Gwasanaethau Iaith Busnes Cymhlethdod Cyfieithu Llenyddol

Fel sy'n wir am y mwyafrif o fathau o gyfieithu, nid yw cyfieithu llenyddol yn ddim gwahanol ac mae angen dealltwriaeth a gwybodaeth drylwyr o ddiwylliant ac iaith y ffynhonnell a'r ieithoedd targed, ynghyd â sylw mawr i fanylion. Mae cyfieithu llenyddol, mewn gwirionedd, yn gofyn am lefel wahanol o greadigrwydd nad yw'n cael ei ddefnyddio'n aml mewn mathau eraill o gyfieithu. Mae'n gofyn am ddealltwriaeth oddrychol o'r cyd-destun i gyfleu neges yr awdur yn llwyddiannus, a fydd yn debygol o gael ei dylanwadu gan sawl cydran, gan gynnwys ystyr, rhythm, naws a chystrawen - dylid cynnal pob un ohonynt fel bod y cyfieithiad yn adlewyrchu'r gwreiddiol mor agos â phosibl i yr hyn y byddai'r awdur yn ei ddymuno.

Mae delio â rheolau gramadegol cymhleth, neu yn wir greu gramadeg a geirfa arbennig neu anghyffredin ar gyfer darn penodol o waith llenyddol, ynghyd â gorfod cyfleu enwau lleoedd a chymeriadau nad yw'n hawdd eu deall mewn iaith arall, yn gwneud swydd cyfieithydd llenyddol. ymhell o fod yn hawdd. Dyma rai ffeithiau sy'n procio'r meddwl am gyfieithiadau rhai gwerthwyr gorau.

 

Cyfieithiad Llenyddol o Lyfrau Enwog

“Infinite Jest” gan David Foster Wallace oedd ei gampwaith; gwaith sy'n cynnwys 1,000 o dudalennau, 388 troednodyn ac ôl-nodyn. Roedd yn ymgorffori awgrymiadau a chyfeiriadau Wallace, ei hiwmor slei a'i arddull llif-ymwybyddiaeth. Mae wedi ei gyfieithu i chwe iaith. Daeth y cyfieithiad Ffrangeg allan yn 2014, gwaith a gymerodd ddeuddeg mlynedd i ddau gyfieithydd ei gwblhau.

Yn “Rhyfel a Heddwch”, defnyddiodd Leo Tolstoy gystrawen a geirfa anghonfensiynol. Roedd rheolau gramadeg a threfn geiriau yn aml yn cael eu hanwybyddu neu eu haralleirio, gan greu looseness o'r gair llafar neu i bwysleisio effaith neu ddigwyddiad penodol. Defnyddiodd hefyd amrywiaeth eang o idiom ieithyddol a thro ymadrodd cymhleth iawn. Constance GarnettBu bron i un o gyfieithwyr cynnar y llyfr fynd yn hollol ddall wrth ei gyfieithu i'r Saesneg!

Mae “Finnegan's Wake” gan James Joyce wedi cael ei ystyried yn un o'r nofelau anoddaf yn Saesneg. Treuliodd yr awdur, a wnaeth eiriau ac afreoleidd-dra mewn gramadeg ddwy flynedd ar bymtheg i orffen y llyfr. Fe'i cyfieithwyd i naw iaith. Dim ond yn rhannol y mae'r cyfieithiad Tsieineaidd yn cael ei wneud o hyd, gyda Dai Congrong yn treulio wyth mlynedd i gyfieithu dim ond un rhan o dair o'r llyfr (yn 2014). Cwblhawyd y cyfieithiad Ffrangeg o'r diwedd ar ôl deng mlynedd ar hugain.

Mae cyfieithu yn broses anodd ac mae angen gwasanaethau gweithiwr proffesiynol medrus. Sicrhewch eich bod yn llogi gwasanaethau arbenigwr pwnc ar gyfer gwasanaethau cyfieithu arbenigol. Cofiwch, mae cyfieithu yn fwy na dim ond bod â meistrolaeth ar ail iaith; mae'n broffesiwn cymhleth a medrus iawn mor aml yn cael ei gamddeall a'i danseilio.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab