Technegol: Iaith a therminoleg benodol

 

Yn aml bydd gan gyfieithu technegol ym mhob maes derminoleg unigryw, benodol iawn. Er enghraifft, yn achos cyfieithiad treial clinigol sydd wedi'i anelu at feddygon, dylid cyflogi cyfieithydd gyda'r hyfforddiant technegol a'r addysg briodol mewn gwyddoniaeth feddygol. Dylai'r iaith a'r termau i'w defnyddio fod yn fanwl gywir a rhaid i'r derminoleg fod yn briodol ac yn benodol i gynnyrch neu wasanaeth y cwsmer, ac yn unol â chanllaw arddull y cwsmer (pan fydd yn bresennol), gan y dylai'r darllenwyr targed ddeall y cyfieithiad yn benodol.

 

Mewn achosion fel hyn, nid yw gwybod yr iaith yn ddigon yn unig. Mae cywirdeb o'r pwys mwyaf, a rhaid i'r cyfieithydd fod yn wybodus yn y pwnc ar yr un lefel â'r gynulleidfa darged. Gall methu â defnyddio arbenigwr pwnc ar gyfer cyfieithu technegol arwain at ganlyniadau enbyd, a gall achosi damweiniau, difrod anadferadwy a hyd yn oed achosion cyfreithiol costus.

 

Er mwyn ei ddangos yn syml, gadewch i ni ddweud eich bod wedi prynu cynnyrch newydd wedi'i ddatblygu'n dechnolegol. Mae llawlyfr cydosod yn ogystal â llawlyfr gweithredu wedi'i gynnwys. Os yw'r ddogfen wedi'i chyfieithu'n wael, hyd yn oed os yw hi mewn iaith rydych chi'n ei deall yn llawn, sut fyddwch chi'n gallu cydosod y ddyfais yn iawn? Yn yr un modd, os nad yw'r llawlyfr gweithredu yn rhoi'r cyfarwyddiadau cywir i chi, sut fyddwch chi'n defnyddio'r cynnyrch? Dyma enghraifft syml o pam ei bod yn hanfodol i arbenigwyr pwnc gyfieithu technegol.

 

Canlyniadau Cyfieithiad Technegol Gwael

 

Dychmygwch achos lle digwyddodd damwain ddiwydiannol o ganlyniad i beidio â chyfieithu llawlyfr gweithredu yn iawn. Gellid diswyddo neu ymddeol achos llys oherwydd cyfieithiadau gwael. Gallai peidio â darparu cyfieithiad cywir o gais am batent achosi iddo gael ei wrthod. Efallai na fydd gofal priodol ar gyfer claf yn cael ei ddarparu oherwydd nad yw'r wybodaeth am y cynnyrch wedi'i hegluro'n iawn. Gallai deunydd marchnata a gyfieithwyd yn amhriodol dramgwyddo cynulleidfaoedd targed. Gall camgyfieithiadau roi bywydau mewn perygl yn achos unrhyw ddogfennaeth sy'n ymwneud â glowyr, gweithredwyr a pheirianwyr ar y safle yn gyffredinol. Gall dogfen sydd wedi'i chyfieithu'n wael arwain at ganlyniadau difrifol iawn i fusnesau oherwydd gall dogfennau wedi'u cyfieithu niweidio enw da cwmni yn sylweddol ac yn anadferadwy.

 

Os ydych chi'n gwsmer a bod angen cyfieithiadau technegol arnoch chi, gwnewch yn siŵr bod gan y darparwr gwasanaeth iaith rydych chi'n dibynnu arno arbenigedd pwnc yn y maes sy'n berthnasol i'ch dogfen.

 

 

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab